C ONCELLO DE SOBRADO PRAZA DO PORTAL 1 15813

ANEXO I ENTROIDO 2018 CONCELLO DE CARIÑO SOLICITUDE DE
ANEXO II NOVA SOLICITUDE DE PRAZA PAI CONCELLO DE
ANEXO II PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA CONCELLO DA CORUÑA JORNADA “PREVENCIÓN
ÁREADEPARTAMENTO GESTIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES CONCELLO DE MUGARDOS
BASES DO CONCELLO DE RIBADAVIA PARA A AXUDA

AYUNTAMIENTO

CC ONCELLO DE SOBRADO PRAZA DO PORTAL 1 15813 ONCELLO DE SOBRADO

Praza do Portal, 1. 15813 Sobrado (A Coruña)

Teléfono: 981787508. Fax: 981787577. e-mail: [email protected]
SOLICITUDE DE ALTA POR NACEMENTO


Real Decreto 2612/1996, do 20 de Decembro, polo que se modifica o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais (Art. 70. “Cando unha persoa cambie de residencia deberá solicitar por escrito a súa alta no Padrón do Concello de destino, o cal, nos dez primeiros días do mes seguinte, a remitirá ao Concello de procedencia, onde se lle dará de baixa no Padrón ao veciño trasladado sin máis trámite”).


Don_______________________________________________________________,

con D.N.I. / Pasaporte nº: ______________, con data de nacemento ____________, e con enderezo neste Concello en_________________________________________, unha vez lido el Art. 70 do Regulamento que se especifica na cabeceira do presente, SOLICITA como nai/pai, e achegando o libro de familia, a alta no padrón de habitantes deste Concello das persoas que se relacionan a continuación e que se expresan na seguinte relación:


Nome e Apelidos

Lugar e data de nacemento

DNI/PasaporteE para que así conste, firmo a presente solicitude no meu nome e, de ser o caso, no das persoas que figuran relacionadas na mesma.


Sobrado, a ___ de ___________ de ______
Asdo.:__________________________
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE SOBRADO (A CORUÑA)C ONCELLO DE NEGREIRA (A CORUÑA) RUA DO CARMEN
C ONCELLO DE SOBRADO PRAZA DO PORTAL 1 15813
CONCELLO DE BEGONTE (LUGO) PROCEDEMENTO AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN CURSO


Tags: 15813 sobrado, portal, 15813, oncello, praza, sobrado