GNIEŹNIEŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP Z OO STRATEGIA ROZWOJU
Program „Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych”

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

GNIEŹNIEŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP Z OO STRATEGIA ROZWOJUStrategia rozwoju turystyki dla

powiatu gnieźnieńskiego

z ujęciem produktów turystycznych


2008 - 2020

Gniezno, 2007 rok


Wykonawca:


Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.


Konsultant:


Bogusław RzyskiRada programowa, pracująca nad Strategią rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego:


Agnieszka Rzempała – Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju

Bogusław Rzyski – Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”

Maciej Kuźniewski – Grupa Widowisk Historycznych „Comes”

ks. Krzysztof Prus – Dyr. Wydawnictwa Gaudentinum, współorganizator z ramienia Fundacji Św. Wojciecha Zjazdów Gnieźnieńskich

ks. Jarosław Bogacz – Dyr. Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Jarosław Gryguć – autor przewodników po Gnieźnie

Mirosław Tomaszewski - Przedstawiciel PTTK o/Gniezno

Elżbieta Kiełpińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Witkowo

Jacek Wrzesiński – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Mirosław Skrzypkowski – Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury
i Turystyki, Urząd Miasta Gniezna

Przedstawiciel Urząd Miasta Gniezna

Beata Pietrak – Dyrektor „Hotel Pietrak” Gniezno

Jacek Mańkowski – Dyrektor Hotel „Lech” Gniezno

Przedstawiciel „Hotelu nad Jeziorem Białym”

Grażyna Jędrowska – Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno

Dariusz Michałowski – Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Krzysztof Gronikowski – Urząd Miasta i Gminy Kłecko

Maria Stachowiak – Gospodarstwo Agroturystyczne „Maja” gm. Witkowo

Karolina Strugała – Jankowska – Stowarzyszenie „Światowid” Łubowo

Tomasz Janiak – archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Marek Przyjemski – Urząd Miasta i Gminy CzerniejewoSpis treści


1.

Wprowadzenie

6

1.1.

Cel, zadania i zakres Strategii

7

1.2.

Podstawy informacyjne, metodyka i tryb prac nad Strategią

9

1.3.

Miejsce i rola turystyki w działaniach administracji samorządowej

10

2.

Wybrane elementy struktury społeczno-gospodarczej: położenie i struktura terytorialna

12

2.1.

Położenie, wielkość, ludność

12

2.2.

Zasoby i ochrona środowiska

13

2.3.

Podstawowe wskaźniki gospodarcze

14

2.4.

Wybrane obszary problemowe powiatu

15

3.

Dominujące walory i atrakcje turystyczne

16

4.

Zabytki i infrastruktura turystyczna w powiecie gnieźnieńskim

25

5.

Turystyka w dokumentach strategicznych samorządu terytorialnego

31

6.

Analiza przyjazdowego ruchu turystycznego w powiecie gnieźnieńskim

35

6.1.

Analiza przyjazdowego ruchu turystów zagranicznych w powiecie gnieźnieńskim

35

6.2.

Analiza przyjazdowego ruchu turystów polskich w powiecie gnieźnieńskim

40

7.

Analiza SWOT w zakresie turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego

42

8.

Wyznaczenie wizji, misji i celów strategicznych

46

9.

Wskazanie grup docelowych i określenie produktów turystycznych

47

10.

Podsumowanie

126

11 .

Środki pomocowe na działania związane z rozwojem turystyki

127


Załącznik nr 1

152


Załącznik nr 2

153

 1. Wprowadzenie


Strategia rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych jest dokumentem sektorowym, mającym wpływać na rozwój turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego, jako jednej z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki.

Jest to dokument spójny ze strategią rozwoju powiatu gnieźnieńskiego, a także innymi dokumentami strategicznymi na poziomie samorządu lokalnego.


W dokumencie dokonano analizy stanu obecnego (w zakresie turystyki oraz w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką) oraz przeprowadzono analizę SWOT, wskazując na mocne i słabe strony a także szanse i zagrożenia (w zakresie turystyki). Wyznaczono misję, wizję i cele strategiczne.


Mając na uwadze najnowsze trendy w turystyce, które jednoznacznie wskazują na większe zainteresowanie ze strony turystów produktami turystycznymi, niż poszczególnymi atrakcjami, w celu zrealizowania misji, wizji oraz celów strategicznych w zakresie turystyki wskazane zostały propozycje produktów turystycznych.

Stanowią one pewien stopień uszczegółowienia strategii.

Wskazane w strategii produkty turystyczne zostały zaproponowane w oparciu posiadane zasoby, w tym zasoby, które na bazie spuścizny historycznej będzie można stworzyć.


Poszczególne produkty turystyczne, wskazane i opisane w niniejszym opracowaniu są nie tylko wynikiem analizy możliwości powiatu gnieźnieńskiego w zakresie rozwoju turystyki ale także odpowiadają na oczekiwania dzisiejszego turysty, który coraz częściej poza spełnieniem potrzeb typowo rekreacyjnych oczekuje uczty poznawczej. Chce on uczestniczyć
w rekonstruowanych wydarzeniach historycznych, „racząc” się atmosferą sprzed setek lat.


Dlatego też przyjęto definicję produktu turystycznego, która pozwoliła stworzyć propozycje w pełni odpowiadającą współczesnemu turyście. Założono, że: pod pojęciem produktu turystycznego rozumie się dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego.


Mając na uwadze najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu gnieźnieńskiego, wytypowano tzw. grupy produktowe, w ramach których zaproponowano określone produkty turystyczne.

Dla zapewnienia pełnej korelacji zaproponowanych produktów turystycznych
z oczekiwaniami turystów, określono potencjalne grupy ich odbiorców.


W strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych zaproponowano i opisano 27 produktów, z czego 20 uznano za priorytetowe
i możliwe do niezwłocznego uruchomienia. Pozostałe są produktami przyszłości, które będzie można zrealizować dopiero po przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury (w tym także pozyskanie inwestorów).


W strategii zawarto także informacje o dostępnych źródłach finansowania, jakie będzie można wykorzystać podczas realizacji jej zapisów.


W związku z tym, że strategia jest najbardziej ogólnym dokumentem planistycznym, który opisuje jedynie pewne kierunki i cele, sugerując tylko konkretne rozwiązania, w przyszłości należy przygotować dokument wykonawczy - plan, który przypisze poszczególne zadania do konkretnych instytucji oraz szczegółowo określi ich koszt.

W przypadku planu, będzie można wskazać także konkretne źródła finansowania. Skuteczniejsza i bardziej wnikliwa będzie również ewaluacja poszczególnych działań.


Ewaluacja w przypadku strategii odnosi się jedynie do zapisów strategicznych (misji, wizji, celów strategicznych). W przypadku strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych dodatkowym elementem, który można poddawać ewaluacji są propozycje poszczególnych produktów turystycznych.


  1. Cel, zadania i zakres strategii


Wszystkim, a w szczególności samorządom zależy na rozwoju lokalnej społeczności, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Stawiają one przede wszystkim na tzw. zrównoważony rozwój, czyli na zachowanie równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i ochroną środowiska.

Rozwój ten jednak, dla osiągnięcia możliwie maksymalnych korzyści dla lokalnej społeczności powinien być dokładnie określony i zaplanowany. Powinny być wyznaczone najważniejsze cele do osiągnięcia tak, aby można było z biegiem czasu określić czy to, czego oczekiwaliśmy rzeczywiście zostało osiągnięte.

W przeciwnym razie, przypadkowy (nieukierunkowany) rozwój może okazać się nikomu niepotrzebny. Jedynym jego efektem mogą być wydane środki finansowe, których samorządom ciągle brakuje.

Dlatego też planowanie i realizacja tych planów we wszystkich dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnej powinno być domeną każdego samorządu.

Takie stanowisko podziela samorząd powiatu gnieźnieńskiego.


Mając na uwadze, że turystyka jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, przyczyniającą się zarówno do rozwoju gospodarczego, jak i społecznego lokalnych społeczności oraz historyczne i turystyczne znaczenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, samorząd powiatu gnieźnieńskiego zdecydował się przygotować Strategię rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020.


Jest to tym bardziej istotne, że turystyka to jedna z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki (wpływająca na rozwój budownictwa, komunikacji, hotelarstwa, gastronomii, sektora rozrywkowego i wielu innych gałęzi gospodarki).


Strategia wyznacza najważniejsze cele z punktu widzenia rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim jako ważnej dziedziny gospodarki oraz zidentyfikuje obszary uznane za najważniejsze, z punktu widzenia osiągnięcia tych celów.


Biorąc pod uwagę, że dzisiaj potencjalny turysta oczekuje obsługi kompleksowej, w Strategii zawarto także informacje o najbardziej pożądanych produktach turystycznych powiatu gnieźnieńskiego, których rozwój (w tym wzrost zainteresowania nimi ze strony turystów) powinien przyczynić się do rozwoju turystyki i samego powiatu gnieźnieńskiego.


Podstawę prawną do rozpoczęcia i zakończenia procesu opracowania Strategii stanowi Ustawa o samorządzie powiatowym (art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym; Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami).


Strategia to długofalowy (przewidziany na wiele lat) plan działania. Jest on przygotowany
w oparciu o istniejące zasoby lub zasoby, które planuje się pozyskać. Opiera się on na zdiagnozowanych potrzebach i przyjętych celach do realizacji.


Strategia obejmuje między innymi:


W Załączniku nr 1 do niniejszej Strategii zawarto instrukcję dotyczącą działań ewaluacyjnych – Instrukcja w zakresie ewaluacji Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego
z ujęciem produktów turystycznych.


Dla zapewnienia właściwego rozwoju turystyki, sektorowa strategia rozwoju (odnosząca się do rozwoju turystyki) będzie:


Przygotowując Strategię rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim przyjęto, że produkty turystyczne powinny być adresowane zarówno do rynku lokalnego, krajowego jak
i zagranicznego (kryterium przestrzeni).

W większości są one adresowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i touroperatorów (kryterium funkcji).

Strategia koncentruje się głównie na obsłudze turystyki masowej, z uwzględnieniem najważniejszych grup konsumentów.

Dla każdego produktu klarownie określane są cechy i korzyści tak, aby możliwe było wyróżnienie produktu na rynku (branding).

Wyróżnienie ma na celu wykreowanie wizerunku produktu, jako pozytywnie odbiegającego od substytutów oraz umożliwiającego łatwe przywoływanie przez turystę jego indywidualnych cech.

Z dużą starannością nadawano także nazwy poszczególnym produktom, mając na uwadze, że stanowią one ważny element budowania unikalnego charakteru poszczególnych produktów.


Tworząc Strategię rozwoju turystyki opartą na produktach turystycznych, należy pamiętać
o tym, że budowa wizerunku produktu turystycznego odbywa się przede wszystkim przez nawarstwianie się pozytywnych doświadczeń i opinii turystów. Dlatego też zostaną wskazane instytucje, firmy prywatne itp., odpowiedzialne za „sprzedaż” i promocję poszczególnych produktów turystycznych. Ich solidne wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań będzie przysparzało stałej klienteli, stanowiącej ważny argument w grze rynkowej.

Konieczna jest także ciągła kontrola jakości poszczególnych elementów składowych produktów oraz podejmowanie działań mających na celu jej podnoszenie.


Przy tworzeniu produktu turystycznego pod uwagę zostały wzięte następujące elementy:

atrakcje i środowisko miejsca docelowego: atrakcje naturalne, np. krajobraz, który będzie przyciągał ludzi,

klimat, który także może sprzyjać lub ograniczać rozwój ruchu turystycznego,

czystość środowiska,

zabytki,

centra handlowe,

centra naukowe,

różnego typu atrakcje o charakterze kulturowym (oryginalne zwyczaje, obrzędy itd.),

sztuka,

atrakcje o charakterze społecznym – gościnność ( np. „polska gościnność”),

infrastruktura (baza noclegowa i gastronomia oraz jakość usług w tym zakresie, parkingi, transport miejscowy itd),

operatorzy turystyczni i okołoturystyczni (wypożyczalnie sprzętu, szkółki: kajakowe, żeglarskie, itd.),

bezpieczeństwo,

informacja turystyczna,

dostępność miejsca docelowego,

warunki kulturowe,

gospodarka i jej poziom.


  1. Podstawy informacyjne, metodyka i tryb prac nad strategią


Założeniem, które przyjmuje się przy tworzeniu strategii rozwoju, szczególnie zaś strategii rozwoju określonych dziedzin życia jest udział w tym procesie społeczności lokalnej lub przynajmniej ważnych jej reprezentantów.

Tak też przyjęto przystępując do tworzenia „Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych”.


Za przygotowanie kompletnego dokumentu odpowiedzialna była Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., która na wykonanie Strategii podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie.


Opierała się ona na:


Określono następujące zadania Rady Programowej:


  1. Miejsce i rola turystyki w działaniach administracji samorządowej


Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, samorząd lokalny odpowiada za rozwój turystyki jako ważnego elementu funkcjonowania lokalnej społeczności.

Ponadto biorąc pod uwagę odpowiedzialność przynajmniej samorządu powiatowego
i wojewódzkiego za aktywizacje rynku pracy należy stwierdzić, że ustawodawca dał przyzwolenie samorządom do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, w tym także sprzyjających rozwojowi turystyki. Rozwój ten powinien jednak służyć przede wszystkim poprawie sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy.


Zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) rolą gminy jest zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:


Zgodnie z art. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578), wykonuje on określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:


Zgodnie z art. 14 Ustawy o samorządzie województwa, z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576), samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:


Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika więc, że samorządy lokalne, w tym samorządy powiatowe mogą i powinny prowadzić działania zmierzające do rozwoju turystyki jako jednej z najbardziej interdyscyplinarnych gałęzi gospodarki.


Dla zapewnienia harmonijnego rozwoju turystyki na danym obszarze potrzebny jest jednak czas i długofalowe działania, pozwalające budować tzw. atmosferę miejsca, która w turystyce bywa niekiedy ważniejsza niż dostępne atrakcje turystyczne.


Trzeba mieć także świadomość, że turysta nie kupuje pojedynczych atrakcji turystycznych dla nich samych, nie korzysta też z miejsc noclegowych tylko dlatego, że chce przenocować. Kupuje on cały zestaw korzyści „turystycznych”, które fachowo nazywane są produktem turystycznym.


Produkt turystyczny podlega dokładnie takiej samej grze rynkowej, jak każdy inny produkt.

Trzeba z nim więc postępować dokładnie tak samo jak z wyprodukowanym samochodem czy też z usługą kosmetyczną. Na rynku jest np. wiele serów, które jednak między sobą różnią się w sposób znaczący. Tak samo jest również z produktami turystycznymi.


W interesie samorządu powiatowego jest więc, żeby wskazać (nakreślić) długofalowe działania w powiecie gnieźnieńskim, które w określonej perspektywie czasu:Mając powyższe na uwadze trzeba więc najpierw wskazać obszary rozwojowe, następnie określić produkty turystyczne, które będą przyczyniały się do rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim, a następnie wyznaczyć perspektywę ich rozwoju w założonej perspektywie czasu.


 1. Wybrane elementy struktury społeczno – gospodarczej: położenie i struktura terytorialna


2.1. Położenie, wielkość, ludność


Powiat gnieźnieński leży w środkowozachodniej części Polski w województwie wielkopolskim i zajmuje powierzchnię blisko 1254 km2. Należy on do największych
w województwie zarówno pod względem liczby ludności (czwarty w województwie), jak
i powierzchni (szósty w województwie). Ponad 140 tys. mieszkańców stanowi 4,2% ogółu ludności województwa. Gęstość zaludnienia w powiecie (112 osób/km
2) jest taka sama jak przeciętna gęstość zaludnienia w województwie.

Stolica powiatu - Gniezno leży na skrzyżowaniu dróg międzynarodowych i krajowych oraz linii kolejowych. W odległości około 50 km od Gniezna, w Poznaniu znajduje się międzynarodowe lotnisko pasażerskie i cargo - Poznań Ławica.

Większość mieszkańców powiatu to osoby w wieku produkcyjnym. Niepokojące jest jednak to, że w perspektywie najbliższych 30 lat będzie malała liczba osób w wieku produkcyjnym
i przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

Będzie to powodowało trudności dla przedsiębiorców na rynku pracy i jednocześnie wzrost wydatków na opiekę społeczną.

Istotny problem w powiecie gnieźnieńskim stanowi niedostateczna (niedostosowana do potrzeb) liczba mieszkań dostępna do wynajęcia na wolnym rynku oraz brak mieszkań socjalnych.

Jednocześnie w kamienicach prywatnych znajduje się wiele mieszkań niezasiedlonych. Ich właściciele nie wynajmują ich w obawie przed zniszczeniem i nie opłacaniem czynszów. Oczekują oni w tej kwestii pewnych gwarancji ze strony samorządów.


Mimo znaczącego zmniejszania się bezrobocia, cały czas problemem do rozwiązania jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie i długotrwale bezrobotnych.

Szczególnie istotna może okazać się rola samorządów, które mogą zagospodarować te osoby w ramach tzw. „robót publicznych”.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego można zaobserwować niski poziom życia mieszkańców, który dotyczy (podobnie jak to ma miejsce w całej Wielkopolsce) znacznej części ludności rolniczej o słabej mobilności przestrzennej, dla której należałoby tworzyć miejsca pracy
w miejscu zamieszkania (np. związane z obsługą ruchu turystycznego).


2.2. Zasoby i ochrona środowiska


Rzeźba powierzchni terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz warunki geologiczne i glebowe zostały ukształtowane przez zlodowacenie środkowopolskie i bałtyckie.

Najwyższym wzniesieniem powiatu gnieźnieńskiego jest Wał Wydartowski – 167 m. n.p.m.

Na omawianym obszarze przeważają gleby bielicowe i rdzawe (60%) oraz płowe i brunatne (20%).

Powiat gnieźnieński podobnie jak cała część wschodnia Wielkopolski jest najmniej zasobna
w wodę w porównaniu z innymi regionami kraju i pozostałymi terenami Wielkopolski. Powiat gnieźnieński jest pod wpływem klimatu umiarkowanego przejściowego, oceaniczno – kontynentalnego z względnie małymi sumami opadów atmosferycznych i okresem wegetacyjnym wynoszącym około 230 dni. Średnie roczne temperatury powietrza dla powiatu gnieźnieńskiego wynoszą około 8
C, a liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi
w granicach 50 dni. Najmniejsze opady występują na terenie gminy Niechanowo. Z tego też powodu obszar ten leży w strefie największych deficytów wodnych. Niedobór wody mierzony różnicą rocznych sum opadowych i rocznej wartości parowania wody wynosi około 300 mm.

Opady na terenie powiatu gnieźnieńskiego można scharakteryzować na podstawie danych
z posterunków IMGW w Witkowie, Czerniejewie i Gnieźnie. Średni opad normalny wyznaczony dla tych stacji wynosi od 528 do 561 mm i maleje z zachodu na wschód. Najwyższe opady występują w lipcu i sierpniu, a najniższe w lutym i marcu. Różnica między sumą opadów roku wilgotnego i suchego wynosi w Czerniejewie i Witkowie odpowiednio: 556 i 527 mm.

Z punktu widzenia hydrologii istotne znaczenie mają długotrwałe okresy opadów niskich, jak
i okresy o wysokich sumach opadów.

Według badań posterunku IMGW w Gnieźnie średnioroczne opady w ujęciu wieloletnim zostały określone na poziomie 554 mm. Tylko jednak w roku 1998 wielkość opadów zbliżała się do tego stanu (526 mm). W latach późniejszych ilość opadów była niższa (1999 – 427,0 mm; 2000 – 465,8 mm; 2001 – 426,4 mm; 2002 – 478,5 mm; 2003 – 232,4 mm). W związku z tym grunty rolne na terenie powiatu gnieźnieńskiego potrzebują renowacji drenowania. Większość tego typu urządzeń ma od 80 do 120 lat.

Ze względu na trudne warunki wodne konieczne jest podjęcie działań mających na celu zatrzymanie jak największej ilości wody na terenie powiatu. Konieczne jest prowadzenie zadrzewień śródpolnych, ochrona tych zadrzewień (szczególnie przed wycinką) oraz ochrona wszelkich oczek wodnych. Środki na zadrzewienie śródpolne można uzyskać m. in.
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Lasy w powiecie gnieźnieńskim zajmują około 14,3% powierzchni (w Wielkopolsce 25,8%). Wynika z tego, że w zakresie zalesiania w powiecie gnieźnieńskim jest jeszcze wiele do zrobienia.

Najbardziej zalesioną gminą powiatu jest gmina Czerniejewo, w której to lasy stanowią 30,12%. Dużym stopniem zalesienia charakteryzują się gminy: Mieleszyn (24,9%) oraz Witkowo (21,27%). Pozostałe gminy powiatu posiadają lesistość w przedziale od 5,05% do 14,36%. Szczegółowe dane dotyczące powierzchni lasów państwowych i prywatnych przedstawia tabela.
Powierzchnia lasów w powiecie gnieźnieńskim.

Jednostka Samorządu Terytorialnego


Lasy [ha]

Powierzchnia [ha]

Lesistość

[%]

Ogółem

W tym prywatne

Powiat ogółem

18183,8

1376,0

125434

14,5%

Miasto Gniezno

494,2

19,3

4089

12,09%

Gniezno

2555,6

226,6

17799

14,36%

Czerniejewo

3374,1

87,1

11201

30,12%

Kiszkowo

913,9

152,9

11458

7,98%

Kłecko

665,1

93,1

13170

5,05%

Mieleszyn

2470,8

180,8

9924

24,9%

Łubowo

1045,6

129.6

11341

9,22%

Niechanowo

933,8

111,8

10531

8,87%

Trzemeszno

1807,9

209

17481

10,34%

Witkowo

3922,8

165,8

18440

21,27%

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego znajdują się dwa parki krajobrazowe: Lednicki Park Krajobrazowy oraz Powidzki Park Krajobrazowy im. generała Dezdorego Chłopowskiego.

Przewidywane kierunki zmian związane są z jednej strony ze zwiększeniem powierzchni leśnych poprzez zalesianie, z drugiej zaś strony są związane z przebudową drzewostanów zgodnie z występującymi siedliskami, co szczegółowo określają operaty urządzeniowe
w poszczególnych nadleśnictwach.

Podstawowym celem jest ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesianie nieużytków
i zwiększanie zalesiania gruntów, które nie są używane do produkcji rolnej. Ponadto należy stopniowo zamieniać strukturę gatunkową lasów, w taki sposób, aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe, dostosować je do funkcji rekreacyjnych i ochronnych, zwiększyć ich atrakcyjność poznawczą oraz zmniejszyć zagrożenia ze strony szkodników. Konieczne jest współdziałanie z właścicielami lasów, w celu udostępnienia i zagospodarowania ich dla celów turystyki
i rekreacji.

Mówiąc o lasach występujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego warto zauważyć, że lasy w klimatyczno - geograficznej strefie położenia Polski są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, stanowiącą niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia biologicznego i przyrodniczej różnorodności krajobrazu, a także neutralizacji zanieczyszczeń i degradacji środowiska. Zachowanie lasów jest nieodzownym warunkiem ograniczania procesów erozji gleb i stepowienia krajobrazu oraz ochrony zasobów wodnych i regulacji stosunków wodnych w krajobrazie.

Z punktu widzenia rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim, warto podkreślić, że gospodarka leśna kładzie największy nacisk na następujące działania: ochrona różnorodności zasobów genowych i różnorodności gatunkowej flory i fauny oraz ochrona różnorodności ekosystemowej, zagospodarowanie turystyczne lasów, pozyskanie drewna i gospodarka łowiecka oraz rozwój usług leśnych.


  1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze


Powiat gnieźnieński zajmuje powierzchnię blisko 1254 km2, którą zamieszkuje ponad 140 tys. mieszkańców.

W granicach administracyjnych powiatu leżą następujące gminy: Gniezno (miasto), Witkowo (miasto i gmina), Trzemeszno (miasto i gmina), Kłecko (miasto i gmina), Czerniejewo (miasto i gmina), Gniezno (gmina), Kiszkowo (gmina), Łubowo (gmina), Niechanowo (gmina) i Mieleszyn (gmina).

Wysoki odsetek użytków rolnych określa rolniczy charakter powiatu. Użytki rolne zajmują ponad 73 % powierzchni.

Gniezno, centrum gospodarcze powiatu gnieźnieńskiego leży na skrzyżowaniu dróg międzynarodowych i krajowych oraz linii kolejowych, 50 km na północny wschód od Poznania. Droga nr 5 (E-261), wiodąca z Pragi przez Wrocław, Poznań do Bydgoszczy
i Gdańska, przeprowadzona jest przez Gniezno wygodnym obejściem tranzytowym.
W przyszłości droga ta będzie przebudowana i stanie się dwujezdniową drogą ekspresową. Wiodącą na południe drogą do Wrześni (droga krajowa nr 15) można dojechać do węzła autostrady A2 (Berlin - Poznań - Warszawa - Moskwa). Wygodne drogi międzynarodowe
i wojewódzkie pozwalają sprawnie dojechać do Gniezna z rejonu Polski północno - wschodniej i północno - zachodniej.


O ile jednak sieć połączeń drogowych może budzić uznanie, o tyle standard dróg, szczególnie gminnych pozostawia wiele do życzenia. Są to z reguły drogi wąskie i w wielu przypadkach jeszcze gruntowe.


W Gnieźnie spotyka się także kilka ważnych linii kolejowych z Wrocławia i Poznania,
z Jarocina (szlak z Górnego Śląska i Krakowa), z Gdańska i Bydgoszczy oraz Olsztyna.

W odległości zaledwie około 50 km od Gniezna, w Poznaniu znajduje się międzynarodowe lotnisko pasażerskie i cargo - Poznań Ławica. Stali operatorzy połączeń na tym lotnisku to Polskie Linie Lotnicze LOT; SAS Scandinavian Airlines; Centralwings; Wizz Air; Ryanair; Lufthansa; Aer Lingus Scandinavian Airlines.


Bliska odległość, jaka dzieli miejscowości położone w powiecie gnieźnieńskim od Poznania, sprawia, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na jego terenie mają dogodny dostęp do imprez wystawienniczych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). Obecna oferta Międzynarodowych Targów Poznańskich dotyczy 142 branż gospodarki, dla których organizowane są 42 sektorowe imprezy targowe.


Analizując podstawowe wskaźniki gospodarcze warto podkreślić, że stan gospodarki i poziom życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego pozostają w ścisłym związku z finansami publicznymi.

Wielkość budżetów gmin i powiatu określają poziom życia mieszkańców i wpływają bezpośrednio na możliwości rozwojowe. Łączne dochody budżetów gmin, liczone na jednego mieszkańca są bardzo zróżnicowane.

Samorządy w miarę swoich możliwości finansowych część budżetu przeznaczają na rozwój, czyli na inwestycje. Poszczególne gminy powiatu gnieźnieńskiego wydają na ten cel 0,14% do 32,95% swych dochodów rocznie.

O ile gminy powiatu gnieźnieńskiego posiadają dochody zbliżone, a niekiedy przekraczające średnie dochody przypadające na jednego mieszkańca w Wielkopolsce i w kraju, o tyle dochody powiatu przypadające na jednego mieszkańca są znacznie niższe niż średnia wojewódzka i krajowa.


  1. Wybrane obszary problemowe powiatu


Rozpatrując obszary problemowe powiatu gnieźnieńskiego należy wskazać zarówno te, które są związane bezpośrednio z rozwojem turystyki, jak i te które mogą wpływać na jej rozwój.


Do głównych problemów powiatu, które wiążą się z rozwojem turystyki, należą;


Szczególnie stosunkowo niski poziom życia mieszkańców oraz inne dysfunkcje społeczne (np. mieszkalnictwo), można zaliczyć jako obszar problemowy, który pośrednio wpływa na rozwój turystyki. Chodzi głównie o dynamiczny rozwój, np. bazy gastronomiczno – usługowej, która poza sezonem ma trudności z utrzymaniem się (brak popytu wewnętrznego) oraz nastawienie mieszkańców do działań zmierzających do rozwoju turystyki (w pierwszej kolejności mieszkańcy oczekują spełnienia ich potrzeb bytowych).


Ze względu na rolniczy charakter powiatu oraz upadek tradycyjnych gałęzi gospodarki charakterystycznych dla powiatu gnieźnieńskiego trudno jest prognozować na tym terenie dynamiczny rozwój przemysłu.

Dlatego konieczne jest wspieranie tych gałęzi, które można oprzeć o szeroko rozumiane usługi, w tym usługi turystyczne.


Problemem powiatu gnieźnieńskiego, który wpływa na rozwój turystyki jest także infrastruktura.

Brak jest odpowiedniej jakości dróg, szczególnie tych o charakterze lokalnym, ciągle na stosunkowo niskim poziomie rozwinięte jest zbiorowe odprowadzanie nieczystości płynnych z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Znacząca część powiatu nie posiada także dostępu do gazu sieciowego, co stanowi często przeszkodę w przechodzeniu na bardziej ekologiczne (np. gazowe) systemy grzewcze.

Nic więc dziwnego, że samorządy lokalne w rozwoju turystyki, w tym rozwoju infrastruktury służącej do obsługi ruchu turystycznego upatrują rozwiązanie wielu problemów o charakterze społecznym. Chodzi tutaj przede wszystkim o tworzenie stałych i atrakcyjnie opłacanych miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Z kolei wzrost liczby turystów powinien wymuszać poprawę jakości infrastruktury powiatu,
a w dłuższej perspektywie powinien także przyczyniać się do jego rozwoju gospodarczego.


 1. Dominujące walory i atrakcje turystyczne


Szlak Piastowski

Szlak Piastowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej przemierzanych szlaków turystycznych w Polsce.

Wzdłuż jego przebiegu zgromadzone są zabytki kultury materialnej, od zarania naszej państwowości, aż po czasy współczesne.

Trasa przebiegu Szlaku rysuje charakterystyczną ósemkę i biegnie z Poznania przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Pakość, Kościelec Kujawski, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Kwieciszewo, Wylatowo, Mogilno, Trzemeszno, Orchowo, Witkowo, Grzybowo, Wrześnię, Neklę, Giecz, Gułtowy, Swarzędz i Poznań.

Rejon ten charakteryzuje bogactwo zabytków z różnych epok historycznych, urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne. Dobrze rozwinięta baza hotelowa (schroniska i prężnie rozwijająca się agroturystyka) ułatwią podróż w czasie
i przestrzeni.

Punktem wyjścia do podróży wzdłuż Szlaku Piastowskiego jest Poznań, choć należy podjąć działania żeby było to Gniezno. Cały Szlak pomyślany jest jako trasa okrężna. Choć można go przemierzać przyjmując Gniezno jako bazę:

 1. Gniezno - Ostrów Lednicki – Poznań - Gniezno;

 2. Gniezno – Strzelno – Kruszwica – Inowrocław - Gniezno;

 3. Gniezno – Gicz – Środa Wielkopolska – Kórnik – Rogalin - Gniezno;

 4. Gniezno - Mogilno - Dąbrowa – Wenecja – Biskupin – Rogowo - Gniezno


Atrakcyjne położenie Szlaku Piastowskiego w powiecie gnieźnieńskim daje możliwość kreowania produktu turystycznego w kierunku:

 1. utrzymania popytu na produkty turystyczne, których rdzeniem jest „Szlak Piastowski”, wśród mieszkańców Wielkopolski i Polski,

 2. sprostania konkurencji na rynku międzynarodowym.


Aby sprostać tym zadaniom należy podjąć działania ukierunkowane na:

Różnorodność walorów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego stwarza znaczne możliwości zarówno czynnego wypoczynku w urokliwym krajobrazie jak i wzbogacenia wiedzy
o przeszłości i kulturze, mając na uwadze mnogość obiektów kultury materialnej (kościoły, pałace oraz inne obiekty zabytkowe) zlokalizowanych na jego terenie.


Gniezno

Pierwsza stolica Polski, miasto Świętego Wojciecha, położone na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, na siedmiu wzgórzach.

Główną atrakcją Gniezna stanowi najstarsza gotycka katedra w Polsce, pw. Wniebowzięcia NMP. Jest to Sanktuarium św. Wojciecha. Pod nawą południową znajduje się nekropolia Prymasów Polski. Najcenniejszym zabytkiem Katedry są słynne romańskie "Drzwi Gnieźnieńskie" wykonane w IV ćwierci XII wieku, nazywane „Gemma Civitatis” ("Klejnot Królestwa"). Na 18 scenach przedstawiono życie św. Wojciecha, od narodzin do złożenia w grobie w Gnieźnie. Nad drzwiami znajduje się ozdobny portal z tympanonem, ze sceną "Sądu Ostatecznego", głowami 18 proroków, tablica upamiętniająca 5 królów koronowanych
w Katedrze oraz 138 kapłanów zamęczonych w obozach koncentracyjnych, a także malowane popiersia 5 królów.

W prezbiterium Katedry znajduje się trumienka - relikwiarz św. Wojciecha.
W Katedrze turyści znajdą także ołtarz posoborowy, ofiarny, wzorowany na ołtarzach Ottońskich, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1997. Pod chórem muzycznym znajduje się płyta nagrobna arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego, dłuta Wita Stwosza.

Przed Katedrą zlokalizowano pomnik Bolesława Chrobrego. W pobliżu Katedry znajduje się także kościół św. Jerzego z wątkami muru romańskiego (pozostałość zamku książęcego).

Godne polecenia jest także odwiedzenie Muzeum Archidiecezjalnego, zlokalizowanego
w zabudowaniach kanonii arcbp. Teodora Potockiego. Mieszczą się w nim skarby gnieźnieńskiej Katedry (kielich św. Wojciecha, pierścienie arcybiskupów, relikwiarze).
W kanonii mieści się także Archiwum Archidiecezjalne z zabytkami piśmiennictwa (pergaminy, starodruki i księgi liturgiczne).

Jednym z najcenniejszych zabytków Gniezna jest również kościół  Św. Jana Chrzciciela
z połowy XIV wieku
. Wchodząc do jego wnętrza po kamiennych schodkach można zobaczyć rzadkie gotyckie malowidła ścienne z czasów budowy świątyni, przedstawiające sceny
z życia Chrystusa, Matki Bożej i Jana Chrzciciela.

We wschodniej ścianie znajdują się dołki wydrążone w cegłach. Według wybitnego polskiego etnologa – Oskara Kolberga, dołki te są śladem po duszach potępionych, pragnących dostać się do wnętrza kościoła.

Warta uwagi jest również kamienna mapa Europy złożona z 70 tys. kamieni zbudowana przez uczniów gnieźnieńskich podstawówek i gimnazjów w czerwcu 2003 r. Liczba kamieni symbolizuje liczbę mieszkańców Gniezna. 

Atrakcją Gniezna jest także niemalże 125 – letnia Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, która jako jedna z nielicznych kolei w Polsce odbywa jeszcze regularne kursy o charakterze turystycznym w okresie letnim.


Gniezno jest bardzo dobrym miejscem wypadowym do zwiedzania Szlaku Piastowskiego. Leży prawie w jego centrum co skraca dojazd do najdalszych nawet jego miejsc.

Gniezno to nie tylko zabytki. To także jeziora, lasy i tereny zielone. Na terenie miasta zostały także zlokalizowane place zabaw dla dzieci.

Największym jeziorem miasta Gniezna jest Jezioro Winiary (18,1 ha) położone na północny wschód od śródmieścia pomiędzy dwoma największymi skupiskami zabudowy mieszkaniowej. Znajdujące się nad nim tereny są szczególnie korzystnym miejscem do rozwoju rekreacji.

Jezioro Świętokrzyskie jest obecnie ostoją ptactwa wodnego w mieście
i w związku z tym jako strefa ciszy przeznaczone jest do wypoczynku biernego.

Jezioro Jelonek usytuowane jest na terenach zabudowy śródmiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Wzgórza Lecha za Katedrą. Na zachodnim, wysokim brzegu jeziora położony jest Park Piastowski, gdzie znajduje się zespół budowli upamiętniających początki państwa polskiego, w tym jedna z najważniejszych uczelni miasta Gniezna – Kolegium Europejskie.


Głównym źródłem zasilającym jeziora jest sieć rowów melioracyjnych o łącznej długości około 30 km oraz Struga Gnieźnieńska o długości 18,1 km (na terenie miasta o długości około 8 km), przepływająca przez jeziora rynnowe Jelonek i Świętokrzyskie do Pyszczynka.


Na terenie miasta Gniezna, jak wcześniej wspomniano, znajduje się ponad 100 ha zieleni, tj.
6 parków, 19 skwerów, 3 place zabaw dla dzieci.


Parki: Park XX-lecia, ul. Roosevelta – pow. 3.70.63 ha; Park Kościuszki, ul. Kościuszki – pow. 2,16,60 ha; Park Miejski, ul. Sobieskiego – pow. 14,36,63 ha; Park Piastowski – otoczenie Jeziora Jelonek – pow. 14,19,60 ha; Park XXV-lecia – Łazienki, otoczenie Jeziora Winiary – pow. 17,81,67 ha; Dolina Pojednania – pow. 0,7 ha.


Skwery: Skwer ul. Lecha, Skwer ul. Łubieńskiego, Skwer ul. Mickiewicza-Chrobrego, Skwer Olszynka-ul. Mickiewicza, Skwer Orląt – ul. Wyszyńskiego – ul. Żwirki i Wigury, Skwer
ul. Św. Wawrzyńca, Skwer ul. Witkowska – ul. Wrzesińska,
Skwer ul. Czarneckiego, Skwer ul. Jolenty – ul. 3 Maja, Skwer ul. Św. Jana, Skwer os. Winiary, Skwer ul. Kilińskiego, Skwer ul. Farna, Skwer ul. Łaskiego, Skwer ul. 3 Maja, Skwer ul. Pocztowa, ul. Miłostana,
ul. Barciszewskiego, ul. Miodowa, oraz ciągi uliczne.

Place zabaw dla dzieci: os. Grunwaldzkie, ul. Roosevelta, ul. 3 Maja.


Moraczewo
Na wzgórzu przy głównej drodze znajdują się 3 wiatraki koźlaki i zagroda młynarza.
W pobliżu można obejrzeć pozostałość grodziska wczesnośredniowiecznego - dwuczłonowego, który mógł pełnić zwierzchnią władzę wojskową nad sąsiednim Ostrowem Lednickim.
Ostrów Lednicki

Wyspa na Jeziorze Lednickim z ruinami pallatium książęcego, z kaplicą w kształcie krzyża greckiego, w którym odkryto dwa baseny chrzcielne. Kaplica wzorowana na podobnej budowli z Rawenny, ślad powszechnej akcji chrzcielnej oraz ruiny kościoła grodowego
z przełomu X i XI w. z dwoma grobami romańskimi w nawie. Budowle preromańskie, wzniesione z kamienia polnego, połączonego zaprawą wapienną. To tutaj według przekazów miał miejsce Chrzest Polski.


Wielkopolski Park Etnograficzny

Jest to jeden z największych skansenów w Europie. Na jego terenie znajdują się między innymi wiatraki: poltrak, koźlak i holender, murowany dwór polski ze Studzieńca koło Rogoźna z murowanymi narożnymi alkierzami, o układzie amfiladowym, z XVIII wieku, murowane oficyny z Łomnicy k. Zbąszynia, drewniana kaplica z 1674 roku, z Ołtarzewa
koło Aleksandrowa Kujawskiego – dar Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, folwark i lamus.


Imiołki

Na brzegu Jeziora Lednickiego, z inicjatywy oo. dominikanów z Poznania, w roku 1997, na sztucznym wzniesieniu ustawiono metalową rybę, symbolizującą Chrystusa /łac. ICHTYS – Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel/. Brama, nazwana Bramą III Tysiąclecia, jest corocznie miejscem spotkań młodzieży z całej Polski i krajów sąsiednich. Od 2004 odbywają się tam także spotkania seniorów. Znajduje się tutaj także świątynia Chrztu Polski i Szkoła Wiary.


Trzemeszno

Miasto nad Jeziorem Trzemeszeńskim i Popielewskim, związane z postacią św. Wojciecha. Zgodnie z tradycją ciało męczennika po wykupieniu przez Bolesława Chrobrego spoczywało w Trzemesznie, a następnie przeniesiono je do Katedry gnieźnieńskiej.

W Trzemesznie znajduje się bazylika pw. Wniebowzięcia NMP, przebudowana w stylu barokowym w XVIII w. przez opata Michała Kościeszę Kosmowskiego. W pobliżu kościoła znajduje się dawny alumnat, z herbami Polski, Litwy i ostatniego króla - Stanisława Augusta Poniatowskiego. W rynku usytuowany jest pomnik Jana Kilińskiego urodzonego
w Trzemesznie – bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej.


Teren powiatu gnieźnieńskiego to jednak nie tylko zabytki. To także prawdziwe bogactwo natury, które sprzyja uprawianiu aktywnych form wypoczynku. Liczne jeziora, lasy, krajobraz polodowcowy tworzą wspaniałe warunki dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.


Czerniejewo

Główną atrakcją turystyczną Czerniejewa jest barokowo – klasycystyczny zespół pałacowo - parkowy. Pałac zbudowany został dla gen J. Lipskiego, w II połowie XVIII wieku. Przy pałacu rozciąga się park o powierzchni 13 ha w stylu angielskim, z licznymi stawami i starym drzewostanem. Pałac w Czerniejewie to prawdziwie królewska rezydencja, jedna
z najokazalszych w Wielkopolsce. Pałac posiada zarówno ofertę gastronomiczną
i noclegową.


Szlaki piesze

Pojezierze Gnieźnieńskie, a tym samym powiat gnieźnieński nacechowany jest bogactwem walorów historycznych oraz pięknem polodowcowego krajobrazu.

Doskonałą formą poznania zabytków powiatu gnieźnieńskiego, a także bogactwa jego natury, są wycieczki piesze. Gęsta sieć szlaków pieszych została wytyczona tak, aby dać turystom możliwość poznania zarówno zabytków, jak i piękna przyrody.


Szlak żółty

Szlak pamięci ofiar II wojny światowej; Pętla MPK Jelonek - Las Miejski - Dalki - Jezioro Jelonek - Katedra - ul. Chrobrego - ul. Lecha - dworzec PKP (14,4 km).


Szlak czerwony

Szlak wyprawy gimnazjalistów trzemeszeńskich w 1863 roku; Gniezno PKP - Jelonek - Kędzierzyn - Trzemeszno - Duszno (do granic powiatu 34,2 km).


Szlak niebieski

Szlak w poprzek doliny Wełny; Gniezno PKP - Gnieźninek - Jezioro Winiary - Wełnica - Jezioro Strzyżewskie - Strzyżewo Kościelne (10,2 km).


Szlak czerwony

Szlak Lednicki; Dziekanowice PKS - Fałkowo - Łubowskie Olędry - Pierzyska - Woźniki - Skiereszewo - Muzeum Początków Państwa Polskiego - Park Piastowski - Jezioro Jelonek - ul. Jeziorna - ul. Łaskiego - Katedra - ul. Św. Wojciecha - kościół św. Jana - ul. Dąbrówki - ul. Wyszyńskiego - kościół św. Michała - ul. Sobieskiego - ul. Lecha - Gniezno PKP (22,2 km).


Szlak zielony

Szlak Królewski; Skorzęcin - Skorzęcin Plaża - Piłka - Gaj - Krzyżówka - Jezioro Wierzbiczańskie - PKP Jankowo Dolne - Jankowo Dolne, Ośrodek Wypoczynkowy - Jankowo Dolne Wieś - Strzyżewo Kościelne - Dębówiec - Leśniczówka Brody - Jezioro Głęboczek - Mielno Dziadkowo (46,5 km na terenie powiatu).


Szlak czarny

Szlak Rekreacyjny; Skorzęcin - Piłka - Skorzęcin (9 km).


Szlak żółty

Szlak Onufrego Kopczyńskiego; Gajówka Starzenina - Leśniczówka Daniele - Rezerwat "Modrzew Polski" w Noskowie - Czerniejewo Kościół - Czerniejewo Pałac - Rezerwat Bielawy - Rezerwat Wiązy w Nowym Lesie - Pawłowo - Baranowo - Pierzyska (21,2 km).


Szlak żółty

Szlak im. Hipolita Cegielskiego; Trzemeszno PKP - Kruchowo - Powiadacze - Ławki - Gołąbki - Rezerwat "Czapliniec" - Głęboczek - Kowalewo (33 km).


Droga Świętego Jakuba

Szlak oznakowany muszlą z krzyżykiem i żółtą strzałką. Szlak określony mianem „szlaku pątniczego” wiodącego do Santiago de Compostella. Przebieg szlaku: Mogilno (kościół Świętego Jakuba) – Gozdawa – Izdby – Duszno – Folusz – Niewolno – Trzemeszno – Miaty – Leśnictwo Krzyżówka – Huby – Nowa Wieś Niechanowska – Niechanowo – Goczałkowo – Nowaszki – Gniezno - Piekary – Rzegnowo – Żydówko – Siemianowo – Waliszewo – Imiołki – Głębokie – Charzewo – Sroczyn – Gniewkowo – Turostowo – Dąbrówka Kościelna (68 km).


Trasy rowerowe

Liczna sieć dróg o małym natężeniu ruchu, w tym wiele dróg leśnych i polnych, tworzy znakomite warunki do wycieczek rowerowych. Chociaż koniecznie trzeba wytyczać i/ lub budować kolejne ścieżki rowerowe, w celu zamknięcia całego powiatu gnieźnieńskiego okalającym pierścieniem. Dla turystów zostały przygotowane następujące turystyczne szlaki rowerowe (znakowane):


Piastowski Trakt Rowerowy - Eurovelo

Lednogóra - Dziekanowice - Żydówko - Rzegnowo - Braciszewo - Gniezno - Róża - Orchoł - Strzyżewo Kościelne - Kozłowo - Kozłówko - Rudki - Trzemeszno - Niewolno - Kruchowo - Wydartowo - Izdby (62,9 km).


R3

Brama III Tysiąclecia - Skrzetuszewo - Latalice - Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka".


R8

Brama III Tysiąclecia - Głębokie - Węgorzewo - Rybno Wielkie - Rybienko - Dąbrówka Kościelna.


Pętla Lednicka (zielony)

Dziekanowice (Wielkopolski Park Etnograficzny) – Siemianowo – Komorowo – Imiołki – „Brama Ryba” – Skrzetuszewo – Rybitwy – Lednogóra do Eurovelo (17,0km).


Dookoła Witkowa

Mąkownica - Małachowo Kępe - Małachowo Złych Miejsc - Kołaczkowo - Strzyżewo Witkowskie – Mąkownica.


Dookoła Jeziora Niedzięgiel (PPK)

Skorzęcin Plaża - Wylatkowo - Powidz - Wiekowo - Skorzęcin Plaża.


Urokliwe Doliny (PPK)

Skorzęcin Plaża - Skorzęcin Rybaki - Skorzęcin Wieś - Stary Gaj - Gaj Żeleźnica - Gaj Brzozówka - Ostrowite Prymasowskie - Raszewo - Kinno - Skubarczewo - Piłka - Skorzęcin Plaża.


Szlakiem leśniczówek Nadleśnictwa Gołąbki

To produkt oparty na bazie gospodarstwa agroturystycznego państwa Pokorskich.
W gospodarstwie można wypożyczyć rowery.


Las Miejski

(9,6 km) trasa oznakowana zielonym kółkiem na białym tle.


Tereny do uprawiania sportów wodnych

Jeziora o dużej powierzchni, pozbawione naturalnych płycizn oraz charakteryzujące się odsłoniętą linią brzegową to doskonałe miejsce dla uprawiania żeglarstwa i windsurfingu. Akweny te powinny zostać zaopatrzone w przystanie oraz odpowiednio oznakowane miejsca do wodowania łodzi.

Jeziora rekomendowane dla uprawiania sportów wodnych, w tym żeglarstwa, to:

Jezioro Popielewskie - powierzchnia 308 ha, dł. ok. 9000 m, szer. ok. 500 m;

Niedzięgiel - gł. 23 m, powierzchnia 640 ha, dł. 6400 m, szer. 2800 m;

Ciąg Jezior: J. Gorzuchowskie, Kłeckie, Świniarskie o łącznej długości ok. 12 km.

Choć w powiecie gnieźnieńskim nie występują wielkie rzeki, dla koneserów istnieje możliwość skorzystania z kilku interesujących tras kajakowych i podziwiania piękna polodowcowego krajobrazu Pojezierza Gnieźnieńskiego. W niektórych jednak miejscach powinna zostać poprawiona drożność szlaków wodnych.

Polecane trasy to:

Bogactwo i stosunkowo wysoka czystość niektórych jezior tworzą wspaniałe warunki dla uprawiania nurkowania swobodnego. Amatorów podwodnej przygody z pewnością zachwyci czystość jezior oraz bogactwo flory i fauny. Zwolenników wyczynów ekstremalnych ucieszy możliwość nurkowania na dużych głębokościach.

Szczególnie polecane dla nurkowania są jeziora:

"Mekką płetwonurków" nazywane jest często Jezioro Powidzkie o głębokości 43 m, które leży tuż za granicą powiatu gnieźnieńskiego.

W powiecie gnieźnieńskim nauką nurkowania swobodnego oraz organizacją nurkowań rekreacyjnych zajmują się między innymi: Prosport oraz Podwodniak.


Tereny do jazdy konnej

Powiat gnieźnieński gwarantuje także wiele atrakcji miłośnikom rekreacji konnej. W ofercie znajduje się fachowe zaplecze, w tym także kadra instruktorska.

Szczególnie atrakcyjna może okazać się oferta gospodarstw agroturystycznych, które w wielu przypadkach poza noclegiem oferują przejażdżki konne.

Znajdują się tutaj także trasy, które mogą być wykorzystywane do rekreacji konnej. Szczególnie interesujące mogą okazać się te zlokalizowane w terenach leśnych (Nadleśnictwo Czerniejewo). Koniecznie jednak należy dokładnie wytyczyć i oznakować te trasy oraz stworzyć odpowiednią infrastrukturę, zgodną z oczekiwaniami turystów.

Organizacją turystyki konnej zajmują się w powiecie gnieźnieńskim między innymi:


Tereny łowieckie

Łowiectwo to nie tylko forma spędzania wolnego czasu. To także ruch skupiający w samej tylko Wielkopolsce kilkanaście tysięcy członków. Myśliwymi są ludzie o różnych profesjach i różnym statusie społecznym. Dlatego też warto jest stworzyć dla tej grupy potencjalnych turystów specjalną ofertę. Doskonałą podstawę do tego dają bogate w zwierzynę lasy znajdujące się w gminie Czerniejewo, Mieleszyn i Witkowo. Organizacją polowań komercyjnych zajmują się:Zbiorniki wodne przeznaczone do wędkowania

Duża liczba zarybionych jezior oraz liczne stawy hodowlane (zlokalizowane m. in. przy gospodarstwach agroturystycznych) stanowią doskonałą ofertę dla wędkarzy.

Zezwolenia na wędkowanie udziela między innymi Polski Związek Wędkarski Koło nr 8 w Gnieźnie oraz właściciele lub zarządcy poszczególnych akwenów.


Poligony do uprawiania Off road i Paintball

Off road to nowa forma spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Wykorzystuje się do tego pojazdy przystosowane do jazdy w trudnym terenie, używane na co dzień głównie przez wojsko i służby ratownicze. Są to przede wszystkim: samochody terenowe, quady, a nawet ciężki sprzęt wojskowy. Wykorzystywane rekreacyjnie mogą stać się doskonałym narzędziem dla spędzania wolnego czasu. Do tego celu służą specjalnie przygotowane tory lub tereny pozwalające na bezpieczną jazdę, dostarczając jednocześnie ekstremalnych przeżyć. Organizacją imprez oraz wypożyczaniem sprzętu dla uprawiania off road zajmują się między innymi: Ranczo w Dolinie - Dąbrówka Kościelna 17.


Paintball (ang. kulka z farbą) to rodzaj gry paramilitarnej, wykorzystującej broń strzelającą kulkami, wykonanymi z żelatynowych osłonek wypełnionych barwnikiem spożywczym,
o kalibrze 0,68 cala. Ten sport zdobywa na świecie oszałamiającą popularność. Paintball dzieli się na sportowy, rozgrywany na zasadach ściśle określonych międzynarodowymi przepisami (na specjalnie do tego przygotowanych polach z nadzorem sędziowskim) oraz na paintball leśny, bardziej rekreacyjny, bez ścisłych reguł z zasadami ustalanymi przez samych uczestników przed rozpoczęciem gry (tzw. scenariuszami).

Poligon paintballowy mieści się między innymi w Gnieźnie przy ul. Pustachowskiej.


Wał Wydartowski (Punkt Widokowy w Dusznie)

Wał Wydartowski (167 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, równocześnie najwyższym punktem powiatu gnieźnieńskiego, czwartym wzniesieniem w województwie wielkopolskim. Przy dobrej widoczności rozciąga się rozległy widok: w kierunku zachodnim widoczne zabudowania Gniezna i Trzemeszna,
w kierunku północno - wschodnim widoczna panorama Mogilna, Janikowa, Inowrocławia,
w kierunku południowo - wschodnim kominy elektrowni w Pątnowie i Licheń, a w kierunku północnym szyby dawnych kopalni soli Przyjma I i II. Obecnie na punkcie widokowym znajduje się 12 m drewniana wieża. Właścicielem punktu jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.


Gospodarstwa agroturystyczne

Powiat gnieźnieński to także doskonałe miejsce dla turystów ceniących sobie agroturystykę. Agroturystyka jest formą odpoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie możemy mieszkać, jadać wspólne posiłki z gospodarzami, uczestniczyć w niektórych pracach polowych, obserwować hodowlę zwierząt i produkcję roślinną. Gospodarze zapewniają domową atmosferę oraz zdrową i świeżą żywność. Można wyróżnić następujące gospodarstwa agroturystyczne:

Amrozińska Genowefa; Kowalewo 8, Mieleszyn,

Beym Helena; Wierzyce 25, Fałkowo,

Biliński Mieczysław; Borzątew 3a, Mieleszyn,

Bruździńska Jolanta i Norbert; Łubowo 76,

Budzyńska Teresa; Lednogóra 43,

Chełmowscy Beata i Grzegorz; Waliszewo 12, Kłecko,

Czerniawska Barbara; Rybitwy 5/1,Lednogóra,

Czerniawska Małgorzata; Rybitwy 5/a, Lednogóra

Dietrich Wiesława; Kalina 4, Gniezno,

Godawa Alicja; Przyborowo 2, Łubowo,

Gryczka Danuta; Sławno 27,

Jastrzębski Szymon; Waliszewo 19, Kłecko,

Kubacki Marek; Waliszewo 10 A, Kłecko,

Łomniccy Urszula i Marian; Rybitwy 7, Lednogóra,

Michalczak Jerzy; Żydowo; ul. Kochanowskiego 8,

Nowicka Małgorzata; Pawłowo 14, Czerniejewo,

Pokorska Aurelia; Gołąbki 27, Gościeszyn,

Robakowscy Teresa i Witold; Sławno 56,

Semrau Danuta i Jerzy; Popielewo 9, Trzemżal,

Śmielecki Wojciech; Ganina 18, Gniezno,

Stachowiak Maria; Wiekowo 87, Witkowo,

Strugała - Jankowska Karolina; Przyborowo 11, Fałkowo,

Sudoł Hanna; Dąbrówka Kościelna 17; Kiszkowo;

Szymański Jacek; Osiniec 14 a, Gniezno.


Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Jedną z niecodziennych atrakcji powiatu gnieźnieńskiego jest Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa.

Wzdłuż jej trasy zlokalizowane są liczne zabytki. Kolejka kończy swój bieg w przepięknym Powidzkim Parku Krajobrazowym. Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową można organizować różnego rodzaju przejazdy turystyczne na zamówienie. W okresie letnim GKW kursuje według regularnego rozkładu jazdy. Z przejazdów tych korzystają jednak głównie turyści.


Imprezy zwiększające atrakcyjność powiatu gnieźnieńskiego


Elementem zwiększającym atrakcyjność turystyczną są imprezy organizowane na terenie powiatu. Do ważniejszych imprez, organizowanych na terenie powiatu należą:

 1. Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna,

 2. Bieg Lechitów – Gniezno,

 3. Uroczystości odpustowe Ku Czci Św. Wojciecha – Gniezno,

 4. Bieg Kilińskiego” – Trzemeszno,

 5. Bieg Im. Janusza Kusocińskiego – Gniezno,

 6. Rajd Turystyczny „Śladami Starej Baśni” – Dziekanowice,

 7. Zawody w pływaniu długodystansowym,

 8. Dożynki – wszystkie gminy,

 9. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej – Gniezno,

 10. Ogólnopolski Piastowski Rajd Rowerowy,

 11. Międzynarodowy Festiwal Organowy,

 12. Zjazd Gnieźnieński,

 13. Jarmark staroci.W tabeli zestawiono koszty związane z korzystaniem z ww. atrakcji turystycznych:


Obiekty

Godziny otwarcia

Telefon

Ceny biletów

Gniezno - Katedra

Pn.-Sob.
9.00-11.45

13.00-17.00

Niedz.

13.00-14.45

16.00-17.45


(061) 424-38-20

Normalny -1,50

Ulgowy -1,00

WieżaPn.-Sb.: 9.30-17.30

Niedz.: 13.00-18.00


Normalny -3,00

Ulgowy -2,00

Drzwi Gnieźnieńskie

Pn.-Sob.
9.00-11.45

13.00-17.00

Niedz.

13.00-14.45

16.00-17.45

(061) 424-13-89

Normalny -2,00

Ulgowy -1,50

Muzeum Początków Państwa Polskiego


Wt.-Niedz.: 10.00-17.00

Ostatni spektakl zaczyna się o 16.30

(061) 426-46-41

Normalny -5,50

Ulgowy -3,50

Muzeum Archidiecezjalne

Pn.-Sob.: 9.00-17.30

Niedz.: 9.00-16.00

(061) 426-37-78

Normalny -4,00

Ulgowy -3,00

Obiekty

Godziny otwarcia

Telefon

Ceny biletów

Lednica

Wyspa
Ostrów Lednicki

Wielkopolski Park Etnograficzny

Pn.-zamknięte

Wt.-Sob.

9.00-17.00

Niedz.i Święta

10.00-18.00

W czwartek -Wielkopolski Park Etnograficzny wstęp wolny

Wielkopolski Park Etnograficzny - (061)427-50-40

Wyspa Ostrów Lednicki 427-50-10

Normalny- 6,00

Ulgowy- 3,00

Bilet ogólny:

Normalny - 10zł

Ulgowy - 5zł
 1. Zabytki i infrastruktura turystyczna w powiecie gnieźnieńskim


Infrastruktura turystyczna w powiecie gnieźnieńskim to całokształt zasobów materialnych, przyczyniający się do funkcjonowania i rozwoju ruchu turystycznego.


W Gnieźnie możemy wyróżnić następujące zasoby materialne:

 1. Katedra pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium Świętego Wojciecha,

 2. kościół św. Jerzego,

 3. kościół Jana Chrzciciela,

 4. kościół św. Michała,

 5. kościół św. św. Piotra i Pawła,

 6. kościół św. Trójcy,

 7. pałac arcybiskupi,

 8. klasztor O.O. franciszkanów,

 9. zbiory muzealne w:


W gminach powiatu gnieźnieńskiego można wyróżnić następujące zasoby materialne:


Atrakcje przyrodnicze koncentrują się głównie na następujących obszarach chronionych:

 1. Lednicki Park Krajobrazowy – na terenach gmin: Kiszkowo, Kłecko i Łubowo,

 2. wschodni skrawek Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” – na terenie gminy Kiszkowo,

 3. zachodnia część Powidzkiego Parku Krajobrazowego – na obszarze gminy Witkowo.


Na terenie powiatu gnieźnieńskiego jak już wcześniej wspominano znajdują się tereny
o dużym zalesieniu. Są one głównie zlokalizowane na terenie gminy Czerniejewo, Mieleszyn i Witkowo.


Użyteczne dla turystyki zasoby wodne powiatu to przede wszystkim jeziora:

 1. Jezioro Niedzięgiel (Skorzęcińskie) położone w południowo - wschodniej części powiatu gnieźnieńskiego, na terenie gminy Witkowo, w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Jest jednym z większych jezior położonych na obszarze województwa wielkopolskiego (550,9 ha),

 2. Jezioro Wierzbiczańskie położone 7 km na wschód od Gniezna na terenie gminy Gniezno (189,3ha),

 3. Jezioro Lednickie położone na terenie gminy Łubowo (339,1ha),

 4. Jezioro Gorzuchowskie położone na terenie gminy Kłecko (109,05ha),

 5. Jezioro Kłecko położone na terenie gminy Kłecko (186,86 ha),

 6. Jezioro Ostrowite Prymasowskie na terenie gminy Trzemeszno (289,04ha).

Jezioro Niedzięgiel jest najważniejszym pod względem rekreacyjno - wypoczynkowym akwenem wodnym powiatu gnieźnieńskiego i gminy Witkowo oraz rejonu „Powidzko - Skorzęcińskiego” (jednego z najbardziej atrakcyjnych rejonów wypoczynkowych Wielkopolski). Posiada ono powierzchnię 550,9 ha i objętość 30089,9 tys. m3, głębokość maksymalną 21,5 m. i głębokość średnią 5,5 m. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 45,7 km2.


Z jeziorem nierozerwalnie związany jest OW w Skorzęcinie. Jest on nie tylko ewenementem w skali województwa , ale także w skali kraju.

Na terenie ośrodka znajduje się duży zespół ośrodków rekreacyjnych i domków letniskowych na ponad 6000 miejsc noclegowych, camping oraz liczne prywatne działki rekreacyjne.
W większości przypadków są to sezonowe miejsca noclegowe. Na terenie ośrodka dostępna jest pełna infrastruktura handlowo – usługowo – gastronomiczna.

Zdecydowana większość właścicieli domków letniskowych na terenie OW Skorzęcin to dzierżawcy prywatni (451). Wśród dzierżawców można także wyróżnić 50 firm. Podczas sezonu na terenie ośrodka działa także 49 przedsiębiorców w różnych branżach.

W celu zmiany charakteru Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie z sezonowego na całoroczny, koniecznie należy wybudować nową całoroczną bazę noclegową oraz stworzyć całoroczne atrakcje turystyczne o charakterze rekreacyjnym. Będą one współgrały z pięknem i magią Powidzkiego Parku Krajobrazowego.


Prywatne działki znajdują się prawie wzdłuż całej linii brzegowej Jeziora Niedzięgiel. Wyjątkowo liczna zabudowa znajduje się w miejscowości Wylatkowo.

W celu ochrony środowiska przyrodniczego i zachowania krajobrazu, tereny północno - wschodnie gminy Witkowo zostały objęte (utworzonym) Powidzkim Parkiem Krajobraz-owym. Jest to teren niezwykle atrakcyjny dla turystów i wczasowiczów oraz mieszkańców gminy Witkowo, którzy poszukują ciszy, spokoju i odprężenia.

Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 18 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. Zajmuje on powierzchnię 24.600 ha na terenie następujących gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego obejmuje on jedynie fragment gminy Witkowo. Zajmuje on powierzchnię 4.900 ha i obejmuje Jeziora: Niedzięgiel, Białe, Czarne, Piłka i Ostrowickie, lasy, zadrzewienia, pola uprawne, łąki i pastwiska oraz tereny osadnicze we wsiach: Wiekowo, Skorzęcin, Gaj, Sokołowo i Ostrowite Prymasowskie. PPK obejmuje 26,57% powierzchni gminy Witkowo.

Powidzki Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze oraz walory krajobrazowe i został utworzony w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.


Do rzek, które ze względu na swój łącznikowy charakter mogą wpływać na rozwój turystyki w powiecie gnieźnieńskim możemy zaliczyć:

 1. Wełna,

 2. Mała Wełna.


Niezwykle istotna dla rozwoju turystyki jest także baza noclegowa i gastronomiczna.
W powiecie gnieźnieńskim można wyróżnić:


Baza noclegowa


Hotele:

"Awo", ul. Warszawska 32, Gniezno,

"Adalbertus", ul. Tumska 7a, Gniezno,

"City", ul. Rynek 15, Gniezno,

"Czeremcha", ul. Św. Jana 20, Trzemeszno,

"Gewert", ul. Paczkowskiego 2, Gniezno,

"LECH", ul. Bł. Jolenty 5, Gniezno,

"Mieszko", ul. Strumykowa 2, Gniezno,

"Nad Jeziorem Białym", Skorzęcin 52, Witkowo,

Hotel "Nest", ul. Sobieskiego 20, Gniezno,

"Orzeł", ul. Wrzesińska 25, Gniezno,

"Pietrak", ul. Chrobrego 3, Gniezno,

"Pietrak" Spółka Jawna ZPH, ul. Foluska 4, Trzemeszno,

"Słowianin", Modliszewo 8 b, Zdziechowa,

"Victoria", Łubowo 13,

Zespół Pałacowy w Czerniejewie, Czerniejewo,

Motel "ED-RAJ", ul. Krótka 8 a, Gniezno,

Motel "Gościniec w Dolinie" Jankowo Dolne 43.


Internaty:

Internat Medycznego Studium Zawodowego, ul. Mieszka I 27, Gniezno,

Dom Towarzystwa Czytelni Ludowych, ul. ks. Ludwiczaka 20, Gniezno.


Schroniska:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Pocztowa 11, Gniezno,


Ośrodki wypoczynkowe, campingi, pola namiotowe:

Ośrodek Wypoczynkowy "Jutrzenka" – Gołąbki,

Ośrodek Wypoczynkowy "Jankowo Dolne", Jankowo Dolne 43,

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Pole namiotowe i Camping w Skorzęcinie. ul. Sportowa 15, Witkowo


Gastronomia


Restauracje:

Amanda, ul. Chrobrego 1, Gniezno,

"AWO", ul. Warszawska 32, Gniezno.

"RATUSZOWA", ul. Chrobrego 40/41 , Gniezno,

"Europejska", ul. Dąbrówki 19 , Gniezno,

"Gwarna", ul. Mieszka I 16, Gniezno,

"Herbowa", ul. Roosevelta 106, Gniezno,

"Hubertus", ul. Kolejowa 2, Gniezno,

"In Centro" Restaurant & Pizza Bar, ul. Rynek 10, Gniezno,

"Karczma Wiejska" S.C., Kosowo 28, Czerniejewo,

"Kasyno", ul. Wrzesińska 43, Gniezno,

"Kresowianka", ul. Roosevelta 123, Gniezno,

"Kłeckowianka”, ul. Paderewskiego 20, Kłecko,

Klub Muzyczny "Młyn", ul. Roosevelta 51, Gniezno,

"Królewska", ul. Chrobrego 3, Gniezno,

"Nad Jeziorem Białym", Skorzęcin 52,

"Panda”, ul. Łubieńskiego 6 , Gniezno,

"Restauracja Polska", ul. Tumska 5, Gniezno,

Restauracja Hotelu Nest , Ul. Sobieskiego 20, Gniezno,

Restauracja Hotelu Pietrak, ul. Foluska 4, Trzemeszno,

"Ristorante Italiano”, ul. Tumska 12, Gniezno,

"Sphinks”, ul. Chrobrego 4, Gniezno,

"Staromiejska", ul. Łubieńskiego 11, Gniezno,

"W Starej Kamienicy", ul. 3 Maja 13, Gniezno,

"Zajazd Dobrawa", Modliszewko 11a, Zdziechowa,

Zespół Pałacowy w Czerniejewie, Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe
Sp. z o.o., ul. Gen. Lipskiego 5, Czerniejewo,

"Złoty Smok", Restauracja Chińsko-Wietnamska, ul. Kaszarska 1A, Gniezno.


Bary


"Cafe-Pub" Klub Kibica, ul. Warszawska 32, Gniezno,

"City Bar", ul. Rynek 15, Gniezno,

"Hubertus", ul. Kolejowa 2, Gniezno,

"Pod Piątką" Bar i Pub, ul. Tumska 5, Gniezno,

"Poker", Tomasz Burzyński, ul. Wrzesińska 185, Gniezno,

"Przylesie", Gołąbki 27,

"Stołówka CEG”, ul. Kostrzewskiego, Gniezno,

"Pub", ul. Chrobrego 3, Gniezno,

"Wenecja", ul. Jeziorna 9, Gniezno,

"Verona", Rynek 20, 62-200 Gniezno,

Stołówka Klubowa, ul. Roosevelta 42, Gniezno,

"U Zygmunta" Snack Bar, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 20, Gniezno,

"Zielony Pub", ul. 3 Maja 13, Gniezno,

"Cafe aribo", ul. Jana Pawła II, Gniezno,

"Cafe-Pub" Klub Kibica, ul. Warszawska 32, Gniezno.Kawiarnie


"Cafe aribo" ul. Jana Pawła II, Gniezno,

"Cafe-Pub" Klub Kibica, ul. Warszawska 32, Gniezno.


Poza hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi i internatami usługi noclegowe świadczą również gospodarstwa agroturystyczne. W sumie na terenie powiatu gnieźnieńskiego jest ponad 8 tysięcy miejsc noclegowych (licząc bazę noclegową w Skorzęcinie). Część z tych miejsc (szczególnie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie) oferowanych jest sezonowo.

Cały czas istnieje potrzeba rozbudowy bazy noclegowej, szczególnie tej o średnim standardzie oraz przeznaczonej dla młodzieży szkolnej.

Nie bez znaczenia pozostaje także lokalizacja nowych miejsc noclegowych.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego brakuje niewątpliwie pól namiotowych i campingów, które spełniałyby standardy europejskie oraz mogłyby się przyczynić do rozwoju karawaningu.


Infrastruktura służąca do rekreacji i uprawiania sportu


Na terenie powiatu gnieźnieńskiego znajduje się także infrastruktura rekreacyjna, która pozwala stworzyć ofertę uzupełniającą dla wszystkich produktów turystycznych proponowanych turystom.

Jest ona rozlokowana przede wszystkim w większych miastach: Gniezno, Trzemeszno czy Witkowo. Niemniej jednak dostęp do niej nie jest utrudniony. Można wyróżnić między innymi:


 1. w ramach Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie:

 1. basen,

 2. korty tenisowe,

 3. cztery hale i sale sportowe,

 4. dwa stadiony (jeden do piłki nożnej, drugi to stadion żużlowy).

 1. Ośrodek Rekreacji Konnej – Gniezno – Osiniec,

 2. Stado Ogierów w Gnieźnie,

 3. Stajnia Kalina w Gnieźnie,

 4. Hala sportowo – widowiskowa w Trzemesznie,

 5. Obiekty rekreacyjne w Skorzęcinie,

 6. Ośrodek kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie (hala widowiskowo – sportowa),

 7. Boiska i sale sportowe przy szkołach.

Na szczególną uwagę zasługują hale sportowe przy szkołach w Gnieźnie, Kłecku
i Kiszkowie.

Niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym mogą okazać się także wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią (10 boisk o wymiarach 40 m x 20 m).


Organizatorzy i pośrednicy turystyczni


Zgodnie z wyciągiem z Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych, na terenie powiatu gnieźnieńskiego w turystyce działają następujący organizatorzy
i pośrednicy :


Informacja turystyczna


Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (ul. Tumska 12; 62-200 Gniezno) jest w 100% utrzymywane przez powiat gnieźnieński. Turyści (z kraju i z zagranicy) znajdą tam profesjonalną obsługę, w tym wyczerpujące i szczegółowe informacje o bazie noclegowej, hotelowej, campingowej i agroturystycznej w całej Polsce. W PCIT przez cały rok można zaopatrzyć się w materiały promocyjne dotyczące nie tylko miasta Gniezna, ale także całego powiatu gnieźnieńskiego. W sezonie PCIT jest dostępny przez 7 dni w tygodniu.

Ważne jest jednak odpowiednie ulokowanie informacji turystycznej, które obecnie pozostawia wiele do życzenia. Należy także rozważyć możliwość uruchomienia miejskiej informacji turystycznej lub wsparcie przez miasto Gniezno Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. W sezonie informacja turystyczna powinna zostać dodatkowo ulokowana także
m. in. w Skorzęcinie oraz w obiektach noclegowych i gastronomicznych na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego.

Podstawową informacją turystyczną powinna służyć także informacja PKP, PKS oraz MPK. Chodzi przede wszystkim o informacje o lokalizacji poszczególnych atrakcji turystycznych oraz możliwości dojechania do nich.


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze (PTTK)

Profesjonalną informację turystyczną można także otrzymać w PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej (ul. Jana Łaskiego - parking).

W Oddziale działa liczna i dobrze przygotowana kadra: piloci, przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki pieszej i górskiej, znakarze szlaków turystycznych.

Mankamentem informacji turystycznej PTTK są krótkie godziny jej otwarcia. Biorąc pod uwagę doskonałą lokalizację tego punktu, należy możliwie maksymalnie wydłużyć godziny jego pracy.


 1. Turystyka w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego


W podstawowym dokumencie strategicznym powiatu gnieźnieńskiego – Strategii rozwoju powiatu gnieźnieńskiego na lata 2006 - 2013 znalazły się liczne zapisy dotyczące rozwoju turystyki.

Są one sukcesywnie realizowane za pośrednictwem Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 – 2013. W Strategii rozwoju powiatu gnieźnieńskiego w zakresie turystyki można wyróżnić następujące zadania do realizacji:

Turystyka jako sposób na rozwój gospodarczy powiatu gnieźnieńskiego:

Tworzenie nowych atrakcji turystycznych:

Promocja nowych oraz już istniejących atrakcji turystycznych:


Także w dokumentach strategicznych gmin powiatu gnieźnieńskiego znajdujemy liczne odniesienia do turystki.

Poniżej przedstawiono najważniejsze zapisy w dokumentach strategicznych gmin, które mogą wpłynąć na rozwój turystyki w powiecie gnieźnieńskim.

Zostały one przytoczone przede wszystkim z myślą o możliwości włączenia się poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w tworzenie bazy turystyczno – rekreacyjnej.

Zapisy te są także niezwykle istotne w aspekcie możliwości ubiegania się przez samorządy
o dofinansowanie przedsięwzięć rozwojowych ze środków Unii Europejskiej.


Gmina Łubowo

Strategia rozwoju gminy Łubowo w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Opracowanie programu promocji gminy,

 2. Utrzymanie i rozwój strony www,

 3. Ustawienie tablic informacyjnych z umieszczoną mapą całej gminy, gdzie naniesione są najważniejsze drogi, szlaki turystyczne i miejscowości. Tablice takie winny być postawione przy głównych szlakach komunikacyjnych,

 4. Prowadzenie promocji gospodarstw agroturystycznych,

 5. Stworzenie nowoczesnej oferty gruntów pod usługi turystyczne i jej rozpropagowanie,

 6. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o zasobach turystycznych gminy,

 7. Organizacja plaż, pól namiotowych i kempingów,

 8. Budowa kompleksu turystyczno-sportowo-wypoczynkowego na wybrzeżu Jeziora Lednickiego w Dziekanowicach,

 9. Współpraca z przyległymi gminami w celu połączenia budowanych ścieżek rowerowych
  w istniejący lub planowany system dróg rowerowych,

 10. Opracowanie planu rozbudowy ścieżek z podziałem na ścieżki komunikacyjne i ścieżki rekreacyjne,

 11. Rozbudowa ścieżek rekreacyjnych (można przewidzieć lokalizację kilku „torów przeszkód” w celu uatrakcyjnienia przejazdu),

 12. Wykonanie oznakowania ścieżek ze szkicami lokalizacyjnymi (mogą być łącznie
  z mapami gminy na głównych trasach) wraz z oznakowaniem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowników ścieżek.


Gmina Kiszkowo

Strategia rozwoju gminy Kiszkowo w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Zagospodarowanie brzegów jezior,

 2. Przeznaczenie gruntów pod budowę bazy noclegowej i gastronomicznej,

 3. Wyznaczenie ścieżek dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej.


Gmina Kłecko

Strategia rozwoju gminy Kłecko w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Prowadzenie programu szkoleniowego dla rolników, chcących prowadzić gospodarstwa agroturystyczne,

 2. Wydanie informatora o usługach agroturystycznych,

 3. Przygotowanie tras rowerowych i edukacyjnych ścieżek przyrodniczych,

 4. Wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych.


Gmina Mieleszyn

Strategia rozwoju gminy Mieleszyn w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Wskazanie terenów przeznaczonych pod rekreacje,

 2. Doradztwo w sprawie możliwości uzyskania środków finansowych na rozbudowę infrastruktury turystycznej,

 3. Preferencje podatkowe dla uruchamiających działalność gospodarczą (w szczególności
  w zakresie turystyki i agroturystyki),

 4. Tworzenie infrastruktury związanej z rozwojem turystyki.


Miasto i Gmina Czerniejewo

Strategia rozwoju miasta i gminy Czerniejewo w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Rozwój usług turystycznych,

 2. Rozbudowanie regionalnej gastronomii,

 3. Organizowanie gminnych zawodów sportowych,

 4. Budowa hali widowiskowo - sportowej,

 5. Przystosowanie Jeziora Kąpiel dla potrzeb rekreacji,

 6. Organizacja rajdu rowerowego,

 7. Opracowanie informacji o zabytkach historycznych,

 8. Pielęgnowanie pamiątek i miejsc historycznych,

 9. Wydawnictwa promocyjne o gminie,

 10. Promocja internetowa gminy,

 11. Udział w promocji gmin wielkopolskich,

 12. Wizualna promocja gminy (tablice informacyjne),

 13. Nawiązanie współpracy partnerskiej z zagranicznymi,

 14. Organizacja Forum Gmin Szlaku Piastowskiego,

 15. Dni im. Kmiecia Czyrania,

 16. Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Czerniejewa,
Miasto i Gmina Trzemeszno

Strategia rozwoju miasta i gminy Trzemeszno w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Zwiększenie powierzchni przeznaczonej na działalność turystyczną,

 2. Wykreowanie usług komercyjnych, nastawionych na działalność turystyczną,

 3. Poprawa dostępu do rekreacji,

 4. Rozwój gospodarstw agroturystycznych,

 5. Wzrost liczby projektów mających na celu wymianę turystyczną dzieci,

 6. Przebudowa dworku i renowacja parku miejskiego,

 7. Rozbudowa sieci tras rowerowych.

Gmina Niechanowo

Strategia rozwoju gminy Niechanowo w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Tworzenie i promocja gospodarstw agroturystycznych,

 2. Rozwój usług turystycznych,

 3. Rozbudowa małej (regionalnej) gastronomii,

 4. Modernizacja kompleksu pałacowo – parkowego w Niechanowie,

 5. Budowa placów zabaw dla dzieci,

 6. Budowa i/ lub wytyczenie ścieżek rowerowych, pieszych i konnych,

 7. Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych i turystycznych,

 8. Budowa zaplecza sportowego,

 9. Ochrona i renowacja zabytków,

 10. Opracowanie informacji o zabytkach historycznych i atrakcjach rekreacyjnych,

 11. Pielęgnowanie pamiątek i miejsc historycznych,

 12. Troska o klomby i skwery,

 13. Wizualna promocja gminy,

 14. Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Niechanowo,

 15. Promocja walorów rekreacyjno – turystycznych i kulturowych gminy Niechanowo,

 16. Wydawnictwa promocyjne o gminie Niechanowo,

 17. Promocja internetowa gminy,

 18. Udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej,

 19. Stworzenie kalendarza imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych.


Miasto i Gmina Witkowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Witkowo w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Racjonalne wykorzystanie i ochrona zasobów gminy (w tym ochrona i wykorzystanie zabytków gminy),

 2. Tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu oraz podniesienia bezpieczeństwa pobytu mieszkańców i osób przyjezdnych.


Miasto i gmina Witkowo posiada także strategię rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.


Gmina Gniezno

Strategia rozwoju gminy Gniezno, w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjnej i sportowej,

 2. budowa zaplecza sportowego,

 3. budowa i/ lub wytyczenie ścieżek rowerowych ,

 4. tworzenie nowych atrakcji turystycznych,

 5. tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych,

 6. budowa placów zabaw dla dzieci,

 7. wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych,

 1. wyznaczenie terenów pod działki rekreacyjno – letniskowe,

 2. kontrola legalności zabudowy letniskowej,

 3. wyznaczenie terenów i budowa boisk sportowych ,

 4. troska o wygląd gminy,

 5. prowadzenia działań porządkowych i upiększających,

 6. promocja i marketing wewnątrz gminy Gniezno,

 7. wizualna promocja gminy,

 8. powołanie Towarzystwa Przyjaciół gminy Gniezno,

 9. promocja i marketing na zewnątrz gminy Gniezno,

 10. wydawnictwo promocyjne o gminie Gniezno,

 11. promocja internetowa gminy Gniezno,

 12. udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej,

 13. stworzenie kalendarz imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych.


Miasto Gniezno

Strategia rozwoju miasta Gniezna, w zakresie rozwoju turystyki proponuje:

 1. Promocja walorów turystycznych,

 2. Wieloletnie plany działań promocyjnych,

 3. Wydawanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych o mieście. Kreowanie odpowiednich postaw społeczności,

 4. Nowe produkty turystyczne,

 5. Rozwój roli Szlaku Piastowskiego,

 6. Rewitalizacja okolic jezior,

 7. Tworzenie i promowanie imprez, w tym imprez ogólnokrajowych.


Województwo Wielkopolskie


W przyjętej na lata 2006-2020 Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w zakresie związanym z rozwojem turystyki założono między innymi:


Analizując przytoczone zapisy jednoznacznie można stwierdzić, że samorządy gminne widzą potrzebę rozwoju turystyki. Co ważniejsze, stosowne zapisy w dokumentach strategicznych pozwalają domniemywać, że są one skłonne przynajmniej część działań (z zakresu rozwoju turystyki) finansować z własnych budżetów.

Daje to szanse na włączenie się samorządów lokalnych w budowę infrastruktury niezbędnej do rozwoju turystyki.

Zapisy w dokumentach strategicznych, które odnoszą się do rozwoju infrastruktury turystycznej pozwolą jak już wspominano na ubieganie się samorządom o dotacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


 1. Analiza przyjazdowego ruchu turystycznego w powiecie gnieźnieńskim


  1. Analiza przyjazdowego ruchu turystów zagranicznych w powiecie gnieźnieńskim


Przygotowując Strategię rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim z ujęciem produktów turystycznych, koniecznie należy zwrócić uwagę na profil turystów odwiedzających go
w podziale na turystów krajowych oraz zagranicznych.


Analizę profilu społecznego turystów zagranicznych odwiedzających powiat gnieźnieński oparto na Badaniach Ankietowych Profilu Społecznego Turystów Odwiedzających Polskę (miasta i atrakcje turystyczne) z 2 listopada 2005 roku (Tomasz Dziedzic, Badania Ankietowe Profilu Społecznego Turystów Odwiedzających Polskę /miasta i atrakcje turystyczne/ Warszawa, listopad 2005).

Analiza tych badań, jest szczególnie interesująca, gdyż zostało do nich wytypowane także Gniezno (45 miejsc badania w 43 miejscowościach w całej Polsce).

Powodem wytypowania Gniezna był jego niekwestionowany związek z dziedzictwem narodowym (czyli kultura i historia Polski).

Badania te zostały przeprowadzone w drugiej połowie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia 2005 roku.

W Wielkopolsce poza Gnieznem (katedra) badania przeprowadzono w Kórniku (pałac)
i Poznaniu (rynek).

Wśród ogółu badanych, na kraje sąsiednie (graniczące z Polską) przypadało 45,1% turystów. 82, 2 % spośród turystów z krajów sąsiednich stanowili turyści niemieccy. Udział Niemców
w porównaniu z badaniami z 2004 roku praktycznie się nie zmienił.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej można jednak zaobserwować zdecydowane zwiększenie się liczby turystów przyjeżdżających do Polski z tzw. krajów byłej piętnastki (bez Niemców). Grupa ta (turystów z krajów byłej piętnastki z wyłączeniem Niemców – UE
-14) stanowi aż 39,2% próby. Dla porównania było to zaledwie 12,9% ogólnej liczby turystów. Można stwierdzić, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pozytywnie wpłynęło na rozwój ruchu turystycznego Polsce, co Gniezno i powiat gnieźnieński (mając szerokie kontakty partnerskie) powinien to wykorzystać.


Wśród ogółu badanych znacząco zwiększyła się liczba Brytyjczyków, Francuzów, Holendrów i Hiszpanów.

Praktycznie nie zmieniła się liczba odwiedzających nasz kraj turystów z Austrii, Szwecji, Węgier.

Zmniejszyła się (w związku z zamknięciem i uszczelnieniem granic) liczba turystów z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Szczególnie korzystne mogą okazać się preferencje poszczególnych grup turystów.

Turyści z krajów zamorskich szczególnie chętnie odwiedzają średnie miasta, miejsca historii
i kultury, największe miasta i obiekty przyrody.

Zdecydowanie rzadziej korzystają oni z centrów wypoczynku oraz kurortów.

Turyści z krajów sąsiednich (w tym szczególnie Niemcy – 82,2% wśród turystów z krajów sąsiednich) mają nieco inne preferencje.

Korzystają oni przede wszystkim z centrów wypoczynku i kurortów.

Rzadziej przebywają w średnich i dużych miastach, odwiedzają miejsca historyczno – kulturowe oraz oglądają obiekty przyrody.

Turyści z krajów byłej piętnastki (bez Niemiec) preferują pobyty w dużych miastach, chętnie odwiedzają miejsca historii i kultury, a także obiekty przyrody.

Rzadziej bywają w średnich miastach. Znacznie mniej interesuje ich pobyt w centrach wypoczynkowych i kurortach.

Z niniejszej analizy wynika, że nie ma znaczących różnic w rozkładach częstotliwości pojawiania się w określonych atrakcjach turystycznych respondentów z poszczególnych krajów.

Oznaczać to może, iż dla turystów znacznie ważniejsze jest uznanie danego miejsca za atrakcyjne, niż pobieranie opłat za dostęp do atrakcji.

Ta prawidłowość obejmuje także turystów (respondentów) także z krajów sąsiednich (poza Niemcami), wśród których można byłoby się spodziewać większej skłonności do odwiedzania atrakcji bezpłatnych (ze względu na niższy poziom dochodów i niższy poziom zamożności tych społeczeństw).

W badanej próbie ponad 60% respondentów samodzielnie organizowało swój przyjazd do Polski, nie korzystali z pośrednictwa w rezerwacji oraz zakupie świadczeń. Dla 25% badanych organizatorem przyjazdu były biura podróży, a dla 13% inne instytucje.

W porównaniu z rokiem 2004, liczba osób korzystających z biur podróży wzrosła.

Większa częstotliwość wskazań na biura podróży wystąpiła wśród respondentów z krajów sąsiednich (głównie Niemców) niż wśród turystów z pozostałej piętnastki.

Biura podróży najczęściej były wskazywane jako organizator przez respondentów badanych w kurortach (35%) i największych miastach ( 43,2%). W miejscach związanych z historią
i kulturą poza dużymi i średnimi miastami na biura turystyczne, jako organizatorów wypoczynku wskazano tylko 23,0% badanych.

Samodzielne przyjazdy były także wskazywane najczęściej przez turystów w makroregionie centralnym i zachodnim.

Oznacza to, że rozwój turystyki (w tym ewaluacja produktów turystycznych) powinien zaspakajać zarówno potrzeby turysty indywidualnego jak i zorganizowanego (któremu pobyt zorganizowało biuro turystyczne lub inne instytucje).

Dla ponad 30% badanych głównym źródłem informacji o Polsce byli znajomi i rodzina (tzw. promocja szeptana). Tyle samo osób wskazało Internet w segmencie stron zagranicznych,
a 12% wskazało na strony polskie.

Oznacza to, że blisko 50% respondentów (turystów) odwiedzających Polskę korzystało
z Internetu jako źródła informacji.

Pokazuje to jak ważnym źródłem dostarczania informacji jest Internet.

22% turystów otrzymało informację o Polsce od organizatora wyjazdu. Prawie 15% czerpało wiedzę głównie z przewodników, podobny odsetek (16%) z mediów kraju pochodzenia.

8% respondentów wskazało jako źródło informacji kontakt z biurami polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą (POIT), 12% na inne źródła informacji, a prawie 11% przyznało się do nie korzystania z żadnych źródeł wiedzy o kraju, do którego przyjechali.

Warto zauważyć, że przynajmniej 63% respondentów korzystało przynajmniej z dwóch źródeł informacji.

Należy zauważyć, że rodzinę i znajomych (jako miejsce zatrzymania się w Polsce) wskazywali głównie turyści z krajów zamorskich. Zdecydowanie rzadziej robili to turyści
z krajów sąsiednich (przy czym Niemcy rzadziej niż pozostali sąsiedzi).

Najrzadziej na rodzinę i znajomych wskazywali turyści z krajów byłej piętnastki (bez Niemców).

Warto zauważyć, że rodzinę i znajomych jako źródło informacji o Polsce wskazało aż 34,4% respondentów odwiedzających miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi miastami. Turyści ci także w nieco ponad 30% (32,3%) wskazywali, że korzystali z zagranicznych stron internetowych.

Znacznie mniejszy (rzadziej wskazywany) był udział mediów w kraju macierzystym przez ww. respondentów i wynosił zaledwie 13,6%.

Taki sam odsetek respondentów odwiedzających miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami, wskazał na polskie strony internetowe jako źródło informacji
o Polsce.

Przedstawione zależności powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie efektywności nakładów na promocję naszego kraju, a także regionu, powiatu i gminy.

Warto się wręcz zastanowić czy Gniezno oraz powiat gnieźnieński, wraz ze swoimi produktami, nie powinno się promować jako główna atrakcja drugiej wizyty. Turysta po odwiedzeniu Warszawy i Krakowa (przy pierwszej wizycie) mógłby trafiać do Gniezna jako trzeciego głównego miasta królewskiego. Pod takim kątem należałoby także przeanalizować możliwość rozwoju produktów turystycznych.

Zdecydowanie najrzadziej respondenci odwiedzający miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami korzystali z polskich Ośrodków Informacji Turystycznej jako źródła informacji o Polsce (6,4%).

Analizując możliwość rozwoju bazy turystycznej w powiecie gnieźnieńskim należy zauważyć, że turyści zagraniczni przebywający w Polsce najczęściej korzystają z własnego samochodu (40,9%), z autokaru (23,7) oraz z samolotu (23,6), zdecydowanie rzadziej respondenci wskazywali na pociąg (8,7%) oraz prom lub statek (1,4%).

Wśród respondentów (turystów) odwiedzających miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami jako środek transportu najczęściej był wskazywany:

Pokrywa się to praktycznie ze średnimi wskazaniami wszystkich turystów odwiedzających Polskę (objętych badaniami).

Szczególnie interesującą informacją, przy analizowaniu możliwości rozwoju turystyki
w powiecie gnieźnieńskim jest długość pobytu turystów w Polsce. Tutaj także należałoby upatrywać szansę na odwiedzenie powiatu przez turystów zagranicznych.

Nieco ponad połowa badanych (52%) deklarowała pobyt w Polsce dłuższy niż 7 noclegów. Tylko dla co siódmego badanego turysty jego przyjazd był krótki do 3 nocy, a dla co trzeciego turysty pobyt zawierał się w przedziale 4 a 7 nocy.

Dało to średnią długość pobytu w Polsce 10,3 nocy. Jest to wynik bardzo podobny do deklarowanej liczby noclegów przez osoby przybywające do miejsc związanych z historią
i kulturą poza dużymi i średnimi miastami (10,6 nocy).

Aby skutecznie przyciągać turystów zagranicznych koniecznie trzeba stawiać na stałe obiekty zbiorowego zakwaterowania (w tym hotele, pensjonaty, itp.).

Na taką formę korzystania z noclegu wskazuje blisko 62% badanych (49,4% - hotele lub motele, 10% pensjonaty, 2,5 % ośrodki wczasowe i wypoczynkowe).

Stosunkowo dużo turystów korzystało z noclegu na polach biwakowych i kempingach (9,7%), Łącznie na obiekty zbiorowego zakwaterowania przypadało 71, 9 % wskazań.

U krewnych i znajomych nocowało niecałe 13%, a w kwaterach prywatnych
i agroturystycznych - 8,7 %.

Niecałe 6 % respondentów korzystało z innej bazy noclegowej.

Osoby odwiedzające miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami, najczęściej wskazywały jako miejsca noclegu:

51,5% - hotele i motele,

15,7% - krewni i znajomi,

8,8% - kwatery prywatne i turystyczne

8,6% - pensjonaty

8,5% - kempingi


W aspekcie przygotowania i rozwoju produktów turystycznych niezwykle istotna jest liczba wspólnie podróżujących osób.


Wśród respondentów dominują osoby samotne (47,9%) lub w towarzystwie tylko jednej osoby (24,5%).

Taki sam jest praktycznie odsetek respondentów samotnych, odwiedzających miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami (47,3%).

Znamienne jest także to, że ponad 80% respondentów stwierdziło, że w ich podróży do Polski nie biorą udziału żadne dzieci, a co dziesiąty przyznał, że podróżuje z nimi jedno dziecko.

Oznacza to, że nawet przy podróżach wakacyjnych do Polski, a za takie można uznać większość przyjazdów badanych osób, nie jest to turystyka rodzinna, w której dzieci odgrywają istotną rolę.


Respondenci jako główny cel przyjazdu do Polski wskazują zwiedzanie i wypoczynek (61%), następnie odwiedziny rodziny i znajomi (10,6%), cele biznesowe (8,8%), cele religijne (3,4%), rozrywkę (3,0%) i zakupy (2,2%).

Jeśli chodzi o turystów badanych w miejscach związanych z historią i kulturą poza dużymi
i średnimi miastami to jako główny cel swojej podróży do Polski wskazują: zwiedzanie kraju (46,2%) i wypoczynek (10,6%). Często są to odwiedziny u krewnych i znajomych (13,7%) oraz wyjazdy biznesowe (9,0%)

Respondenci odwiedzający Polskę najczęściej korzystali z usług w obiektach kultury (muzea, kina, galerie, sale koncertowe) - 72,1%, restauracjach - 57,8%, obiektach handlowych- 50,08% oraz z rozrywek- 39,9%).

Można więc tutaj stwierdzić, że oprócz dostępności (formalnej i warunków dojazdu), bezpieczeństwa i bazy noclegowej, instytucje i obiekty kultury są tymi elementami infrastruktury usługowej, które decydują o atrakcyjności kraju i atrakcyjności pobytu, w tym o atrakcyjności danego regionu, powiatu czy miasta.

W konsekwencji decyduje to o pozycji kraju, regionu czy miasta na rynku turystycznym Europy i Świata.


Większość respondentów stwierdziła, że nie dostrzega mankamentów i niedostatków podczas pobytu w Polsce (ponad 53%). Zaledwie 25% dostrzega pewne niedostatki i mankamenty, wśród których dominują: zły stan dróg, słaba znajomość języków obcych, niewłaściwy stan sanitarny, niedostateczna informacja turystyczna i zła pogoda. Znacznie rzadziej respondenci wskazywali na brak oferty spędzania czasu, brak wydarzeń kulturalnych, wysokie ceny usług turystycznych oraz brak wydarzeń sportowych.

Zły stan dróg w Polsce był zdecydowanie najbardziej uciążliwy dla turystów odwiedzających miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami (18%) – najbardziej).

Turyści znacznie rzadziej jako uciążliwość wskazywali słabą znajomość języków obcych (9,5%). Zły stan sanitarny wskazywało zaś 8,7% turystów odwiedzających miejsca związane z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami.

Prowadząc analizę, jacy turyści zagraniczni odwiedzają Polskę, w tym miejsca związane
z historią i kulturą poza dużymi i średnimi miastami warto przyjrzeć się cechom socjologiczno-demograficznym. W 48,2% są to kobiety, przy średnim odsetku w próbie – 47,3%. Dominują osoby pomiędzy 35-54 rokiem życia (38,8%), następnie 25-34 (25,5%)
i osoby do 24 roku życia (15,9%). W zdecydowanej mniejszości są osoby pomiędzy 55-64 lata (12,4%) oraz 65 lat i powyżej (6,6%).

Turyści zagraniczni odwiedzający Polskę to w większości osoby z wykształceniem wyższym (53,5%) i średnim (37,5%). W 60,5% są to osoby pracujące. Znacznie mniej jest osób uczących się (16,7%) i emerytów (14,7%).

Wśród badanych przewagę stanowią osoby, które w Polsce były jeden raz w latach 2003-2005 (59,5%). Na drugą wizytę wskazywało 18%, na trzecią 9%, a na czwartą tylko 4% badanych.

Na 5 i więcej wizyt w Polsce w latach 2003-2005 wskazywało nieco ponad 9% badanych.


Wartym podkreślenia jest fakt, że poza województwami: mazowieckim, (Warszawa) – 47,4%, małopolskim (Kraków) – 44,6% i pomorskim (Gdańsk, Gdynia, Sopot)) – 33,8% najwięcej turystów odwiedza Wielkopolskę – 24,4%. Ważne jest więc, aby rozważyć możliwość zabiegania o turystów spędzających czas w Wielkopolsce.


Z badań tych wynikają następujące wnioski w zakresie działań marketingowych, które należy podjąć w celu pozyskania turystów zagranicznych:

 1. rozpowszechnienie i pogłębienie wszelkiej informacji o produktach turystycznych potencjalnie atrakcyjnych dla turysty zagranicznego na stronach internetowych www,
  w tym na stronach interaktywnych,

 2. każda istniejąca lub nowo powstała strona internetowa powinna mieć swój odpowiednik
  w języku angielskim (minimum) i innych językach europejskich (w miarę możliwości),

 3. wyeksponowanie w produktach turystycznych atrakcji, na których mogłoby zależeć turyście zagranicznemu.


Przygotowując działania marketingowe w zakresie promocji produktów turystycznych związanych z powiatem gnieźnieńskim, warto zwrócić uwagę na liczbę turystów odwiedzających Poznań, jako najbardziej atrakcyjne miasto w województwie wielkopolskim. Według opracowania przygotowanego przez Instytut Turystyki, zatytułowanego „Krajowy Rynek Atrakcji Turystycznych”, Warszawa 2004 r. (Maria Byszewska-Dawidek, Iwona Kulesza), w roku 2002, Poznań przyjął 0,9 mln tylko krajowych turystów. Należałoby się zastanowić, w jaki sposób zainteresować tą grupę turystów produktami turystycznymi
w powiecie gnieźnieńskim.

Analizując kolejny dokument określający trendy na zagranicznych rynkach turystycznych, opracowany przez Instytut Turystyki, zatytułowany: „Charakterystyka rynków zagranicznych. Kierunki rozwoju turystyki na rynkach zagranicznych”, Warszawa 2006 r. (Krzysztof Łopaciński, Bożena Radcowska) można się dowiedzieć, że liczba turystów zagranicznych przyjeżdżająca do Polski z roku na rok się zwiększa. Wydłuża się także długość średniego pobytu w Polsce. Warto jest wykorzystać ten fakt i zainteresować przyjezdnych także produktami turystycznymi pochodzącymi czy związanymi z powiatem gnieźnieńskim.

Warto także zauważyć, że ciągłemu rozwojowi turystyki sprzyja wzrost zamożności
i dobrobytu społeczeństw Europy.

Gniezno i powiat gnieźnieński ze swoimi propozycjami (produktami) skierowanymi do turystów ma także szansę przejąć tą część ruchu turystycznego.  1. Analiza przyjazdowego ruchu turystów krajowych w powiecie gnieźnieńskim


Ruch turystyczny, turystów krajowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego został przeanalizowany w ramach „Badania wizerunku Gniezna i oceny wybranych aspektów turystyki”, realizowanego w ramach projektu "Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego" - działanie 1.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Dla większości badanych turystów Gniezno kojarzy się z:

 1. pierwszą stolicą Polski – 29%,

 2. Katedrą – 28%,

 3. Świętym Wojciechem – 10%,

 4. gniazdem orła, starym grodem – 6%,

 5. historią i tradycją – 5%,

 6. Bolesławem Chrobrym – 5%.


Najczęściej odwiedzanymi miejscami były:

 1. Katedra – 81%,

 2. Inne kościoły – 29%,

 3. Centrum miasta – 30%,

 4. Muzeum Początków Państwa Polskiego – 24%,

 5. Muzeum Archidiecezjalne – 16%.


Najbardziej podobały się turystom w Gnieźnie:

 1. atmosfera,

 2. atrakcje,

 3. muzea,

 4. foldery i

 5. gastronomia.


Najmniej turystom podobało się (nie podobało się):

 1. oznakowanie,

 2. mało parkingów,

 3. zaniedbane budynki,

 4. śmieci i brak koszy,

 5. bałagan,

 6. informacja turystyczna,

 7. czystość toalet.


Turyści wskazali również na małą liczbę atrakcji turystycznych. Szczególnie tą kwestię należy przeanalizować dążąc do zwiększenia ruchu turystycznego na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Analizując ww. niedogodności należy zauważyć, że większość z nich jest do rozwiązania przez miasto Gniezno w ramach planowanych działań (Strategia rozwoju miasta Gniezna).

Zmiana i uatrakcyjnienie oznakowania zostało zapisane w Planie rozwoju miasta Gniezna na lata 2008 – 2014. Podobnie jak utworzenie dwóch parkingów buforowych (jeden na obrzeżach miasta, drugi przy dworcu kolejowym). Receptą na zaniedbane budynki jest Plan rewitalizacji, który przygotowywany jest przez miasto Gniezno i będzie realizowany
w oparciu o środki pomocowe UE (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - WRPO).

Także potrzeba poprawienia informacji turystycznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz w szczególności na terenie miasta Gniezna zostały dostrzeżone w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta Gniezna.

Szczególnie poprawy wymaga oznakowanie punktu informacji turystycznej i umożliwienie dotarcia do niego z każdego ważnego punktu miasta Gniezna. Ponadto istnieje potrzeba rozważenia uruchomienia być może dwóch punktów informacji turystycznej w różnych lokalizacjach miasta Gniezna oraz zagwarantowanie informacji turystycznej we wszystkich miejscach noclegowych i gastronomicznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego (informacja turystyczna na każdym kroku).

Warto zauważyć, że turyści w pierwszej kolejności czerpią informację o Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim z:

 1. Internetu – 35%,

 2. przewodników – 15%,

 3. lekcji historii – 10%,

 4. od znajomych – 8%,

 5. szkoły – 6%,

 6. gazety – 6%,

 7. telewizji – 5%.


Badanie to potwierdza ogólną tendencję obserwowaną na świecie, wynikającą także z badań przeprowadzonych wśród obcokrajowców.

Warto usprawniać i unowocześniać najbardziej skuteczne narzędzia promocji Gniezna
i powiatu gnieźnieńskiego, z których korzystają turyści odwiedzający Gniezno i powiat gnieźnieński.

Ankietowani podczas badania bardzo pozytywnie odnieśli się do sloganu marketingowego powiatu gnieźnieńskiego: „Dobre miejsce, królewska tradycja”. Ich zdaniem zobowiązuje on przede wszystkim do:

 1. zapewnienia atmosfery przenoszącej w czasy początków państwa polskiego,

 2. atrakcyjnego przekazu na temat tego jak powstało państwo polskie,

 3. organizowania festynów i innych imprez przenoszących turystów w dawne czasy,

 4. poczucia w ciekawy i atrakcyjny sposób tego, jak było dawniej.

Ponadto po sloganie: „Dobre miejsce, królewska tradycja”, turyści spodziewają się także:

 1. wysokiego standardu usług,

 2. gościnności,

 3. dobrego, godnego, królewskiego przyjęcia.


Większość turystów pozytywnie ocenia hasło powiatu gnieźnieńskiego – 59%. Tylko 20% turystów uważa, że zawiedli się i nie zauważyli w Gnieźnie dobrego miejsca i królewskiej tradycji.

Niemniej jednak konieczna jest dalsza troska o spełnienie potrzeb i oczekiwań turystów odwiedzających Gniezno i powiat gnieźnieński.

Szczególnie istotne jest, że znacząca większość turystów odwiedziła Gniezno przy okazji (po drodze) – 60%.

Oznacza to, że konieczne jest dalsze budowanie marki Gniezna, promowanie atrakcyjności powiatu gnieźnieńskiego i tworzenie atrakcji, żeby 60% turystów chciało w Gnieźnie zostać dłużej, a następnie powrócić.

Większość z badanych turystów była w Gnieźnie po raz kolejny – 61% (drugi raz – 26%, trzeci raz – 5%, więcej niż trzy razy – 23%). Szczególnie tych turystów należy zapewniać, że każdego roku Gniezno i powiat gnieźnieński będą coraz bardziej atrakcyjne.

Podsumowując badania ruchu turystycznego na terenie powiatu gnieźnieńskiego należy wskazać przede wszystkim na potrzebę budowania marki Gniezna (w tym także budowanie marki powiatu gnieźnieńskiego) oraz tworzenia lub ulepszania atrakcji dla turystów, zgodnie ze sloganem, który zobowiązuje: „Dobre miejsce, królewska tradycja”.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że o celu podróży jakim jest Gniezno i powiat gnieźnieński może decydować wiele czynników, w tym: chęć poznania, rozrywka, weekend
z przyjaciółmi, relaks, podróże z rodziną, sport, adrenalina, romans, happeningi, żywność oraz wiele innych czynników. Także cel podróży może być różny: praca, wypoczynek, kultura, zabawa. Dlatego też przygotowując produkty turystyczne należy dokładnie dostosować je do potrzeb potencjalnych turystów.


7. Analiza SWOT w zakresie turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego


Przygotowując Plan Strategiczny (Strategię) rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego
z ujęciem produktów turystycznych, czyli wyznaczając cele strategiczne i możliwe do zaoferowania turystom produkty turystyczne należy wcześniej określić zewnętrzne
i wewnętrzne uwarunkowania rozwojowe, czyli przeprowadzić analizę SWOT.

Nazwa tej metody to skrót od czterech angielskich słów:

 1. Strengths – Mocna (silne) strony,

 2. Weaknesses – Słabe strony,

 3. Opportunities – Możliwości (szanse),

 4. Threats – Zagrożenia.

Analiza SWOT pozwala na wyznaczenie priorytetów i dostarcza drogowskazów do działania. Opiera się na diagnozie i grupuje wszelkie czynniki na słabe i mocne strony oraz szanse
i zagrożenia. Pomaga również w ułożeniu problemów wg ich znaczenia.

Mocne i słabe strony turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego wynikają przede wszystkim z uwarunkowań wewnętrznych, zaś możliwości (szanse) i zagrożenia determinowane są czynnikami zewnętrznymi.


W przygotowywaniu analizy SWOT turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego przyjęto następujące definicje słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń:

 1. Mocne strony – to obszary, gdzie obecne działania w zakresie turystyki uważane są za skuteczne w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb, stosowane metody w ich realizacji są również skuteczne, a mechanizmy koordynacji i zarządzania są właściwe. To zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju turystyki, na które bezpośredni wpływ ma sam powiat gnieźnieński.

 2. Słabe strony – to obszary występowania słabości w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb oraz przeszkody w wykorzystaniu mocnych stron. To zjawisko ograniczające możliwości rozwoju, na które bezpośredni wpływ ma sam powiat gnieźnieński.

 3. Szanse – to obszary, które będą miały korzystny wpływ na rozwój turystyki w powiecie gnieźnieńskim. Analizując szanse należy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo ich powstania oraz ich potencjalne znaczenie. To zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju turystyki, którego występowanie jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego wpływu powiatu.

 4. Zagrożenia – to obszary, które będą miały niekorzystny wpływ na rozwój turystyki
  w powiecie gnieźnieńskim. Analizując zagrożenia należy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo powstania zagrożeń oraz ich potencjalne znaczenie. To zjawisko negatywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju turystyki, którego występowanie jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego wpływu powiatu.


Określono następujące uwarunkowania zewnętrzne – szanse i zagrożenia oraz uwarunkowania wewnętrzne – mocne i słabe strony:


Mocne strony:

 1. dogodne położenie względem najważniejszych szlaków komunikacyjnych
  w Wielkopolsce,

 2. dogodne położenie względem Stolicy Regionu – Poznania,


Słabe strony:

 1. zły stan dróg, szczególnie lokalnych,

 2. mała liczba odpowiednio przygotowanych tras i ścieżek rowerowych,

 3. niska jakość wód w jeziorach i rzekach, które utrudniają lub uniemożliwiają ich rekreacyjne wykorzystanie,

 4. brak możliwości uprawiania motorowych sportów wodnych na większości akwenów zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego (na wszystkich poza jednym),

 5. mała liczba dobrze przygotowanych i oznakowanych tras rowerowych,

 6. słabo rozwinięta infrastruktura służąca do uprawiania sportów wodnych,

 7. brak infrastruktury do uprawiania kajakarstwa,

 8. brak bazy noclegowej przeznaczonej szczególnie dla młodzieży,

 9. słabe uzbrojenie terenów pod inwestycje turystyczne,

 10. niedostosowana do potrzeb turystów komunikacja zbiorowa,

 11. mała liczba miejsc parkingowych,

 12. brak pól namiotowych i campingów o odpowiednim standardzie,

 13. zły stan sanitarny sanitariatów (w wielu miejscach brak sanitariatów w ogóle),

 14. niedostateczna informacja turystyczna (liczba punktów i lokalizacja),

 15. bałagan, w tym brak koszy na śmieci,

 16. produkty turystyczne niedostosowane do potrzeb i oczekiwań określonych grup klientów (turystów),

 17. brak lokalnego touroperatora,

 18. brak umiejętności i chęci współpracy między samorządami,

 19. brak umiejętności i chęci współpracy między sektorem prywatnym i publicznym,

 20. brak powiązań i koordynacji między organizatorami wydarzeń,

 21. niska świadomość roli turystyki w rozwoju gospodarczym, wśród społeczności lokalnych,

 22. niezbyt atrakcyjne strony internetowe gmin.


Szanse:

 1. dogodne położenie, dogodny dojazd do Gniezna samochodem, pociągiem
  i samolotem,

 2. duża liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, które można zagospodarować dla potrzeb turystycznych,

 3. wysokie zalesienie na terenie gmin Czerniejewo, Mieleszyn i Witkowo,

 4. możliwość prowadzenia zalesień przez rolników i nadleśnictwa,

 5. bliska odległość Poznania – centrum gospodarczego i kulturalnego Wielkopolski,

 6. możliwość wyznaczenia i budowy nowych szlaków i tras rowerowych,

 7. wzrost znaczenia kultu świętego Wojciecha,

 8. przewaga turystów z Niemiec wśród turystów zagranicznych,

 9. członkostwo Polski w Unii Europejskiej,

 10. zmieniające się preferencje i oczekiwania osób w zakresie turystyki,

 11. możliwość wykorzystania Internetu do promocji walorów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego,

 12. instytucje kultury zlokalizowane na terenie powiatu gnieźnieńskiego,

 13. duża liczba turystów odwiedzających Wielkopolskę,

 14. atmosfera Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego,

 15. duża liczba atrakcji kulturalnych,

 16. niewielka odległość do lotniska Ławica i Międzynarodowych Targów Poznańskich,

 17. wzrost świadomości znaczenia turystyki dla rozwoju gospodarczego, jak i społecznego lokalnej społeczności,

 18. wzrastający popyt na wypoczynek,

 19. moda na turystykę aktywną (szczególnie rowerową),

 20. różnice cenowe między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej,

 21. wizerunek Polski za granicą jako kraju bezpiecznego,

 22. dobra dostępność dla zróżnicowanej oferty kulturalnej,

 23. możliwość korzystania z dotacji (z UE) na rozwój infrastruktury,

 24. Euro 2012 w Wielkopolsce.

Zagrożenia:

 1. niska średnia lesistość na terenie powiatu gnieźnieńskiego,

 2. zły stan wielu prywatnych i komunalnych budynków w centrum miast,

 3. niezadowalająca sytuacja materialna wielu rodzin zamieszkujących powiat gnieźnieński,

 4. pogarszająca się jakość wód w akwenach wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego,

 5. słaba znajomość języków obcych wśród Polaków,

 6. anomalie pogodowe, utrudniające albo ograniczające ruch turystyczny na terenie powiatu gnieźnieńskiego,

 7. istniejąca konkurencja innych regionów turystycznych,

 8. istniejąca konkurencja innych produktów turystycznych,

 9. niski poziom zarobków w Polsce, ograniczający popyt na turystykę,

 10. niewystarczająca wiedza na temat pozyskiwania środków pomocowych,

 11. stosunkowo mały potencjał najmniejszych firm, także działających w branży turystycznej.


8. Wyznaczenie wizji, misji i celów strategicznych


Na podstawie dotychczasowych analiz wyznaczono misję i wizję powiatu gnieźnieńskiego w odniesieniu turystyki:


Misja:

Gniezno i Powiat Gnieźnieński jako kolebka państwowości polskiej, będąc świadectwem historii, uczy, przypomina i inspiruje kolejne pokolenia Polaków i Europejczyków.

Wspiera rozwój turystyki jako jednej z najbardziej interdyscyplinarnej dziedziny gospodarki.


Wizja:

Gniezno i Powiat Gnieźnieński to miejsce, w którym na niwie historii, wśród przepięknej przyrody, wykorzystując atrakcyjną bazę noclegową, gastronomiczną i rekreacyjną, każdy może wypocząć i zapomnieć o zgiełku dnia codziennego.


Następnie na podstawie wizji i misji wyznaczono cele strategiczne. To kluczowy moment w budowaniu dokumentu strategicznego (Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych).

Przy wyznaczaniu celów strategicznych wzięto pod uwagę zasoby materialne oraz instytucjonalne jakie występują na terenie powiatu gnieźnieńskiego, a także wyniki analizy SWOT odnoszącej się do turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Przy wyznaczaniu celów strategicznych wzięto także pod uwagę cel nadrzędny przyświecający działaniu każdego samorządu – dobro i rozwój mieszkańców danej społeczności lokalnej.Mając powyższe na uwadze wyznaczono następujące cele strategiczne:


 1. Turystyka jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki rozwijanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego,

 2. Zwiększenie się zatrudnienia w sektorach obsługujących ruch turystyczny (tworzenie nowych, stałych i dobrze płatnych miejsc pracy dla osób zamieszkujących powiat gnieźnieński),

 3. Budowanie marki powiatu gnieźnieńskiego – jako dobrego miejsca i królewskiej tradycji oraz miasta Gniezna jako miasta otwartego.


Na bazie ww. celów strategicznych, zbudowano produkty, przypisując je do ściśle określonych grup potencjalnych klientów.


  1. Wskazanie grup docelowych i określenie produktów turystycznych


Posługując się marketingową definicją produktu należy stwierdzić, że jest nim wszystko co stanowi przedmiot rynkowej wymiany. Inna definicja produktu określa go jako ofertę czy propozycję sprzedawcy weryfikowaną przez rynek. Produktem może być przedmiot, usługa, miejsce, organizacja lub idea. Synonimami pojęcia produkt są takie określenia, jak: pakiet wartości i wiązka korzyści.

Pod pojęciem produktu turystycznego rozumie się dostępny na rynku pakiet materialnych
i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego. Produkt turystyczny może być zdefiniowany jako pakiet składników materialnych
i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzenia czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za określoną cenę. Middleton wyróżnia 5 głównych składników produktu turystycznego:


Inni autorzy za przedmiot wymiany na rynku turystycznym uważają:


Jeszcze inny podział elementów składowych produktu turystycznego dzieli je na:


Dobra i urządzenia turystyczne – dzielimy na podstawowe (walory turystyczne)
i komplementarne (środki transportu, baza noclegowa, itp.).

Niezagospodarowane walory turystyczne nie przedstawiają z punktu widzenia rozwoju ruchu turystycznego wraz z jego ekonomicznymi skutkami żadnej wartości. Dlatego też muszą istnieć urządzenia i dobra, które umożliwiają:


Dobra i urządzenia turystyczne dostosowane do walorów nazwane są dobrami i urządzeniami komplementarnymi (infrastruktura turystyczna). Walory turystyczne dzielimy na naturalne
i antropogeniczne. W literaturze przedmiotu spotyka się także inny podział walorów turystycznych z punktu widzenia funkcji. Rozróżniamy wtedy walory wypoczynkowe, krajoznawcze (poznawcze) i specjalistyczne. Wszystkie mogą mieć charakter walorów naturalnych (przyrodniczych) czy antropogenicznych.

Elementy produktu turystycznego mogą być nabywane osobno lub w pakietach. Szerokie definicje produktu turystycznego podają z kolei, że jest nim wszystko, co turysta czyni
w czasie podróży oraz w miejscu przeznaczenia (pobytu w docelowym miejscu). Produkt turystyczny stanowi kompozycję tego, co robią turyści oraz walorów urządzeń i usług,
z których przy tym korzystają.


Podstawową cechą produktu turystycznego jest jego usługowy charakter. Produkt turystyczny często tworzy kompozycja dóbr materialnych i usług, które stanowią dobra turystyczne
o niematerialnym charakterze jak: cisza, spokój, czyste powietrze. Specyficzną cechą produktu turystycznego jest jego ścisły związek z czasem, co oznacza jego sezonowość.


Powyższe klasyfikacje zwracają uwagę na rolę podstawowych dóbr turystycznych, które
w turystyce rekreacyjnej bywają głównym motywem podróżowania, pomijają jednak takie formy, jak podróże w interesach (tzw. turystyka biznesowa), podróże w celach edukacyjnych (liczne szkolenia, wizyty studyjne, tzw. zielone lub letnie szkoły) itp.


W literaturze przedmiotu spotkać można wyszczególnienie skutków praktycznych spowodowanych przez różnorodność dóbr i urządzeń turystycznych:


Treść produktu turystycznego nie jest czymś stałym. Zmienia się ona w wyniku wzrostu poziomu zamożności, cywilizacji i kultury, wpływającego na sposób podróżowania
i spędzania wolnego czasu.

Dlatego też poszczególne produkty należy ewaluować, traktując je podobnie jak wszystkie inne produkty.


Punktem wyjścia dla projektowania produktów i przygotowania strategii rozwoju produktów turystycznych jest identyfikacja motywacji podróży. Wśród najczęstszych motywacji znajdują się:


Inny podział głównych obszarów, dla których przygotowuje się odrębne produkty turystyczne przedstawia się następująco:


Każda z wymienionych grup motywacji i potrzeb wymaga odrębnej oferty dóbr i usług, odpowiadających ujawnianym przez nabywców preferencjom i ich możliwościom ekonomicznym. W przypadku tzw. turystyki biznesowej, obejmującej m.in.: organizowanie konferencji, spotkań biznesowych itp., uczestnicy oczekują zapewnienia pobytu w atrakcyjnej miejscowości, odpowiedni komfort miejsca zakwaterowania, wyżywienia i obsługi konferencyjnej, lecz także dostęp do różnych form rekreacji i wypoczynku. Odmienny będzie pakiet usług oferowanych uczestnikom religijnej pielgrzymki czy zwolennikom spędzania urlopu w oderwaniu od cywilizacyjnych ograniczeń.


Zestaw usług turystycznych służących zaspokojeniu kompleksowych potrzeb nosi nazwę pakietu usług (service package). Pakiet usługowy bywa kombinacją dwóch lub więcej elementów (np. hotel i wyżywienie, przejazd i nocleg, sala konferencyjna i nocleg) oferowanych przez sprzedawcę jako jeden produkt po określonej cenie. W skład pakietu wieloskładnikowego (tzw. multicomponent package, all-inclusive package) mogą wchodzić przykładowo: jedna lub kilka usług przewozowych (przelot samolotem, przejazd pociągiem, autokarem, statkiem), noclegi, posiłki, atrakcje (zwiedzanie zabytków, muzeów, centrum handlu i rozrywki, programy krajoznawcze i inne) oraz usługi dodatkowe (przewóz i dostawa bagażu, usługi przewodnickie, opieka medyczna, zniżkowe bilety wstępów itp.).

Pakiety nie wyczerpują oczywiście oferty, ponieważ wielu sprzedawców wychodzi
z założenia, iż turysta pragnie zróżnicować swój pobyt w miejscach przeznaczenia,
a w związku z tym należy zapewnić mu możliwość samodzielnego zakupu różnych usług uzupełniających.


Należy pamiętać o tym, że działania promocyjne towarzyszące wprowadzeniu na rynek nowego produktu turystycznego (podobnie jak w przypadku każdego innego produktu) powinny być bardziej intensywne niż promocja produktów znanych już klientom (turystom, biurom podróży itp.) Według specjalistów z branży turystycznej najbardziej skuteczne instrumenty promocji to: reklama, public relations, targi i publikacje.


Obecnie jako jeden z najważniejszych kanałów promocji należy uznać Internet. Dlatego szczególnie przydatna w promocji walorów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego
i związanych z nimi produktów może okazać się witryna turystyczna powiatu (
www.turystyka.powiat-gniezno.pl).


Szczególnie trudne i długotrwałe jest budowanie PR (działanie zmierzające do osiągnięcia jak najlepszych relacji samorządów i społeczności lokalnej z klientami – turystami).

Turyści wybierają częściej miejsca magiczne (przynajmniej w ich odczuciach), które dzięki działaniom w zakresie PR cieszą się taką właśnie opinią.

Warto także zauważyć, że skuteczne RP powoduje pozytywny odbiór przygotowując grunt pod efektywne działanie marketingowe. Budując odpowiedni wizerunek miejsca należy starać się związać z klientami, budując z nimi trwałe więzi. Może się to odbywać np. poprzez wysyłanie newslettera, życzeń świątecznych, urodzinowych itp. Koniecznie wcześniej,
w sposób możliwie najbardziej przyjazny należy pozyskać dane kontaktowe.

Dobre jest również budowanie pozytywnego wizerunku miejsca w mediach ogólnopolskich oraz w Internecie (zarówno na portalach polskojęzycznych, jak i przynajmniej angielskojęzycznych).

Długoterminowe działania PR dają lepsze rezultaty niż nieskoordynowane pojedyncze działania marketingowe.


Turyści wybierając określone miejsca w celu spędzenia czasu wolnego (lub np. w celu regeneracji sił) kierują się różnymi potrzebami.

Według Rico–Scherriba turysta w czasie podróży (od najważniejszej) ma następujące potrzeby:


Przygotowując plan rozwoju turystyki i produktów turystycznych należy skupić się na:

Budowanie/ tworzenie produktów turystycznych mające na celu rozwój turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego powinno uwzględniać możliwość/ potrzebę odpowiedzenia na popyt lub możliwość wywołania popytu.

Jako czynniki kształtujące popyt możemy wyróżnić:

Ważne jest także, aby przyjąć odpowiednią strategię cenową zaakceptowaną przez jednostki tworzące lub oferujące poszczególne produkty turystyczne,


W turystyce można wyróżnić następujące strategie cenowe:


Wybór odpowiedniej strategii cenowej zależy od:


Wybierając odpowiednią strategię cenową powinno się zwrócić uwagę, że:


Ceny wysokie (efekt prestiżu) – renomowane sieci hoteli, turystyka kwalifikowana, turystyka biznesowa.

Cele: podkreślenie elitarności oferty, stworzenie popytu na usługę o szczególnie wysokiej cenie.

Cechy: wysoka cena jest wskaźnikiem prestiżu produktu lub firmy, nie stosuje się obniżek cen, im droższa usługa tym lepsza.

Ceny niskie (penetracja rynku) – tanie linie lotnicze; turystyka wypoczynkowa zarówno
w popularnych jak i mniej popularnych regionach.

Cele: pozyskanie jak największej liczby klientów, uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Cechy: oferta skierowana do szerokiego kręgu konsumentów o przeciętnych dochodach; Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że konkurencja cenowa jest najprostszą, ale najgorszą, bo wyniszczającą wszystkie firmy, formą konkurencji.

Różnicowanie (dyskryminacja) cen – sieci hoteli w zależności od lokalizacji, przedpołudniowe obniżki w restauracjach, kinach itp.

Cele: pobudzenie popytu w okresach tradycyjnego spadku zainteresowania ofertą; pełniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury turystycznej.

Cechy: różnicowanie poziomu cen w zależności od przyjętego kryterium (czas, klient, wielkość transakcji, forma sprzedaży, miejsce, polityka turystyczna jednostek samorządu terytorialnego).


Przyjmując jako strategię cenową – różnicowanie cen, można przyjąć następujące kryteria:


Także samorządy lokalne mogą się włączyć bezpośrednio lub pośrednio w kreowanie odpowiedniej strategii cenowej. Do działań bezpośrednich należy zaliczyć np. ustalenie opłat klimatycznych. Do działań pośrednich możemy zaliczyć np.:


Należy mieć na uwadze, że miejsca/ miejscowości atrakcyjne przyciągają odwiedzających niezależnie od cen podróży, jej formy organizacyjnej (wyjazd indywidualny i/lub grupowy), czy też wykorzystywanej bazy noclegowej.

Budując (tworząc) produkty turystyczne należy scharakteryzować przede wszystkim te miejsca atrakcyjne turystycznie, w których koncentracja ruchu turystycznego (czyli turystów) jest większa niż gdzie indziej albo w danym miejscu bardziej prawdopodobna niż
w innym miejscu.


Wybór grup docelowych


Mając na uwadze różne potrzeby potencjalnych turystów, zaobserwowane podczas badań ankietowych oraz trendy obecne w turystyce światowej, uwzględniając specyfikę powiatu gnieźnieńskiego (w tym jego) walory turystyczne wybrano następujące grupy turystów, tzw. grupy docelowe:

 1. turysta historyczny, który przede wszystkim oczekuje po wizycie w Gnieźnie i na Szlaku Piastowskim spotkania z historią. Chce poczuć się jak za czasów początku państwowości polskiej, pragnie uzyskać atrakcyjnie podaną wiedzę historyczną;

 2. turysta aktywny, który przede wszystkim oczekuje aktywnego spędzenia czasu (jako uczestnik wydarzeń), a czasami także atrakcji podnoszących adrenalinę, gotowy ponieść koszty adekwatne do poziomu i zaoferowanych atrakcji;

 3. turysta pielgrzymkowy, dla którego głównym celem wizyty w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim jest pielgrzymka do grobu Świętego Wojciecha;

 4. turysta rekreacyjny, który na pierwszym miejscu stawia aktywne spędzanie czasu na rowerze, na spacerze, na wodzie lub w siodle. Dla turysty rekreacyjnego atrakcje historyczne mogą stanowić uzupełnienie pobytu w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim;

 5. turysta rodzinny, który od Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oczekuje propozycji atrakcyjnego spędzenia czasu dla całej rodziny, tak aby satysfakcję z pobytu czerpały nie tylko dzieci, ale także rodzice;

 6. turysta młodzieżowy, to najczęściej uczestnik zorganizowanej grupy szkolnej (szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła średnia), która powinna mieć możliwość przyjechania do Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego zarówno na jeden dzień, jak i na kilka dni,

 7. turysta zagraniczny, to turysta, który przyjeżdża do Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego głównie w celach poznawczych, nocuje w dostępnej na terenie miasta bazie hotelowej
  i oczekuje po Gnieźnie nie tylko dawki historii – państwowości polskiej, ale także odrobiny polskości (wieczór polski, staropolski itp.),


Wyznaczenie grup produktowych


Na podstawie wcześniejszych analiz (w tym analizy SWOT) oraz dostępnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego atrakcji turystycznych, a także wyników badań ankietowych przeprowadzonych między innymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.4 projekt pt. "Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego" przez dr Janusza Majewskiego z Akademii Rolniczej w Poznaniu, który na co dzień współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Turystyki(PART), wyznaczono dla powiatu gnieźnieńskiego najbardziej charakterystyczne grupy produktowe (główne obszary, dla których należy przygotować oddzielne produkty turystyczne, dostosowane do ściśle określonych oczekiwań):

 1. Szlak Piastowski

 2. Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

 3. Wypoczynek aktywny

 4. Agroturystyka

 5. Turystyka pielgrzymkowa

 6. LednicaSzlak Piastowski

Jest to jeden z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych szlaków turystycznych
w Polsce. Funkcjonuje on już kilkadziesiąt lat i jest regularnie odwiedzany przez setki tysięcy turystów. Promocją Szlaku oraz koordynacją działań związanych z jego rozwojem zajmuje się Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

Wzdłuż szlaku podróżują głównie wycieczki szkolne. Całkiem spora jest także grupa turystów indywidualnych, w tym turystów podróżujących rodzinnie.

Cały czas koniecznie należy zwiększać udział tej właśnie grupy turystów, jako przynoszącej największe profity dla firm i instytucji organizujących ruch turystyczny.

Na bazie Szlaku Piastowskiego można zbudować wiele produktów turystycznych, przeznaczonych dla różnych grup docelowych.

Szlak Piastowski jest produktem znanym na rynku od dłuższego czasu, dlatego koniecznie należy go ciągle ulepszać i dostosowywać do wymagań i oczekiwań turystów.

Uwagę podróżujących wzdłuż Szlaku Piastowskiego, przyciągają między innymi: duże imprezy organizowane w Biskupinie, Dziekanowicach i na Lednicy, które przyciągają tysiące odwiedzających. Nie bez znaczenia są też turyści wybierający jeden lub dwa obiekty na terenie Szlaku Piastowskiego.

W powiecie gnieźnieńskim zlokalizowanych jest kilka najbardziej atrakcyjnych elementów składowych „Szlaku Piastowskiego”. Wiele z nich stanowi lub może stanowić samodzielne produkty, jak np. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach czy poszczególne muzea.

Odwiedzenie wszystkich miejsc Szlaku Piastowskiego zajmuje minimum trzy dni. Można jednak zostać na Szlaku znacznie dłużej.

Mając na myśli chęć dotarcia do turystów zagranicznych, szczególnie zaś turystów i gości
z Europy Zachodniej, należy rozważyć możliwość nie tylko określeniem „Szlak Piastowski”, ale także „Maior Polonia Romanica” (Wielka Polska Romańska). Dzięki temu turysta będzie posiadał lepszą orientację w tym, co może zobaczyć wędrując wzdłuż Szlaku Piastowskiego. Łatwiej będzie się jemu na taką propozycję zdecydować.


Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Gnieźnieńska Kolejka Wąskotorowa (GKW) jest jedna z czterech funkcjonujących kolei wąskotorowych w Wielkopolsce.

W okresie letnim prowadzi ona regularną obsługę przede wszystkim turystów. Pociąg kursuje w soboty, niedziele i święta między Gnieznem a Anastazewem według ustalonego rozkładu jazdy.

GKW posiada dużą wartość zabytkową i duży potencjał turystyczny. Jednocześnie jest jedną z najdłuższych kolejek funkcjonujących w Polsce.

Kolejkę trzeba potraktować jako zabytek, który zachowuje się nawet wtedy, gdy jego funkcjonowanie nie jest opłacalne ekonomicznie w sensie bezpośrednim, czyli przynoszenia zysku.

Warunkiem większego zainteresowania kolejką wąskotorową jest nie tylko większa promocja, ale przede wszystkim lepsze „obudowanie” trasy w przystanki, na których zaproponowane zostaną ciekawe atrakcje (uzupełnienie samego przejazdu w atrakcje).

Obecnie świadomość istnienia kolejki poza grupą miłośników kolejnictwa jest niska.

Można także rozważyć wzajemne promowanie produktów turystycznych opartych
o zabytkową parowozownię w Wolsztynie i Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową, a także promocję kolei w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, gdzie można podziwiać zdobycze techniki, które towarzyszą człowiekowi od setek lat.

Niezwykle istotne w zakresie działań promocyjnych jest uruchomienie w ostatnim okresie strony internetowej poświęconej Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.


Wypoczynek aktywny

Wypoczynek aktywny to forma turystyki, której znaczenie z roku na rok rośnie. Jest to niezwykłą szansą dla powiatu gnieźnieńskiego, który dysponuje zasobami dla turystyki aktywnej na poziomie wyższym niż średni.

Są to przede wszystkim jeziora, które w wielu przypadkach są już zagospodarowane turystycznie. Można jednak dostosować je do obsługi innych grup turystycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość rozwijania turystyki rowerowej, która jest mniej uzależniona od warunków pogodowych i która nie ma tak sezonowego charakteru jak różne formy turystyki związane z jeziorami.

Konieczne jest bardziej zachęcające promowanie istniejących szlaków rowerowych, poprawa ich infrastruktury, a także wytyczanie i budowanie nowych.

Inne formy turystyki aktywnej, które zaczęły się rozwijać na terenie powiatu gnieźnieńskiego, to nurkowanie, paintball, off road, czy motolotniarstwo. Jest to propozycja dla ograniczonej grupy, najczęściej bardziej zamożnych turystów, można jednak także w oparciu o te atrakcje zbudować nowe produkty turystyczne.

Mimo, że turystyka konna czy kajakowa nie staną się prawdopodobnie sztandarowymi produktami powiatu gnieźnieńskiego, należy je zaoferować potencjalnym turystom tak, aby oferta turystyczna dostępna w powiecie gnieźnieńskim była możliwie wszechstronna.

Swoją stałą klientelę mają także takie formy rekreacji, jak: myślistwo, wędkarstwo czy
zbieractwo (zbieranie runa leśnego, traktowane jako rozrywka i wypoczynek). Biorąc jednak ogólną dostępność tego typu walorów turystycznych, trudno byłoby na bazie tych atrakcji zbudować konkurencyjny produkt turystyczny.


Agroturystyka (turystyka wiejska)

Powiat gnieźnieński ma dobre warunki do rozwoju turystyki wiejskiej (agroturystyki). Składa się na to zróżnicowany krajobraz, duży udział rolnictwa w gospodarce powiatu gnieźnieńskiego oraz małe zurbanizowanie terenów wiejskich.

Główny rynek dla turystyki wiejskiej w powiecie gnieźnieńskim będą stanowiły duże miasta w promieniu 100 km, do których można zaliczyć poza Gnieznem, także Poznań, Toruń
i Bydgoszcz. W przypadku wyjazdów urlopowych także bardziej oddalone miejsca.

Warto zauważyć, że głównym motywem przyjazdów na wieś są wyjazdy weekendowe, w tym pobyty związane z jakąś uroczystością (np. imieniny, osiemnastki itp.) oraz spotkania integracyjne.

Turystyka wiejska z racji swojej specyfiki oraz ceny jest też zapleczem noclegowym dla innych form turystyki (pielgrzymkowej, kulturowej, aktywnej, tranzytowej).

W przypadku turystyki wiejskiej nie wykształcił się dotychczas wizerunek specyficzny dla powiatu gnieźnieńskiego. Jest to raczej dość zróżnicowana oferta wielu propozycji spędzenia czasu wolnego na wsi, od folkloru, poprzez kulinaria do różnych form turystyki aktywnej.

Niezwykle istotne będzie tworzenie nowych atrakcji przez już istniejące gospodarstwa, jak
i powstawanie nowych gospodarstw agroturystycznych. Ważna będzie także szeroko zakrojona współpraca między gospodarstwami.


Turystyka pielgrzymkowa

Turystyka pielgrzymkowa to forma przyjazdów, których głównym motywem jest cel religijny. Taki cel spełniają także turyści, którzy przybywają do powiatu gnieźnieńskiego, gdzie znajduje się: Sanktuarium Świętego Wojciecha (Katedra) oraz Brama III Tysiąclecia (potocznie zwaną Rybą).

Często turyści (pielgrzymi) pobyt w Gnieźnie łączą z podróżą do Lichenia i Kalisza, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej oraz Sanktuarium Świętego Józefa.


Szczególną szansę dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej są spotkania lednickie, gdzie co roku tysiące wiernych umacnia się w wierze. Warto zachęcić szczególnie młodych ludzi do dalszego pielgrzymowania z Lednicy do Gniezna, Lichenia i Kalisza.

Turyści przebywający w powiecie gnieźnieńskim mogą także odwiedzić inne świątynie, np. kościół w Dąbrówce Kościelnej, a także kościoły drewniane w całym powiecie. Niezwykłą atrakcją będzie także zwiedzenie Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie,

Atutem turystyki pielgrzymkowej jest fakt, że turystykę pielgrzymkową organizują często parafie, co sprawia, że łatwo jest zidentyfikować klienta (zbiorowego) i do niego dotrzeć.


Lednica

Lednica to miejsce niezwykłe. Na stosunkowo niedużej powierzchni zlokalizowanych jest kilka obiektów o wyjątkowym znaczeniu i atrakcyjności.

Na szczególną uwagę zasługuje uznawana za pomnik kultury polskiej - Wyspa Ostrów Lednicki. To tutaj odbył się Chrzest Polski. Wyspa leży w samym sercu Lednickiego Parku Krajobrazowego, który jest miejscem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt
w skali lokalnej, a nawet wojewódzkiej i krajowej. Wszystko to można podziwiać przemieszczając się np. rowerem.

Lednica to także Brama III Tysiąclecia (potocznie zwaną Rybą), gdzie spotykają się zarówno młodzi ludzie, jak i seniorzy.

Lednica to również Wielkopolski Park Etnograficzny (WPE), który jest jednym
z największych skansenów w Polsce i Europie.

Lednica jest więc marką samą w sobie. W oparciu o nią można przygotować produkty turystyczne dla różnych grup odbiorców.

Określenie produktów turystycznych dla powiatu gnieźnieńskiego


Na bazie ww. grup produktowych oraz na podstawie wielu spotkań i dyskusji członków Rady Programowej, wyznaczono produkty turystyczne, które przypisano do poszczególnych grup produktowych:


Szlak Piastowski

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski na Szlaku Piastowskim (01)

Rowerem wzdłuż Szlaku Piastowskiego (02)

Szlak Piastowski z lotu ptaka (03)

Szlak Piastowski – motocyklowe eldorado (04)

Królewskie Miasto Gniezno (15)

Koronacja Bolesława Chrobrego (17)

Gnieźninek – Gród Piastowski (21)

Śladami kata i czarownic (22)

Kajko i Kokosz (23)


Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (05)

Rodzinnie Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (06)

Kolejowa wyprawa rowerowa wąskotorówką (07)


Wypoczynek aktywny

365 dni w Skorzęcinie (08)

Zielone szkoły w Skorzęcinie (09)

Rowerem, kolejką wąskotorową do Gniezna (10)

Piastowskie gry wojenne (13)

LOS w powiecie gnieźnieńskim (19)

Pojezierze Gnieźnieńskie w 5 dni kajakiem (24)

Kajakiem do Wielkiej Pętli Wielkopolski (25)

W siodle dookoła powiatu gnieźnieńskiego (26)

Pod żaglami w powiecie gnieźnieńskim (27)


Agroturystyka

Zwyczaje wielkopolskiej wsi w powiecie gnieźnieńskim (11)

Wiejska zagroda na Szlaku Piastowskim (12)


Turystyka pielgrzymkowa

Od Maryi i Józefa do Świętego Wojciecha (14)

Śladami Ottona III (20)


Lednica

Chrzest Polski (16)

Rowerem po Lednickim Parku Krajobrazowym (18)

Dla każdego z produktów określono jego najważniejsze elementy (części składowe) z punktu widzenia turysty. Uwzględniono między innymi:

 1. korzyści związane z danym produktem turystycznym,

 2. potrzeby turysty, które będzie spełniał określony produkt turystyczny,

 3. główne atrakcje związane z danym produktem turystycznym,

 4. baza noclegowa i gastronomiczna, z której będzie mógł skorzystać turysta,

 5. baza gastronomiczna, z której będzie mógł skorzystać turysta,

 6. sprzedawca (dystrybutor) danego produktu turystycznego,

 7. działania promocyjne związane z danym produktem turystycznym,

 8. infrastruktura niezbędna do realizacji określonego produktu turystycznego.


Dzięki takiemu opracowaniu poszczególnych produktów turystycznych prościej będzie je rozwijać i promować wśród potencjalnych odbiorców. Łatwiej będzie także prowadzić ich ewaluację.


Ponadto uznano, że niektóre z zaproponowanych produktów, będą mogły być zaoferowane dopiero po zrealizowaniu określonych działań inwestycyjnych. Są to następujące produkty turystyczne:

 1. Śladami kata i czarownic (22)

 2. Kajko i Kokosz (23)

 3. Kajakiem do Wielkiej Pętli Wielkopolski (25)

 4. Pojezierze Gnieźnieńskie w 5 dni kajakiem (24)

 5. Gnieźninek – Gród Piastowski (21)

 6. Konno - Dookoła powiatu gnieźnieńskiego (26)

 7. Pod żaglami w powiecie gnieźnieńskim (27).


Powiązanie produktów turystycznych z grupami docelowymi


Produkt turystyczny, podobnie jak każdy inny produkt (dostępny na rynku towarów i usług), musi mieć sprecyzowanego odbiorcę. Jest to pomocne przy planowaniu strategii marketingowych oraz przy ewaluacji i ulepszaniu poszczególnych produktów turystycznych. Dlatego też poszczególne produkty turystyczne zostały przypisane do określonych grup odbiorców:


 1. turysta historyczny:

Gniezno-Pierwsza Stolica Polski na Szlaku Piastowskim (01)

Królewskie Miasto Gniezno (15)

Koronacja Bolesława Chrobrego (17)

Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (05)

Gnieźninek – Gród Piastowski (21)

Chrzest Polski (16)


 1. turysta aktywny:

Szlak Piastowski z lotu ptaka (03)

Szlak Piastowski – motocyklowe eldorado (04)

Piastowskie gry wojenne (13)


 1. turysta pielgrzymkowy:

Od Maryi i Józefa do Świętego Wojciecha (14)

Śladami Ottona III (20)


 1. turysta rekreacyjny:

Rowerem wzdłuż Szlaku Piastowskiego (02)

Kolejowa wyprawa rowerowa wąskotorówką (07)

365 dni w Skorzęcinie (08)

Rowerem, kolejką wąskotorową do Gniezna (10)

Pojezierze Gnieźnieńskie w 5 dni kajakiem (24)

Kajakiem do Wielkiej Pętli Wielkopolski (25)

W siodle dookoła powiatu gnieźnieńskiego (26)

Pod żaglami w powiecie gnieźnieńskim (27)

Zwyczaje wielkopolskiej wsi w powiecie gnieźnieńskim (11)

Wiejska zagroda na Szlaku Piastowskim (12)

Rowerem po Lednickim Parku Krajobrazowym (18)


 1. turysta rodzinny:

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski na Szlaku Piastowskim (01)

Królewskie Miasto Gniezno (15)

Koronacja Bolesława Chrobrego (17)

Gnieźninek – Gród Piastowski (21)

Śladami kata i czarownic (22)

Kajko i Kokosz (23)

Rodzinnie Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (06)

365 dni w Skorzęcinie (08)

Rowerem, kolejką wąskotorową do Gniezna (10)

Pojezierze Gnieźnieńskie w 5 dni kajakiem (24)

Kajakiem do Wielkiej Pętli Wielkopolski (25)

Pod żaglami w powiecie gnieźnieńskim (27)

Zwyczaje wielkopolskiej wsi w powiecie gnieźnieńskim (11)

Wiejska zagroda na Szlaku Piastowskim (12)

Od Maryi i Józefa do Świętego Wojciecha (14)

Chrzest Polski (16)

Rowerem po Lednickim Parku Krajobrazowym (18)

 1. turysta młodzieżowy:

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski na Szlaku Piastowskim (01)

Rowerem wzdłuż Szlaku Piastowskiego (02)

Królewskie Miasto Gniezno (15)

Koronacja Bolesława Chrobrego (17)

Gnieźninek – Gród Piastowski (21)

Śladami kata i czarownic (22)

Kajko i Kokosz (23)

Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (05)

Kolejowa wyprawa rowerowa wąskotorówką (07)

365 dni w Skorzęcinie (08)

Zielone Szkoły w Skorzęcinie (09)

Rowerem, kolejką wąskotorową do Gniezna (10)

LOS w powiecie gnieźnieńskim (19)

Pojezierze Gnieźnieńskie w 5 dni kajakiem (24)

Kajakiem do Wielkiej Pętli Wielkopolski (25)

Pod żaglami w powiecie gnieźnieńskim (27)

W siodle dookoła powiatu gnieźnieńskiego (26)

Zwyczaje wielkopolskiej wsi w powiecie gnieźnieńskim (11)

Śladami Ottona III (20)

Chrzest Polski (16)

Rowerem po Lednickim Parku Krajobrazowym (18)


 1. turysta zagraniczny:

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski na Szlaku Piastowskim (01)

Królewskie Miasto Gniezno (15)

Koronacja Bolesława Chrobrego (17)

Gnieźninek – Gród Piastowski (21)

Śladami kata i czarownic (22)

Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (05)

Zwyczaje wielkopolskiej wsi w powiecie gnieźnieńskim (11)

Chrzest Polski (16)


Powyższy podział ma wyłącznie charakter umowny i orientacyjny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby turysta historyczny skorzystał z oferty ukierunkowanej do turysty rekreacyjnego.

Przedstawiony wyżej podział ma pomóc jedynie w określeniu klienta docelowego dla poszczególnych produktów. Jest to działanie kluczowe w budowaniu strategii docierania do klientów (strategii marketingowych).

Kierowanie produktów do wszystkich i pozostawianie klientom kłopotliwego analizowania pełnej oferty i wyboru tego co go powinno interesować powoduje jego zniechęcenie do całej oferty.


Dzisiejszy klient”, w tym także turysta potrzebuje wskazówki tak, aby czas poświęcony przez niego na dokonanie wyborów był możliwie najkrótszy.


Na dalszych stronach przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych produktów turystycznych.


Wcześniej jednak w tabelach przedstawiono powiązanie pomiędzy grupami produktowymi, produktami turystycznymi i grupami docelowymi. Na żółto zaznaczono tzw. produkty przyszłości – produkty, które będą mogły być zaoferowane turystom po stworzeniu określonej (niezbędnej) infrastruktury.


Grupa produktowa: Szlak Piastowski


Nazwa produktu:


Grupy docelowe

Turysta

historyczny

Turysta aktywny

Turysta pielgrzymkowy

Turysta

rekreacyjny

Turysta rodzinny

Turysta młodzieżowy

Turysta zagraniczny

Gniezno – PSP na Szlaku Piastowskim (01)*

X
X

X

X

Rowerem wzdłuż Szlaku Piastowskiego (02)
X


X


Szlak Piastowski z lotu ptaka (03)


X


Szlak Piastowski – motocyklowe eldorado (04)


X


Królewskie Miasto Gniezno (15)

X
X

X

X

Koronacja Bolesława Chrobrego (17)

X
X

X

X

Gnieźninek – Gród Piastowski (21)

X
X

X

X

Śladami kata i czarownic (22)


X

X

X

Kajko i Kokosz (23)


X

X


*Gniezno Pierwsza Stolica Polski na Szlaku Piastowskim

Grupa produktowa: Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa


Nazwa produktu:


Grupy docelowe

Turysta

historyczny

Turysta aktywny

Turysta pielgrzymkowy

Turysta

rekreacyjny

Turysta rodzinny

Turysta młodzieżowy

Turysta zagraniczny

Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (05)

X

X

X

Rodzinnie Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową (06)

XKolejowa wyprawa rowerowa wąskotorówką (07)
X


X


Grupa produktowa: Wypoczynek aktywny


Nazwa produktu:


Grupy docelowe

Turysta

historyczny

Turysta aktywny

Turysta pielgrzymkowy

Turysta

rekreacyjny

Turysta rodzinny

Turysta młodzieżowy

Turysta zagraniczny

365 dni w Skorzęcinie (08)

X

X

X


Zielone szkoły w Skorzęcinie (09)


X


Rowerem, kolejką wąskotorową do Gniezna (10)
X

X

X


Piastowskie gry wojenne (13)X


LOS w powiecie gnieźnieńskim

(19)


X


Pojezierze Gnieźnieńskie w 5 dni kajakiem (24)
X

X

X


Kajakiem do Wielkiej Pętli Wielkopolski (25)
X

X

X


Konno - Dookoła powiatu gnieźnieńskiego (26)
X


X


Pod żaglami w powiecie gnieźnieńskim (27)
X

X

X
Grupa produktowa: Agroturystyka


Nazwa produktu:


Grupy docelowe

Turysta

historyczny

Turysta aktywny

Turysta pielgrzymkowy

Turysta

rekreacyjny

Turysta rodzinny

Turysta młodzieżowy

Turysta zagraniczny

Zwyczaje wielkopolskiej wsi w powiecie gnieźnieńskim (11)
X

X

X

X

Wiejska zagroda na Szlaku Piastowskim (12)
X

XGrupa produktowa: Turystyka pielgrzymkowa


Nazwa produktu:


Grupy docelowe

Turysta

historyczny

Turysta aktywny

Turysta pielgrzymkowy

Turysta

rekreacyjny

Turysta rodzinny

Turysta młodzieżowy

Turysta zagraniczny

Od Maryi i Józefa do Świętego Wojciecha (14)X


XŚladami Ottona III (20)
XX
Grupa produktowa: Lednica


Nazwa produktu:


Grupy docelowe

Turysta

historyczny

Turysta aktywny

Turysta pielgrzymkowy

Turysta

rekreacyjny

Turysta rodzinny

Turysta młodzieżowy

Turysta zagraniczny

Chrzest Polski (16)

X
X

X

X

Rowerem po Lednickim Parku Krajobrazowym (18)
X

X

X
Dla każdego z produktów określono jego najważniejsze elementy (części składowe) z punktu widzenia turysty:

 1. korzyści związane z danym produktem turystycznym,

 2. potrzeby turysty, które będzie spełniał określony produkt turystyczny,

 3. główne atrakcje związane z danym produktem turystycznym,

 4. baza noclegowa, z której będzie mógł skorzystać turysta,

 5. baza gastronomiczna, z której będzie mógł skorzystać turysta,

 6. sprzedawca (dystrybutor) danego produktu turystycznego,

 7. orientacyjny koszt skorzystania z danego produktu turystycznego,

 8. działania promocyjne związane z danym produktem turystycznym,

 9. infrastruktura niezbędna do realizacji określonego produktu turystycznego.


Dzięki takiemu opracowaniu poszczególnych produktów turystycznych prościej będzie je rozwijać i promować wśród potencjalnych odbiorców.

Powiat Gnieźnieński powinien włączyć się w promocję określonych (uznanych za najważniejsze) produktów turystycznych.

Promocja produktów powinna opierać się przede wszystkim na portalu turystycznym, do którego powinny odnosić się wszystkie działania promocyjne( w tym działania promocyjne podczas imprez targowych).


Na dalszych stronach przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych produktów turystycznych.

Grupa produktowa:

Szlak Piastowski

Produkt turystyczny

Numer

01


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski na Szlaku Piastowskim

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Szlak Piastowski - zabytki Gniezna, Kruszwicy, Wenecji, Biskupina i Poznania.

Baza noclegowa i gastronomiczna miasta Gniezna, Aquapark, kino, teatr, tenis ziemny, paintball, Off Road.

Osoby, które w atrakcyjny sposób chciałyby przenieść się do odległych początków państwowości polskiej.

Lokalna Organizacja Turystyczna, lokalni i ogólnokrajowi touroperatorzy, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego .

Posiadane zasoby

Do wykonania (zrealizowania)

 • Zabytki materialne związane z początkami państwowości polskiej;

 • Baza noclegowa o wysokim i bardzo niskim standardzie;

 • Wykwalifikowani przewodnicy;

 • Informacja turystyczna (LOT i PCIT) oraz przewodnicy;

 • Mapa atrakcji turystycznych powiatu gnieźnieńskiego);

 • Foldery promocyjne;

 • Portal turystyczny: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;

 • Rozwój bazy noclegowej o średnim standardzie i stosunkowo niskich kosztach;

 • Jednolite oznakowanie Szlaku Piastowskiego (w szczególności na terenie powiatu gnieźnieńskiego);

 • Rozbudowa sieci informacji turystycznej;

 • Budowa parkingów;

 • Wspieranie tworzenia nowych lokalnych touroperatorów.

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Spędzenie w atrakcyjny sposób czasu wolnego z najdawniejszą historią Polski;

 • Łatwy dojazd różnymi środkami lokomocji;

 • Niewygórowane ceny noclegów i usług gastronomicznych w porównaniu, np. z Poznaniem.

 • Poznanie historii początków państwowości polskiej;

 • Spędzenie czasu w ciekawym miejscu;

 • Możliwość skorzystania z bazy noclegowej i gastronomicznej.

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie Gniezna jako centrum Szlaku Piastowskiego na targach turystycznych;

 • Promowanie Gniezna jako centrum Szlaku Piastowskiego w szkołach (powołanie w ramach LOT specjalnej komórki, która odwiedzałaby szkoły i promowała niniejszy produkt);

 • Promocja bilbordowa w najatrakcyjniejszych miastach Polski;

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem portalu: www.turystyka.powiat-gniezno.pl

 • Promocja w Punktach Informacji Turystycznej.

 • Turyści zorganizowani i indywidualni (w tym rodziny) zamierzający odwiedzić Gniezno;

 • Turyści zainteresowani historią Polski;

 • Wypoczywający na terenie powiatu gnieźnieńskiego, np. w gospodarstwach agroturystycznych;

 • Wypoczywający w Skorzęcinie;

 • Młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i liceów;

 • Turyści zagraniczni (w tym z zaprzyjaźnionych gmin, miast i powiatów).


Uwagi

Turyści mogą skorzystać z propozycji przykładowej wycieczki po Szlaku Piastowskim (Załącznik nr 2). Dostępne materiały na temat Szlaku Piastowskiego (w PCIT/ LOT) pozwalają jednak dowolnie zaplanować swoją podróż po Szlaku Piastowskim. Pobyt w Gnieźnie może trwać trzy lub cztery dni. Każdy dzień będzie pełen atrakcji i wrażeń.

Rola samorządów

Samorządy lokalne powinny włączyć się przede wszystkim w działania promujące niniejszy produkt turystyczny, zarówno na targach (w tym wśród touroperatorów), w szkołach, jak i podczas kampanii bilbordowych.

Rolą samorządu będzie także wykorzystanie dotacji na oznakowanie Szlaku, budowę parkingów oraz tworzenie nowych atrakcji towarzyszących podróży po Szlaku Piastowskim (place zabaw, parki wodne, miejsca widokowe, miniskanseny z rękodzielnictwem, wzorowane na czasach Pierwszych Piastów, przewodnicy po starych, drewnianych, wiejskich kościołach). Samorządy gminne i miejskie powinny wyznaczyć odpowiednie miejsca pod rozbudowę bazy gastronomicznej i noclegowej (szczególnie chodzi o wsparcie budowy bazy noclegowej o średnim standardzie).

Samorządy solidarnie powinny dofinansowywać działalność punktów informacji turystycznej (przynajmniej jeden punkt w Gnieźnie, który działa cały rok) oraz 3 – 5 punktów sezonowych (od maja do końca października), a także kilkanaście punktów informacyjnych w hotelach, restauracjach, itp., w których można byłoby uzyskać przynajmniej podstawowe informacje i materiały informacyjne.

Opis rdzenia produktu

Szlak Piastowski to jeden z najbardziej znanych i najczęściej przemierzanych szlaków turystycznych w Polsce.
Trasa przebiegu Szlaku rysuje charakterystyczną ósemkę i biegnie z Poznania przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Pakość, Kościelec Kujawski, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Kwieciszewo, Wylatowo, Mogilno, Trzemeszno, Orchowo, Witkowo, Grzybowo, Wrześnię, Neklę, Giecz, Gułtowy, Swarzędz i Poznań.

Gniezno może jednak bez jakichkolwiek problemów stać się bazą wypadową zarówno dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Rejon ten charakteryzuje bogactwo zabytków z różnych epok historycznych, urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne. Dobrze rozwinięta baza hotelowa (schroniska i prężnie rozwijająca się agroturystyka) ułatwią podróż w czasie i przestrzeni.

Opis produktu

Turysta przyjeżdża do Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski i tutaj zaczyna swoją podróż po Szlaku Piastowskim. Może przyjechać dzień wcześniej (co da jemu komfort delektowania się pierwszym dniem podróżowania wzdłuż Szlaku Piastowskiego) lub w dniu rozpoczęcia wędrówki (wówczas pierwszą czynnością będzie zakwaterowanie się, a następnie wyruszenie na Szlak).


Pierwszy dzień:

W pierwszym dniu proponujemy udać się do Kruszwicy (Mysia Wieża, rejs po Jeziorze Gopło, spacer po półwyspie; kolegiata Świętego Piotra i Pawła).

Jeśli wystarczy czasu po powrocie do Gniezna można udać się na zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedry (dzwon Bogumił; Drzwi Gnieźnieńskie; kaplice boczne; trumienka z relikwiami Świętego Wojciecha; wejście na wieżę widokową, wejście do podziemi; dzwonnica katedralna; relikty fundamentów kaplicy Świętego Stanisława; kościół Świętego Jerzego) oraz Muzeum Archidiecezjalnego. Pierwszy dzień można zakończyć spacerem po mieście podczas którego można odwiedzić kościół Świętego Jana Chrzciciela z dawnym klasztorem Bożogrobców, kościół i klasztor o.o. Franciszkanów; kościół Świętej Trójcy, Rynek, ul. Tumską ze starymi kamienicami oraz Dolinę Pojednania. Szczególnie w okresie letnim można także przyjemnie spędzić czas na gnieźnieńskim deptaku.


Już po pierwszym dniu nikt nie może mieć wątpliwości, że to tutaj wszystko się zaczęło, że tutaj swój początek ma chrześcijaństwo i Państwo Polskie oraz że Gniezno jest Pierwszą Stolicą Polski.


Drugi dzień:

W drugim dniu możemy nadrobić zaległości dnia pierwszego lub od razu udać się do Wenecji (Ruiny zamku Mikołaja Nałęcza /Diabła Weneckiego/, Muzeum Kolei Wąskotorowej). Koleją Wąskotorową można przejechać do Biskupina (Muzeum archeologiczne). Po drodze z Biskupina do Gniezna można odwiedzić szczególnie atrakcyjną dla dzieci – Zaurolandię (gdzie znajduje się uwielbiany przez najmłodszych plac zabaw). Po przyjeździe do Gniezna można odbyć lekcję „żywej historii” prowadzoną przez wojów w Ośrodku Kultury Słowiańskiej „Gród” (replika grodu średniowiecznej osady).


Dzień trzeci:

Dzień trzeci rozpoczynamy od Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (powiat gnieźnieński). Zwiedzamy także Muzeum w dawnej stodole i skansen w Dziekanowicach w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Następnie możemy udać się do Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie lub pojechać bezpośrednio do Poznania (gdzie także na Ostrowie Tumskim można poszukiwać śladów początków państwowości polskiej).Grupa produktowa:

Szlak Piastowski

Produkt turystyczny

Numer

02


Rowerem wzdłuż Szlaku Piastowskiego

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Szlak Piastowski - zabytki Gniezna, Kruszwicy, Wenecji, Biskupina i Poznania.

Baza noclegowa i gastronomiczna powiatu gnieźnieńskiego, Aquapark, kino, teatr, tenis ziemny, paintball, Off Road.

Osoby, które czynnie, na rowerze chciałyby przenieść się do odległych początków państwowości polskiej.

Lokalna Organizacja Turystyczna, lokalni i ogólnokrajowi touroperatorzy, organizacje cyklistów, gospodarstwa agroturystyczne w Wielkopolsce (na zasadzie wzajemności), Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania (zrealizowania)

 • Zabytki materialne związane z początkami państwowości polskiej;

 • Baza na terenach wiejskich (gospodarstwa agroturystyczne);

 • Wykwalifikowani przewodnicy;

 • Informacja turystyczna (LOT i PCIT);

 • Mapa atrakcji turystycznych powiatu gnieźnieńskiego;

 • Mapa atrakcji turystycznych Szlaku Piastowskiego;

 • Foldery promocyjne;

 • Wytyczone i/ lub zaplanowane trasy rowerowe;

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem portalu turystycznego: www.turystyka.powiat-gniezno.pl ;


 • Rozwój (tworzenie) w szczególności miejsc noclegowych w gospodarstwach i małych hotelach;

 • Jednolite oznakowanie Szlaku Piastowskiego (w szczególności na terenie powiatu gnieźnieńskiego);

 • Rozbudowa sieci informacji turystycznej;

 • Budowa tras rowerowych wraz z zapleczem (przystankami, miejscami napraw, itp.);

 • Budowa parkingów rowerowych;

 • Wspieranie, tworzenie nowych lokalnych touroperatorów;

 • Stworzenie rowerowej mapy Szlaku Piastowskiego, z uwzględnieniem parkingów rowerowych (przewodnik dla cyklistów);

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Spędzenie w atrakcyjny sposób czasu wolnego z najdawniejszą historią Polski;

 • Rozrywka na świeżym powietrzu;

 • Możliwość nieskrępowanego, nieograniczonego przemieszczania się;

 • Wyprawa rowerem poza zgiełk cywilizacyjny;

 • Wysiłek fizyczny pobudzający do działania oraz gwarantujący zdrowe funkcjonowanie;

 • Poznanie historii początków państwowości polskiej;

 • Poznanie ciekawych miejsc;

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie Gniezna jako centrum Szlaku Piastowskiego na targach turystycznych;

 • Promowanie Gniezna jako centrum Szlaku Piastowskiego w szkołach (powołanie w ramach LOT specjalnej komórki, która odwiedzała szkoły i promowała niniejszy produkt);

 • Promocja bilbordowa w Polsce;

 • Promocja w Punktach Informacji Turystycznej;

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem portalu turystycznego: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;

 • Promowanie Gniezna i Szlaku Piastowskiego wśród organizacji cyklistów.

 • Turyści zorganizowani i indywidualni (w tym rodziny) zamierzający odwiedzić rowerem Gniezno;

 • Turyści ceniący sobie aktywność;

 • Wypoczywający na terenie powiatu gnieźnieńskiego, np. w gospodarstwach agroturystycznych;

 • Wypoczywający w Skorzęcinie;

 • Młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, która chciałaby rekreacyjnie spędzić czas na Szlaku Piastowskim;

Uwagi

Turyści mogą do Gniezna, jako centrum wypraw po Szlaku Piastowskim dojechać pociągiem (wiele wagonów posiada specjalne przedziały dla rowerzystów) lub własnym samochodem. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego niestety nie ma jeszcze wypożyczalni rowerów. Można je jednak pożyczyć w wielu gospodarstwach agroturystycznych.

Rola samorządów

Samorządy lokalne powinny włączyć się przede wszystkim w działania promujące niniejszy produkt turystyczny, zarówno na targach (w tym wśród touroperatorów), w szkołach, jak i podczas kampanii bilbordowych. Do zadań samorządu będzie należało także zorganizowanie parkingów dla rowerów, wytyczenie i wybudowanie nowych tras rowerowych oraz prowadzenie działań promocyjnych wśród mieszkańców wsi (w celu tworzenia gospodarstw agroturystycznych).

Samorządy będą także odpowiedzialne za wspólne, jednolite oznakowanie Szlaku Piastowskiego (w szczególności na terenie powiatu gnieźnieńskiego). Powinny one także współdziałać przy rozbudowie sieci informacji turystycznej. Samorządy powinny także wybrać instytucję lub firmę, która na ich zlecenie stworzy rowerową mapą Szlaku Piastowskiego, z uwzględnieniem parkingów rowerowych (przewodnik dla cyklistów).

Opis rdzenia produktu

Szlak Piastowski to jeden z najbardziej znanych i najczęściej przemierzanych szlaków turystycznych w Polsce.
Trasa przebiegu Szlaku rysuje charakterystyczną ósemkę i biegnie z Poznania przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Pakość, Kościelec Kujawski, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Kwieciszewo, Wylatowo, Mogilno, Trzemeszno, Orchowo, Witkowo, Grzybowo, Wrześnię, Neklę, Giecz, Gułtowy, Swarzędz i Poznań.

Gniezno może jednak bez jakichkolwiek problemów stać się bazą wypadową zarówno dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Rejon ten charakteryzuje bogactwo zabytków z różnych epok historycznych, urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne. Dobrze rozwinięta baza hotelowa (schroniska i prężnie rozwijająca się agroturystyka) ułatwia podróż w czasie i przestrzeni.

Opis produktu

Turysta przyjeżdża do Gniezna (lub do gospodarstwa agroturystycznego, położonego na terenie powiatu gnieźnieńskiego) pociągiem lub samochodem i zaczyna swoją podróż rowerem po Szlaku Piastowskim. Może przyjechać dzień wcześniej (co da jemu komfort delektowania się pierwszym dniem podróżowania wzdłuż Szlaku Piastowskiego) lub w dniu rozpoczęcia podróży (wówczas pierwszą czynnością będzie zakwaterowanie się i wyruszenie na Szlak).

Turyści mając do dyspozycji rowerowe przewodniki po Szlaku Piastowskim samodzielnie powinni dobrać sobie trasę podróży do własnych możliwości. Najlepiej zwiedzanie rozpocząć od Gniezna, gdzie znajduje się Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedra (dzwon Bogumił; Drzwi Gnieźnieńskie; kaplice boczne; trumienka z relikwiami Świętego Wojciecha; wejście na wieżę widokową, wejście do podziemi; dzwonnica katedralna; relikty fundamentów kaplicy Świętego Stanisława; kościół Świętego Jerzego) oraz Muzeum Archidiecezjalne.

Cyklista po zostawieniu roweru na parkingu może udać się także na spacer po Gnieźnie i odwiedzić kościół Świętego Jana Chrzciciela z dawnym klasztorem Bożogrobców, kościół i klasztor o.o. Franciszkanów; kościół Świętej Trójcy, Rynek, ul. Tumską ze starymi kamienicami oraz Dolinę Pojednania. Szczególnie w okresie letnim można przyjemnie spędzić czas na gnieźnieńskim deptaku.

W Gnieźnie można odbyć lekcję „żywej historii” prowadzoną przez wojów w Ośrodku Kultury Słowiańskiej „Gród” (replika grodu średniowiecznej osady).

W Kruszwicy (Mysia Wieża, rejs po Jeziorze Gopło, spacer po półwyspie; kolegiata Świętego Piotra i Pawła).

Warto pojechać do Wenecji (Ruiny zamku Mikołaja Nałęcza /Diabła Weneckiego/, Muzeum Kolei Wąskotorowej) i do Biskupina (Muzeum archeologiczne). Po drodze z Biskupina do Gniezna można odwiedzić szczególnie atrakcyjną dla dzieci – Zaurolandię (gdzie znajduje się uwielbiany przez najmłodszych plac zabaw).

Warto odwiedzić także Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum w dawnej stodole i skansen w Dziekanowicach w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Możemy także udać się do Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie oraz pojechać do Poznania (gdzie także na Ostrowie Tumskim można poszukiwać śladów początków państwowości polskiej).

Podróże rowerem mogą być urozmaicane przystankami w napotkanych po drodze gospodarstwach agroturystycznych.

Nie wszędzie można jeszcze dojechać bezpiecznymi trasami rowerowymi. Biorąc jednak pod uwagę wzrost znaczenia tej formy spędzania wolnego czasu można się spodziewać, że samorządy staną na wysokości zadania i wybudują/ wytyczą bezpieczne ścieżki rowerowe wzdłuż Szlaku Piastowskiego (choć niekoniecznie przy drogach).Grupa produktowa:

Szlak Piastowski

Produkt turystyczny

Numer

03


Szlak Piastowski z lotu ptaka

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Szlak Piastowski - zabytki Gniezna, Kruszwicy, Wenecji, Biskupina i Poznania.

Lądowisko wraz z niezbędną infrastrukturą, baza noclegowa i gastronomiczna powiatu gnieźnieńskiego, Aquapark, kino, teatr, tenis ziemny, paintball, Off Road.

Osoby, dla których zwykłe zwiedzanie nie wystarczy, którzy uprawiają motolotniarstwo lub chcą popatrzeć na wszystko z odpowiedniej perspektywy.


Lokalna Organizacja Turystyczna, lokalni i ogólnokrajowi touroperatorzy, organizacje motolotniarzy, hotele – baza hotelowa, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania (zrealizowania)

 • Zabytki materialne związane z początkami państwowości polskiej;

 • Baza noclegowa;

 • Wykwalifikowani przewodnicy;

 • Informacja turystyczna (LOT i PCIT) oraz przewodnicy;

 • Mapa atrakcji turystycznych powiatu gnieźnieńskiego;

 • Foldery promocyjne;

 • Portal Internetowy, pozwalający na prowadzenie jednej z najskuteczniejszych form promocji;

 • Budowa lądowiska (lądowisk) wraz z zapleczem (paliwo, drobny serwis, płyta do startowania i lądowania w każdych warunkach, oświetlenie i hangary do przechowywania motolotni);

 • Stworzenie atrakcji Szlaku Piastowskiego widzianych z powietrza;

 • Wspieranie, tworzenie nowych lokalnych touroperatorów, którzy chcieliby obsługiwać motolotniarzy;

 • Stworzenie (wspieranie stworzenia) organizacji motolotniarzy;

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość połączenia pasji do motolotniarstwa i możliwości poznania historii początków państwa polskiego zupełnie z innej perspektywy;

 • Możliwość skorzystania z lądowiska z infrastrukturą, która pozwala pozostawić w bezpiecznym miejscu motolotnię i korzystać z atrakcji na ziemi;

 • Spędzenie w atrakcyjny sposób czasu wolnego z najdawniejszą historią Polski;

 • Znalezienie pretekstu do odbycia podróży motolotnią, czyli możliwości spełniania swojej pasji;

 • Bezpieczne miejsce, w którym można pozostawić motolotnię;

 • Doskonała oferta noclegowa i gastronomiczna;

 • Połączenie wypoczynku w powietrzu i na lądzie.

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promocja Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz Szlaku Piastowskiego jako doskonałego miejsca na wyprawę motolotniarską – wśród klubów i instytucji zrzeszających motolotniarzy,

 • Promocja Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz Szlaku Piastowskiego jako doskonałego miejsca na wyprawę motolotniarską – na targach turystycznych (w tym możliwości przelotu na motolotni pod opieką instruktora),

 • Promocja bilbordowa w Polsce;

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem portalu: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;

 • Promocja w Punktach Informacji Turystycznej.

 • Turyści zorganizowani i indywidualni zamierzający zwiedzić Szlak Piastowski z lotu ptaka;

 • Motolotniarze niezrzeszeni i zrzeszeni w różnego rodzaju organizacjach (klubach), pragnący zobaczyć z powietrza nową i jedyną w swoim rodzaju okolicę;

 • Osoby, które chciałyby uzyskać uprawnienia do poruszania się na motolotni (po utworzeniu szkółki motolotniarskiej).

Uwagi

Motolotnie rozwijają prędkość od 70  - 130 km/h. Dzięki zastosowaniu silników zużywających od 7 do 12 dm³ benzyny na godzinę lotu oraz standardowym czterdziestolitrowym zbiornikom paliwa można nimi jednorazowo pokonywać nawet kilkusetkilometrowe odległości. Do zasilania silnika używane jest w większości przypadków paliwo samochodowe, co dodatkowo upraszcza obsługę. Nie ma też specjalnie wysokich wymagań co do lądowisk. Dlatego też przygotowanie lądowiska z odpowiednim zapleczem (paliwo, drobny serwis, płyta do startowania i lądowania w każdych warunkach, oświetlenie i hangary do przechowywania motolotni); Na bazie motolotniarstwa można stworzyć dodatkowe atrakcje motolotnicze, np. zawody motolotnicze lub szkołę przygotowującą motolotniarzy Motolotnie mogą być dwuosobowe, co daje możliwość odbywania lotów przez osoby nieposiadające odpowiedniego świadectwa kwalifikacji pilota motolotniowego.

Rola samorządów

Samorządy lokalne powinny włączyć się przede wszystkim w działania promujące niniejszy produkt turystyczny, zarówno na targach (w tym wśród touroperatorów), wśród miłośników motolotniarstwa, jak i podczas kampanii bilbordowych. Do zadań samorządu będzie należało także zorganizowanie lub pomoc w zorganizowaniu lądowiska z zapleczem. Te samorządy, które zdecydują się na tego typu inwestycję, zyskają nową grupę turystów.

Samorządy powinny także zlecić przygotowanie mapy Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego i Szlaku Piastowskiego dla motolotniarzy.

Samorządy mogą także objąć patronat nad zawodami motolotniowymi nad Gnieznem i powiatem gnieźnieńskim.

Opis rdzenia produktu

Szlak Piastowski to jeden z najbardziej znanych i najczęściej przemierzanych szlaków turystycznych w Polsce.
Trasa przebiegu Szlaku rysuje charakterystyczną ósemkę i biegnie z Poznania przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Pakość, Kościelec Kujawski, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Kwieciszewo, Wylatowo, Mogilno, Trzemeszno, Orchowo, Witkowo, Grzybowo, Wrześnię, Neklę, Giecz, Gułtowy, Swarzędz i Poznań.

Gniezno może jednak bez jakichkolwiek problemów stać się bazą wypadową zarówno dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Także dla motolotniarzy, którzy motolotniarstwo traktują, jako pasję, przyjemność czy też dyscyplinę sportu.

Rejon ten charakteryzuje bogactwo zabytków z różnych epok historycznych, urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne. Dobrze rozwinięta baza hotelowa (schroniska i prężnie rozwijająca się agroturystyka) ułatwia podróż w czasie i przestrzeni.

Opis produktu

Turysta przyjeżdża lub przylatuje do Gniezna (powiatu gnieźnieńskiego), gdzie może skorzystać z profesjonalnie przygotowanego lądowiska dla motolotni z zapleczem. Może tam bezpiecznie pozostawić motolotnie i komunikacją miejską albo taksówką udaje się do hotelu lub innego obiektu noclegowego. Może także po uzupełnieniu paliwa i krótkim odpoczynku polecieć dalej. Wcześniej może się zaopatrzyć w specjalnie przygotowany przewodnik dla motolotniarzy (z naniesionymi najbardziej atrakcyjnymi zabytkami miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz Szlaku Piastowskiego).

Po przygodach w powietrzu motolotniarz (lub osoba, która skorzystała tylko z przelotu) może udać się lądem na zwiedzanie tego, co było dobrze widoczne z powietrza.

W Gnieźnie można zwiedzić Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę (dzwon Bogumił; Drzwi Gnieźnieńskie; kaplice boczne; trumienka z relikwiami Świętego Wojciecha; wejście na wieżę widokową, wejście do podziemi; dzwonnica katedralna; relikty fundamentów kaplicy Świętego Stanisława; kościół Świętego Jerzego) oraz Muzeum Archidiecezjalne.

Turysta (motolotniarz) może udać się także na spacer po Gnieźnie i odwiedzić kościół Świętego Jana Chrzciciela z dawnym klasztorem Bożogrobców, kościół i klasztor o.o. Franciszkanów; kościół Świętej Trójcy, Rynek, ul. Tumską ze starymi kamienicami oraz Dolinę Pojednania. Szczególnie w okresie letnim można przyjemnie spędzić czas na gnieźnieńskim deptaku.

Z lotu ptaka można zobaczyć między innymi Kruszwicę (Mysia Wieża i kolegiatę Świętego Piotra i Pawła), Wenecję (Ruiny zamku Mikołaja Nałęcza /Diabła Weneckiego) i Biskupin (Muzeum archeologiczne).

Warto odwiedzić także Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, skansen w Dziekanowicach w Wielkopolskim Parku Etnograficznym oraz polecieć do Poznania (gdzie na Ostrowie Tumskim można poszukiwać śladów początków państwowości polskiej).

Podróże motolotnią mogą być przerywane postojami na innych lądowiskach.

Grupa produktowa:

Szlak Piastowski

Produkt turystyczny

Numer

04


Szlak Piastowski – motocyklowe eldorado

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Szlak Piastowski - zabytki Gniezna, Kruszwicy, Wenecji, Biskupina i Poznania.

Baza noclegowa i gastronomiczna powiatu gnieźnieńskiego, specjalnie przygotowane parkingi dla motocyklistów, Aquapark, kino, teatr, tenis ziemny, bowling, paintball, Off Road.

Osoby, które w czynnie, na motocyklach chciałyby przenieść się do odległych początków państwowości polskiej.

Lokalna Organizacja Turystyczna, lokalni i ogólnokrajowi touroperatorzy, sformalizowane i niesformalizowane grupy motocyklistów, gospodarstwa agroturystyczne w Wielkopolsce (na zasadzie wzajemności), Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania (zrealizowania)

 • Zabytki materialne związane z początkami państwowości polskiej;

 • Baza noclegowa na terenach wiejskich (gospodarstwa agroturystyczne);

 • Baza hotelowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego;

 • Wykwalifikowani przewodnicy;

 • Informacja turystyczna (LOT i PCIT) oraz przewodnicy;

 • Mapa atrakcji turystycznych powiatu gnieźnieńskiego;

 • Foldery promocyjne;

 • Portal turystyczny: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;

 • Portale i fora dla motocyklistów;

 • Klub – pub dla miłośników motocykli;


 • Rozwój (tworzenie) w szczególności miejsc noclegowych w gospodarstwach i małych hotelach;

 • Jednolite oznakowanie Szlaku Piastowskiego (w szczególności na terenie powiatu gnieźnieńskiego), z uwzględnieniem specyficznych potrzeb motocyklistów;

 • Rozbudowa sieci informacji turystycznej;

 • Budowa parkingów przeznaczonych dla motocyklistów (tak, aby mogli zostawić motocykl i udać się na zwiedzanie najbardziej atrakcyjnych miejsc Szlaku Piastowskiego);

 • Wspieranie, tworzenie nowych lokalnych touroperatorów;

 • Stworzenie motorowej mapy Szlaku Piastowskiego, z uwzględnieniem parkingów motocyklowych (przewodnik dla motocyklistów);

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość połączenia pasji do motocykli i możliwości poznania historii początków państwa polskiego w towarzystwie znajomych i przyjaciół;

 • Możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych parkingów dla motocyklistów, co pozwoli im zobaczyć najbardziej atrakcyjne zabytki i miejsca noclegowe Szlaku Piastowskiego;

 • Spędzenie w atrakcyjny sposób czasu wolnego z najdawniejszą historią Polski;

 • Rozrywka na świeżym powietrzu.

 • Aktywny wypoczynek w najbardziej ulubionej formie związany z poznaniem nowych nieznanych jeszcze miejsc;

 • Znalezienie pretekstu do odbycia podróży motocyklem, czyli możliwości spełniania swojej pasji;

 • Bezpieczne miejsce, w którym można pozostawić motocykl;

 • Koszt noclegu dostosowany do możliwości finansowych każdego turysty.

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego i Szlaku Piastowskiego jako doskonałego miejsca dla każdego motocyklisty (dobre połączenia drogowe, specjalne oznakowanie, mini przewodniki dla motocyklistów) – wśród formalnych i nieformalnych grup motocyklistów (Internet, fora internetowe, zloty motocyklistów, inne imprezy, na których są lub mogą być motocykliści);

 • Promowanie Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego i Szlaku Piastowskiego jako doskonałego miejsca dla każdego motocyklisty (dobre połączenia drogowe, specjalne oznakowanie, mini przewodniki dla motocyklistów) – na targach turystycznych w Punktach Informacji Turystycznej.

 • Portal turystyczny: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;


 • Turyści zamierzający odwiedzić motocyklem Gniezno;

 • Wszyscy miłośnicy motocykli, którzy cenią sobie wyznaczenie celu podróży;

 • Uczestnicy różnego rodzaju zlotów i spotkań motocyklistów;

 • Kluby i inne organizacje (formalne i nieformalne) motocyklistów;

Uwagi

Turyści mogą do Gniezna, jako centrum wypraw po Szlaku Piastowskim dojechać także motocyklem. Motocykliści bardzo często „zrzeszają się” w bardziej lub mniej formalnych grupach, które są bardzo dobrze skomunikowane i razem planują różnorodne wyprawy. Dlatego też warto dotrzeć do tych grup i zainteresować je niniejszym produktem.

Rola samorządów

Samorządy lokalne powinny włączyć się przede wszystkim w działania promujące niniejszy produkt turystyczny, zarówno na targach (w tym wśród touroperatorów), wśród bardziej lub mniej sformalizowanych grupach motocyklistów, jak i podczas kampanii bilbordowych. Do zadań samorządu będzie należało także zorganizowanie parkingów dla motocyklistów oraz przygotowanie specjalnego przewodnika (dla motocyklistów). Ważne jest także prowadzenie działań promocyjnych wśród mieszkańców wsi (w celu tworzenia gospodarstw agroturystycznych) i tańszych noclegów poza centrami miast.

Do zadań (wspólnych) wszystkich samorządów należy odpowiednie oznakowanie tras dla motocyklistów. Koordynatorem tych wszystkich działań może zostać wybrany LOT.

Opis rdzenia produktu

Szlak Piastowski to jeden z najbardziej znanych i najczęściej przemierzanych szlaków turystycznych w Polsce.
Trasa przebiegu Szlaku rysuje charakterystyczną ósemkę i biegnie z Poznania przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Pakość, Kościelec Kujawski, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Kwieciszewo, Wylatowo, Mogilno, Trzemeszno, Orchowo, Witkowo, Grzybowo, Wrześnię, Neklę, Giecz, Gułtowy, Swarzędz i Poznań.

Gniezno może jednak bez jakichkolwiek problemów stać się bazą wypadową zarówno dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. W tym dla pojedynczych lub zorganizowanych motocyklistów.

Rejon ten charakteryzuje bogactwo zabytków z różnych epok historycznych, urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne. Dobrze rozwinięta baza hotelowa (w tym także schroniska i prężnie rozwijająca się agroturystyka) ułatwia podróż w czasie i przestrzeni.

Opis produktu

Zmotoryzowany turysta przyjeżdża do Gniezna (lub do gospodarstwa agroturystycznego, położonego na terenie powiatu gnieźnieńskiego) motocyklem. Po zaparkowaniu na bezpiecznym parkingu może zakwaterować się w Gnieźnie lub na terenie powiatu gnieźnieńskiego, np. w jednym z gospodarstw agroturystycznych.

Po krótkim odpoczynku można udać się w pierwszą wyprawę do przeszłości.

W Gnieźnie można zwiedzić Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę (dzwon Bogumił; Drzwi Gnieźnieńskie; kaplice boczne; trumienka z relikwiami Świętego Wojciecha; wejście na wieżę widokową, wejście do podziemi; dzwonnica katedralna; relikty fundamentów kaplicy Świętego Stanisława; kościół Świętego Jerzego) oraz Muzeum Archidiecezjalne.

Można udać się także na spacer po Gnieźnie i odwiedzić kościół Świętego Jana Chrzciciela z dawnym klasztorem Bożogrobców, kościół i klasztor o.o. Franciszkanów; kościół Świętej Trójcy, Rynek, ul. Tumską ze starymi kamienicami oraz Dolinę Pojednania. Szczególnie w okresie letnim można przyjemnie spędzić czas na gnieźnieńskim deptaku.

W Gnieźnie można odbyć lekcję „żywej historii” prowadzoną przez wojów w Ośrodku Kultury Słowiańskiej „Gród” (replika grodu średniowiecznej osady).

W Kruszwicy można zobaczyć Mysią Wieżę, odbyć rejs po Jeziorze Gopło oraz spacer po półwyspie. Można zobaczyć także kolegiatę Świętego Piotra i Pawła).

Warto pojechać do Wenecji (Ruiny zamku Mikołaja Nałęcza /Diabła Weneckiego/, Muzeum Kolei Wąskotorowej) i do Biskupina (Muzeum archeologiczne). Po drodze z Biskupina do Gniezna można odwiedzić szczególnie atrakcyjną dla dzieci – Zaurolandię.

Warto odwiedzić także Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum w dawnej stodole i skansen w Dziekanowicach w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Można także udać się do Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie oraz pojechać do Poznania (gdzie także na Ostrowie Tumskim można poszukiwać śladów początków państwowości polskiej).

Podróże motocyklem mogą być urozmaicane przystankami w napotkanych po drodze gospodarstwach agroturystycznych i przepięknych zakątkach krajobrazowych.
Grupa produktowa:

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Produkt turystyczny

Numer

05


Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa wraz z infrastrukturą (w tym minimuzeum w Gnieźnie i miniskansen w Witkowie).

Baza noclegowa i gastronomiczna, gospodarstwa agroturystyczne wzdłuż trasy GKW.

Miłośnicy kolei, osoby zainteresowane zabytkami techniki, turyści odwiedzający Gniezno, poszukujący dodatkowych atrakcji, młodzież szkolna odwiedzająca „Szlak Piastowski”.

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, Biura Turystyczne lokalne i krajowe, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania

 • Infrastruktura Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej;

 • Gospodarstwa agroturystyczne;

 • Zabytki GKW związane z jej ponad stuletnim funkcjonowaniem na terenie powiatu gnieźnieńskiego;

 • Portal Internetowy: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;

 • Portal Internetowy: www.gkw-gniezno.pl;

 • Organizacje miłośników kolei nie tylko w Gnieźnie, ale także w całej Polsce;


 • Rewitalizacja taboru kolejowego, przygotowanie wagonu projekcyjnego;

 • Rewitalizacja torowiska;

 • Gruntowna rewitalizacja taboru oraz pozyskanie dodatkowego taboru w celach wystawienniczych;

 • Utworzenie minimuzeum na dworcu GKW;

 • Stworzenie miniskansenu kolejowego w Witkowie;

 • Utworzenie torowiska do wyścigów drezyn w Witkowie.

 • Przygotowanie stacji Kajko i Kokosz (23), po wybudowaniu grodu Mirmiła.

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość beztroskiej podróży w przeszłość z zapewnionym pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami;

 • Możliwość poznania ciekawych dziejów jednej z nielicznych czynnych w Polsce kolei wąskotorowych.

 • Spełnienie pasji do kolejnictwa i zabytków techniki użytkowej;

 • Poznanie dawnych dziejów kolejnictwa;

 • Obcowanie z zabytkowymi lokomotywami, wagonami oraz pozostałą infrastrukturą kolei wąskotorowych;

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie podróży do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, jako jednej z największych atrakcji powiatu gnieźnieńskiego – na targach turystycznych;

 • Promowanie podróży do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, jako jednej z największych atrakcji powiatu gnieźnieńskiego – w szkołach;

 • Promowanie GKW wśród miłośników i pasjonatów kolejnictwa (bezpośredni kontakt z organizacjami skupiającymi kolejowych pasjonatów);

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem portalu Starostwa oraz witryny GKW.

 • Zorganizowane grupy turystów, które chciałyby wybrać się w niepowtarzalną podróż zabytkową koleją wąskotorową;

 • Turyści, którzy chcieliby poznać bogatą i barwną historie kolei wąskotorowych, w tym Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej;

 • Miłośnicy i pasjonaci kolei wąskotorowych z kraju i zagranicy.

 • Młodzież szkolna, która podróżuje po Szlaku Piastowskim lub przebywa w Wielkopolsce na zielonych szkołach.

Uwagi

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa mimo swej niepodważalnej wartości turystycznej, cały czas jest mało dostrzegalna przez turystów. Konieczne jest więc dostosowanie długości kursów do potrzeb różnych grup turystów oraz intensywna promocja wśród osób zainteresowanych tą formą spędzania czasu.

Konieczne jest także uatrakcyjnienie multimedialne podróży GKW oraz zorganizowania minimuzeum kolei wąskotorowych na dworcu w Gnieźnie lub Witkowie.

Koniecznie należy podjąć współpracę z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, które prezentuje różne zdobycze techniki, którymi człowiek posługiwał się w codziennym życiu. Jest to m. in. prezentacja składu kolei wąskotorowej. Można podjąć także współpracę z Parowozownią w Wolsztynie. Do promocji niniejszego produktu można wykorzystać także stronę internetową Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej (www.gkw-gniezno.pl) oraz portal turystyczny powiatu.

Rola samorządów

Samorządy powinny włączyć się w działania promujące kolejkę wąskotorową oraz rewitalizację taboru i torowiska.

Samorząd miasta Gniezna oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego powinny podjąć wysiłek utworzenia minimuzeum kolei wąskotorowej oraz miniskansenu kolejowego w Witkowie.

Gnieźnieńska Kolejka Wąskotorowa jest niewątpliwie perłą turystyczną, która z roku na rok powinna przyciągać do Gniezna i powiatu nowe rzesze turystów, ze względu na tworzenie się nowych atrakcji wokół kolei oraz możliwość skrócenia podróży do około jednej godziny.

Rolą samorządów jest podjęcie działań w celu pozyskania inwestorów, którzy w oparciu o możliwość odbycia podróży koleją zbudują nowe atrakcje turystyczne (np. grodzisko Mirmiła z Kajkiem i Kokoszem; Plac zabaw – Ciucholandia, do którego można będzie dojechać koleją - stylizowany na stacje z pełnym zapleczem gastronomicznym i noclegowym; itp.).

Opis rdzenia produktu

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa jest jedną z czterech funkcjonujących kolejek wąskotorowych w Wielkopolsce. Trasa kolejki wiedzie z Gniezna aż do Anastazewa, gdzie można zobaczyć ślady zaborów (granica między zaborami). Może być ona jednak skrócona i dostosowana do indywidualnych środków transportu.

W czasie podróży można przede wszystkim podziwiać przepiękne widoki (część trasy kolejki biegnie przez teren Powidzkiego Parku Krajobrazowego).

Planowe pociągi osobowe relacji Gniezno - Anastazewo kursują każdego roku, od połowy czerwca do końca sierpnia w soboty, niedziele i święta ciesząc się dużą frekwencją podróżnych.

Zorganizowane grupy mogą jednak zamówić przejazd w innych godzinach z dodatkowymi atrakcjami (np. biesiada w gospodarstwie agroturystycznym, symulowany napad kowbojów, itp.).

Kolej Wąskotorowa związana jest z Gnieznem oraz Ziemią Gnieźnieńską od 1883 roku. Początkowo wybudowana dla celów towarowych funkcjonowała jako kolej cukrownicza i obsługiwała głównie gnieźnieńską cukrownię.

W roku 1893 została odkupiona od cukrowni przez powiat witkowski i udostępniono ją do użytku publicznego. W roku 1894 utworzono Witkowską Kolej Powiatową.

W 1927 roku, po zlikwidowaniu powiatu witkowskiego, Kolej Wąskotorowa została przejęta przez powiat gnieźnieński i zyskała nową nazwę: Gnieźnieńska Kolej Powiatowa.

W roku 1949 Gnieźnieńska Kolej Powiatowa przejęta została przez Skarb Państwa, a jej właścicielem zostały Polskie Koleje Państwowe. Połączyły one Gnieźnieńską i Wrzesińską Kolej Powiatową, nadając im nową nazwę: Wrzesińsko - Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa. Świetność GKW zakończyła się w latach osiemdziesiątych, kiedy wstrzymano regularne przewozy osobowe, a następnie przewozy towarowe.

W 2003 roku Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa została przekazana powiatowi gnieźnieńskiemu i odzyskała nazwę Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa. Powiat przekazał opiekę nad GKW Towarzystwu Miłośników Gniezna. Dzięki temu nadal może cieszyć zarówno turystów, jak i mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Opis produktu

Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, to nie tylko przejazd zabytkową kolejką. To także pełne wrażeń spotkanie z przeszłością. Mimo, że 100 lat do 1000 nie robi aż tak wielkiego wrażenia, to dla podróżujących kolejką są to już dwa pokolenia.

Turyści w zorganizowanej grupie przyjeżdżają na stację Gniezno Wąskotorowe (gdzie można zaparkować pojazd). Najpierw krótka lekcja historii w holu stacji i pomieszczeniach kasowych, gdzie zgromadzono wiele pamiątek z czasów świetności gnieźnieńskiej wąskotorówki.

Następnie na peronie 2 można oglądać zabytkowy, ale sprawny tabor Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej. Trzeba się jednak spieszyć, bo kolejka odjeżdża punktualnie o 10.30 (pociąg ciągnięty jest przez zabytkową lokomotywę parową).

Podczas przejazdu na trasie Gniezno – Witkowo (11.30) turyści mogą podziwiać ciekawe widoki i delektować się podróżą zabytkową kolejką. Do dyspozycji gości jest minibar, w którym serwowane są ciepłe posiłki i zakąski.

Na dworcu w Witkowie turyści mogą rozprostować kości i spróbować wysiłku fizycznego (uruchamiając zabytkowe drezyny). Można przeprowadzić wyścigi drezyn na specjalnie przygotowanych torach. Przerwa w Witkowie nie trwa jednak wiecznie. Po pół godzinie pociąg rusza w podróż do Powidza i Przybrodzina. Około 13.35 pociąg dociera do Przybrodzina, gdzie podany jest lunch. W czasie tej podróży wyświetlany jest film o dziejach kolei wąskotorowych i kolejnictwa w ogóle (w specjalnie przygotowanym wagonie projekcyjnym). Podróżnicy mają czas wolny do 14.35. Spędzić go można nad samym brzegiem Jeziora Powidzkiego, gdzie właśnie znajduje się przystanek Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.

O godzinie 14.35 kolejka rozpoczyna podróż powrotną, która trwa około 2 godziny.

Alternatywnie przystanek można (na życzenie zorganizowanej grupy turystów) zrobić w gospodarstwie agroturystycznym (pociąg wówczas nie dojeżdża do Przybrodzina, gdzie turyści uraczeni zostaną domowymi specjałami i jednocześnie mogą obserwować z bliska życie na wsi). Wówczas podróż powrotna trwa około 1,5 godziny.

Do Gniezna turyści przyjeżdżają około godziny 17.00.

W Gnieźnie można zwiedzić Katedrę (dzwon Bogumił; Drzwi Gnieźnieńskie; kaplice boczne; trumienka z relikwiami Świętego Wojciecha; wejście na wieżę widokową, wejście do podziemi; dzwonnica katedralna; relikty fundamentów kaplicy Świętego Stanisława; kościół Świętego Jerzego).

Można udać się także na spacer po Gnieźnie i odwiedzić kościół Świętego Jana Chrzciciela z dawnym klasztorem Bożogrobców, kościół i klasztor o.o. Franciszkanów; kościół Świętej Trójcy, Rynek, ul. Tumską ze starymi kamienicami oraz Dolinę Pojednania. Szczególnie w okresie letnim można przyjemnie spędzić czas na gnieźnieńskim deptaku.

W Gnieźnie można odbyć lekcję „żywej historii” prowadzoną przez wojów w Ośrodku Kultury Słowiańskiej „Gród” (replika grodu średniowiecznej osady).

Niestety nie uda się odwiedzić muzeów. Grupa samodzielnie wybiera sobie program uzupełniający (po powrocie do Gniezna).

Idealnym rozwiązaniem jest zostać na noc w Gnieźnie i rozpoczęcie zwiedzania miasta i jego zabytków następnego dnia (wówczas bez problemu zdąży się odwiedzić muzea).

Grupa produktowa:

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Produkt turystyczny

Numer

06


Rodzinnie Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa wraz z infrastrukturą (w tym minimuzeum w Gnieźnie i miniskansen w Witkowie).

Baza noclegowa i gastronomiczna, gospodarstwa agroturystyczne wzdłuż trasy GKW.

Miłośnicy kolei, osoby zainteresowane zabytkami techniki, turyści odwiedzający Gniezno, poszukujący dodatkowych atrakcji, młodzież szkolna odwiedzająca „Szlak Piastowski”.

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, Biura Turystyczne lokalne i krajowe, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania

 • Infrastruktura Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej;

 • Gospodarstwa agroturystyczne;

 • Zabytki GKW związane z jej ponad stuletnim funkcjonowaniem na terenie powiatu gnieźnieńskiego;

 • Portal Internetowy: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;

 • Portal Internetowy: www.gkw-gniezno.pl;

 • Rewitalizacja taboru kolejowego, przygotowanie wagonu projekcyjnego;

 • Rewitalizacja torowiska;

 • Utworzenie minimuzeum na dworcu GKW;

 • Stworzenie miniskansenu kolejowego w Witkowie;

 • Uruchomienie połączeń skojarzonych z GKW (umożliwiających powrót do Gniezna z Witkowa lub Powidza)

 • Uruchomienie kolejnych stacji tematycznych przez nowo pozyskanego sponsora (np. Kajko i Kokosz, Ciucholandia – stylizowany na stację kolejową plac zabaw)

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość beztroskiej podróży w przeszłość z zapewnionym pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami;

 • Możliwość poznania ciekawych dziejów jednej z nielicznych, czynnych w Polsce kolei wąskotorowych;

 • Możliwość dotarcia do innych atrakcji turystycznych zlokalizowanych wzdłuż trasy kolei wąskotorowej.

 • Spełnienie pasji do kolejnictwa i zabytków techniki użytkowej;

 • Ciekawe spędzenie czasu wolnego w gronie rodziny;

 • Poznanie dawnych dziejów kolejnictwa;

 • Obcowanie z zabytkowymi lokomotywami, wagonami oraz pozostałą infrastrukturą kolei wąskotorowych;

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie podróży Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, jako jednej z największych atrakcji powiatu gnieźnieńskiego – na targach turystycznych;

 • Promowanie podróży Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, jako jednej z największych atrakcji powiatu gnieźnieńskiego – podczas kampanii bilbordowych;

 • Promowanie GKW wśród miłośników i pasjonatów kolejnictwa (bezpośredni kontakt z organizacjami skupiającymi kolejowych pasjonatów);

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem dwóch portali: www.gkw-gniezno.pl; www.turystyka.powiat-gniezno;

 • Indywidualni turyści w tym całe rodziny, które chciałyby wybrać się w niepowtarzalną podróż zabytkową koleją wąskotorową;

 • Miłośnicy i pasjonaci kolei wąskotorowych z kraju i zagranicy.

 • Młodzież szkolna, która podróżuje po Szlaku Piastowskim lub przebywa w Wielkopolsce na zielonych szkołach i nie ma możliwości skorzystania z podróży do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową.


Uwagi

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa mimo swej niepodważalnej wartości turystycznej, cały czas jest mało dostrzegalna przez turystów. Konieczne jest więc dostosowanie długości kursów do potrzeb różnych grup turystów oraz intensywna promocja wśród osób zainteresowanych tą formą spędzania czasu.

Konieczne jest także uatrakcyjnienie multimedialne podróży GKW oraz zorganizowanie minimuzeum kolei wąskotorowych na dworcu w Gnieźnie lub Witkowie.

Koniecznie należy podjąć współpracę z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, które prezentuje różne zdobycze techniki, którymi człowiek posługiwał się w codziennym życiu. Jest to m. in. prezentacja składu kolei wąskotorowej. Można podjąć także współpracę z Parowozownią w Wolsztynie. Do promocji niniejszego produktu można wykorzystać także stronę internetową Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej (www.gkw-gniezno.pl) oraz portal turystyczny powiatu gnieźnieńskiego: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;


Rola samorządów

Samorządy powinny włączyć się w działania promujące kolejkę wąskotorową oraz rewitalizację taboru i torowiska.

Samorząd miasta Gniezna oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego powinny podjąć wysiłek utworzenia minimuzeum kolei wąskotorowej oraz miniskansenu kolejowego w Witkowie.

Gnieźnieńska Kolejka Wąskotorowa jest niewątpliwie perłą turystyczną, która z roku na rok powinna przyciągać do Gniezna i powiatu nowe rzesze turystów, ze względu na tworzenie się nowych atrakcji wokół kolei oraz możliwość skrócenia podróży do około jednej godziny.

Rolą samorządów jest podjęcie działań w celu pozyskania inwestorów, którzy w oparciu o możliwość odbycia podróży koleją zbudują nowe atrakcje turystyczne (np. grodzisko Mirmiła z Kajkiem i Kokoszem; Plac zabaw – Ciucholandia).

Opis rdzenia produktu

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa jest jedną z czterech funkcjonujących kolejek wąskotorowych w Wielkopolsce. Trasa kolejki wiedzie z Gniezna aż do Anastazewa, gdzie można zobaczyć ślady zaborów (granica między zaborami). Może być ona jednak skrócona i dostosowana do indywidualnych środków transportu.

W czasie podróży można przede wszystkim podziwiać przepiękne widoki (część trasy kolejki biegnie przez teren Powidzkiego Parku Krajobrazowego).

Planowe pociągi osobowe relacji Gniezno - Anastazewo kursują każdego roku, od połowy czerwca do końca sierpnia w soboty, niedziele i święta ciesząc się dużą frekwencją podróżnych.

Zorganizowane grupy mogą jednak zamówić przejazd w innych godzinach z dodatkowymi atrakcjami (np. biesiada w gospodarstwie agroturystycznym, symulowany napad kowbojów, itp.).

Kolej Wąskotorowa związana jest z Gnieznem oraz Ziemią Gnieźnieńską od 1883 roku. Początkowo wybudowana dla celów towarowych funkcjonowała jako kolej cukrownicza i obsługiwała głównie gnieźnieńską cukrownię.

W roku 1893 została odkupiona od cukrowni przez powiat witkowski i udostępniono ją do użytku publicznego. W roku 1894 utworzono Witkowską Kolej Powiatową.

W 1927 roku, po zlikwidowaniu powiatu witkowskiego, Kolej Wąskotorowa została przejęta przez powiat gnieźnieński i zyskała nową nazwę: Gnieźnieńska Kolej Powiatowa.

W roku 1949 Gnieźnieńska Kolej Powiatowa przejęta została przez Skarb Państwa, a jej właścicielem zostały Polskie Koleje Państwowe. Połączyły one Gnieźnieńską i Wrzesińską Kolej Powiatową, nadając im nową nazwę: Wrzesińsko - Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa. Świetność GKW zakończyła się w latach osiemdziesiątych, kiedy wstrzymano regularne przewozy osobowe, a następnie przewozy towarowe.

W 2003 roku Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa została przekazana powiatowi gnieźnieńskiemu i odzyskała nazwę Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa. Powiat przekazał opiekę nad GKW Towarzystwu Miłośników Gniezna. Dzięki temu nadal może cieszyć zarówno turystów, jak i mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Opis produktu

Rodzinnie Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, to nie tylko przejazd zabytkową kolejką. To także pełne wrażeń spotkanie z przeszłością.

Turyści indywidualnie (w tym także całymi rodzinami) przyjeżdżają na stację Gniezno Wąskotorowe (gdzie można zostawić swój pojazd). Najpierw krótka lekcja historii w holu stacji i pomieszczeniach kasowych, gdzie zgromadzono wiele pamiątek z czasów świetności gnieźnieńskiej wąskotorówki.

Następnie na peronie 2 można oglądać zabytkowy, ale sprawny tabor Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej.

Muzeum i zabytkowy tabor można oglądać również po powrocie do Gniezna (po zakończeniu podróży koleją).

Do rodzinnej podróży Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową wykorzystane zostaną planowe pociągi osobowe (praktycznie w 100% przewożące obecnie turystów) relacji Gniezno - Anastazewo kursujące każdego roku, od połowy czerwca do końca sierpnia w soboty, niedziele i święta.

Wyjazd z Gniezna o 9.30. O godzinie 10.30 pociąg dojeżdża do Witkowa, skąd można wybrać się w podróż powrotną do Gniezna (autobusową komunikacją skojarzoną, odjazd autobusu o godzinie 11.40). Następny przystanek jest w Powidzu o godzinie 11.20 (stąd także można powrócić do Gniezna autobusową komunikacją skojarzoną, odjazd autobusu
o godzinie 11.20).

Turyści, którzy wybiorą powrót autobusem, ponownie na stacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej (Gniezno Wąskotorowe) pojawią się około godziny 12.00.

Podróż koleją można jednak kontynuować. O godzinie 11.35 dojeżdża ona do Przybrodzina, a o 12.25 do Anastazewa.

Szczególnie polecana jest podróż kolejką na odcinku Powidz – Anastazewo, gdzie turyści mają niezapomnianą możliwość podziwiania krajobrazu Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz widok Jeziora Powidzkiego (kolejka porusza się praktycznie brzegiem jeziora).

Po dotarciu do Anastazewa kolejka wykonuje kurs Anastazewo – Powidz (12.35 – 13.40) i Powidz – Anastazewo (13.50 – 14:55).

O godzinie 15.05 GKW rusza w podróż powrotną. W Przybrodzinie (w pobliżu przystani jachtowej) turyści mają nieco ponad godzinny postój i w dalszą drogę jadą o godzinie 17.00. Planowany przyjazd do stacji Gniezno o godzinie 19.10.

Turyści mogą wybrać podróżowanie koleją bez przerwy (w wagonach kolei dostępny jest bar gdzie serwowane są ciepłe posiłki i zakąski) lub odpoczynek nad brzegiem jeziora (Powidz – około 6 godzin przerwy, Przybrodzin – około 5,5 godziny przerwy, Anastazewo - około 2,5 godziny przerwy). Wszędzie do dyspozycji gości jest baza gastronomiczna i piękne plaże. Można udać się także na spacer jednym ze szlaków pieszych podziwiając piękno Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Na dworcu w Witkowie turyści, którzy korzystają z autobusowego transportu skojarzonego mogą rozprostować kości i spróbować wysiłku fizycznego (uruchamiając zabytkowe drezyny). Można przeprowadzić wyścigi drezyn na specjalnie przygotowanych torach. Przerwa w Witkowie nie trwa jednak wiecznie. Po około 1,2 godzinie (o 11.40) udają się do Gniezna. W wolnym czasie można także zwiedzić sympatyczne miasteczko Witkowo, wraz z kościołem pw. Świętego Mikołaja.


Grupa produktowa:

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Produkt turystyczny

Numer

07


Kolejowa wyprawa rowerowa wąskotorówką

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa wraz z infrastrukturą (w tym minimuzeum w Gnieźnie i miniskansen w Witkowie).

Baza noclegowa i gastronomiczna, gospodarstwa agroturystyczne wzdłuż trasy GKW oraz na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego, infrastruktura Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Cykliści, miłośnicy kolei, osoby zainteresowane zabytkami techniki, turyści podróżujący po powiecie gnieźnieńskim rowerem, turyści podróżujący po „Szlaku Piastowskim” lub odwiedzający Gniezno i poszukujący dodatkowych atrakcji.

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, Biura Turystyczne lokalne i krajowe, Towarzystwo Miłośników Gniezna,

Biura Informacji Turystycznej, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania

 • Infrastruktura Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej;

 • Gospodarstwa agroturystyczne;

 • Zabytki GKW związane z jej ponad stuletnim funkcjonowaniem na terenie powiatu gnieźnieńskiego;

 • Infrastruktura Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

 • Portal Internetowy: www.turystyka.powiat-gniezno.pl oraz witryna: www.gkw-gniezno.pl;

 • Rewitalizacja taboru kolejowego;

 • Rewitalizacja torowiska;

 • Utworzenie minimuzeum na dworcu GKW;

 • Stworzenie miniskansenu kolejowego w Witkowie;

 • Dostosowanie przynajmniej jednego wagonu do przewozu rowerów;

 • Przygotowanie specjalnego przewodnika dla odbywających kolejową wyprawę rowerową wąskotorówką (trasy rowerowe, opisy, rozkład jazdy pociągów, itp.)

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość beztroskiej podróży w przeszłość z zapewnionym pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami;

 • Możliwość połączenia pasji do podróżowania rowerem z przeniesieniem się w przeszłość;

 • Wypoczynek na świeżym powietrzu i podziwianie piękna przyrody;

 • Korzystanie z komunikacji zbiorowej – odpoczynek przez cały czas bez stresu.

 • Obcowanie z zabytkami techniki i z przyrodą;

 • Odprężenie na świeżym powietrzu;

 • Aktywny wypoczynek na łonie przepięknej przyrody Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

 • Poznanie dawnych dziejów kolejnictwa;

 • Obcowanie z zabytkowymi lokomotywami, wagonami oraz pozostałą infrastrukturą kolei wąskotorowych;

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie podróży Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, która przeradza się w odkrywanie piękna Powidzkiego Parku Krajobrazowego na rowerze – na targach turystycznych;

 • Promowanie podróży Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową, która przeradza się w odkrywanie piękna Powidzkiego Parku Krajobrazowego na rowerze – wśród organizacji zrzeszających cyklistów;

 • Promowanie GKW wśród miłośników i pasjonatów kolejnictwa (bezpośredni kontakt z organizacjami skupiającymi kolejowych pasjonatów);

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem portalu turystycznego oraz witryny GKW.

 • Indywidualni turyści lub zorganizowane grupy cyklistów, dla których samo przemieszczanie się rowerem nie wystarczy, dla których potrzebny jest konkretny cel poznawczy, w tym całe rodziny, które chciałyby wybrać się w niepowtarzalną podróż zabytkową koleją wąskotorową, a dalej w głąb przepięknego Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

 • Miłośnicy i pasjonaci kolei wąskotorowych z kraju i zagranicy, kochający także wypady rowerem;

 • Młodzież szkolna, która chciałaby wybrać się w podróż nie tylko koleją, ale także i rowerem.

Uwagi

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa mimo swej niepodważalnej wartości turystycznej, cały czas jest mało dostrzegalna przez turystów. Konieczne jest więc dostosowanie długości kursów do potrzeb różnych grup turystów oraz intensywna promocja wśród osób zainteresowanych tą formą spędzania czasu.

Konieczne jest także uatrakcyjnienie multimedialne podróży GKW oraz zorganizowanie minimuzeum kolei wąskotorowych na dworcu w Gnieźnie lub Witkowie.

Koniecznie należy podjąć współpracę z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, które ma w swoich zbiorach zdobycze techniki używane przez człowieka w okresie ostatnich kilkuset lat. Można podjąć także współpracę z Parowozownią w Wolsztynie. Do promocji niniejszego produktu można wykorzystać także stronę internetową Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej (www.gkw-gniezno.pl).

Rola samorządów

Samorządy powinny włączyć się w działania promujące kolejkę wąskotorową oraz rewitalizację taboru i torowiska.

Samorządy powinny prowadzić także działania mające na celu pozyskanie inwestorów w celu tworzenia nowych atrakcji turystycznych wzdłuż trasy kolei. Mogą to być tematyczne place zabaw, stylizowane na grody, stacje kolejowe, itp.

Gnieźnieńska Kolejka Wąskotorowa jest niewątpliwie perłą turystyczną, która z roku na rok powinna przyciągać do Gniezna i powiatu nowe rzecze turystów, dzięki tworzeniu się nowych atrakcji związanych z GKW, jako środkiem transportu.

Konieczne jest także włączenie się samorządów w tworzenie minimuzeum w Gnieźnie i miniskansenu kolejowego w Witkowie.

Samorządy powinny także zadbać o specjalne parkingi dla rowerów, którzy oczekują nie tylko bezpiecznego podróżowania, ale także pozostawienia swojego pojazdu w bezpiecznym miejscu.

Konieczne jest także budowanie nowych tras rowerowych, które będą wyposażone w odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą (miejsca postojowe, oznakowanie, itp).

Opis rdzenia produktu

GKW jest jedną z czterech funkcjonujących kolejek wąskotorowych w Wielkopolsce. Trasa kolejki wiedzie z Gniezna aż do Anastazewa, gdzie można zobaczyć ślady zaborów (granica między zaborami). Może być ona jednak skrócona i dostosowana do indywidualnych środków transportu.

W czasie podróży można przede wszystkim podziwiać przepiękne widoki (część trasy kolejki biegnie przez teren Powidzkiego Parku Krajobrazowego).

Planowe pociągi osobowe relacji Gniezno - Anastazewo kursują każdego roku, od połowy czerwca do końca sierpnia w soboty, niedziele i święta ciesząc się dużą frekwencją podróżnych.

Zorganizowane grupy mogą jednak zamówić przejazd w innych godzinach z dodatkowymi atrakcjami (np. biesiada w gospodarstwie agroturystycznym, symulowany napad kowbojów, itp.).

Kolej Wąskotorowa związana jest z Gnieznem oraz Ziemią Gnieźnieńską od 1883 roku. Początkowo wybudowana dla celów towarowych funkcjonowała jako kolej cukrownicza i obsługiwała głównie gnieźnieńską cukrownię.

W roku 1893, została odkupiona od cukrowni przez powiat witkowski i udostępniono ją do użytku publicznego. W roku 1894 utworzono Witkowską Kolej Powiatową.

W 1927 roku, po zlikwidowaniu powiatu witkowskiego, Kolej Wąskotorowa została przejęta przez powiat gnieźnieński i zyskała nową nazwę: Gnieźnieńska Kolej Powiatowa.

W roku 1949 Gnieźnieńska Kolej Powiatowa przejęta została przez Skarb Państwa, a jej właścicielem zostały Polskie Koleje Państwowe. Połączyły one Gnieźnieńską i Wrzesińską Kolej Powiatową, nadając im nową nazwę: Wrzesińsko - Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa. Świetność GKW zakończyła się w latach osiemdziesiątych, kiedy wstrzymano regularne przewozy osobowe, a następnie przewozy towarowe.

W 2003 roku Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa została przekazana powiatowi gnieźnieńskiemu i odzyskała nazwę Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa. Powiat przekazał opiekę nad GKW Towarzystwu Miłośników Gniezna. Dzięki temu nadal może cieszyć zarówno turystów, jak i mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Opis produktu

Kolejowa wyprawa rowerowa wąskotorówką, to nie tylko przejazd zabytkową kolejką i pełne wrażeń spotkanie z przeszłością.

To także obcowanie z przepiękną przyrodą Powidzkiego Parku Krajobrazowego, dzięki połączeniu przejazdu koleją i podróżowania rowerem.

Zarówno turyści indywidualni, jak i zorganizowani przyjeżdżają na stację Gniezno Wąskotorowe (gdzie można zostawić swój pojazd). Najpierw krótka lekcja historii w holu stacji i pomieszczeniach kasowych, gdzie zgromadzono wiele pamiątek z czasów świetności gnieźnieńskiej wąskotorówki.

Następnie na peronie 2 można oglądać zabytkowy, ale sprawny tabor Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej.

Do kolejowej wyprawy rowerowej wąskotorówką wykorzystane zostaną planowe pociągi osobowe (praktycznie w 100% przewożące turystów) relacji Gniezno – Anastazewo, które kursują każdego roku, od połowy czerwca do końca sierpnia w soboty, niedziele i święta.

Wyjazd z Gniezna następuje o 9.30. O godzinie 11.20 pociąg dojeżdża do Powidza, gdzie z pociągu turyści przesiadają się na rower.

Do wyboru są dwie trasy, na pokonanie których mamy około 6 godzin z wszystkimi przystankami. O godzinie 17.15 kolejka wraca bowiem do Gniezna.

W czasie podróży koleją turyści mają do dyspozycji bar z ciepłymi posiłkami i zakąskami.


Dookoła Jeziora Niedzięgiel” – 25 km

Powidz - Charbin - Wiekowo - Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin - Wylatkowo – Powidz

Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności

Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 55% asfalt

W połowie trasy można zrobić sobie przystanek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin - w miejscu obfitującym w punkty gastronomiczne oraz inne obiekty turystyczne. Na trasie będą do pokonania najwyższe wzniesienia znajdujące się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Podczas podróży można podziwiać interesujące panoramy Jeziora Niedzięgiel (Skorzęcińskiego) i Jeziora Powidzkiego. Większe trudności może spowodować jeden z większych podjazdów w Wiekowie, lecz jest to krótki odcinek (o podwyższonej trudności). Na trasie znajdują się dworki wraz z pozostałymi przy nich parkami w Charbinie i Skorzęcinie.Dookoła Jeziora Powidzkiego” – 35 km

Powidz - Przybrodzin - Ostrowo - Anastazewo - Skrzynka Mała - Lipnica - Kosewo - Giewartów - Kochowo - Polanowo - Powidz

Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności

Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 50% asfalt

Trasa przebiega przez wszystkie najbardziej atrakcyjne miejscowości wypoczynkowe położone nad Jeziorem Powidzkim. Chcąc w pełni skorzystać z możliwości podziwiania osobliwych widoków jakie rozpościerają się przed turystą podróżującym „Dookoła Jeziora Powidzkiego”, należy odwiedzić następujące miejsca: "Hotel Na Skarpie", brzeg niedaleko pól namiotowych w Anastazewie i Ostrowie, Zatokę Kosewską oraz Zatokę Polanowską. Trudność mogą sprawić jedynie odcinki piaszczystej drogi przed Anastazewem. Należy także zachować ostrożność przy pokonywaniu odcinków dróg Powidz - Hutka i Kosewo - Giewartów, gdyż w sezonie panuje na nich większy ruch samochodowy.

Powrót do Gniezna planowany jest na godzinę 19.10.


Grupa produktowa:

Wypoczynek aktywny

Produkt turystyczny

Numer

08


365 dni w Skorzęcinie

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie wraz z infrastrukturą oraz otaczający go Powidzki Park Krajobrazowy.

Baza noclegowa i gastronomiczna zlokalizowana w gospodarstwach agroturystycznych, Szlak Piastowski wraz z zabytkami, GKW.

Rodziny, turyści indywidualni, spragnieni wypoczynku nad brzegiem przepięknego jeziora, ceniący sobie aktywne spędzanie czasu.

Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz w Skorzęcinie, Biura Turystyczne lokalne i krajowe, LOT,

Biura Informacji Turystycznej, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania

 • Infrastruktura Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (baza noclegowa i gastronomiczna);

 • Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w pobliżu Skorzęcina

 • Jezioro Niedzięgiel oraz Jezioro Powidzkie;

 • Infrastruktura Powidzkiego Parku Krajobrazowego, wraz z wytycznymi trasami rowerowymi i szlakami pieszymi.

 • Portal turystyczny powiatu gnieźnieńskiego.

 • Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej o średnim i wysokim standardzie, działającej całorocznie;

 • Camping dostosowany do europejskich standardów;

 • Place zabaw dla dzieci;

 • Infrastruktura sportowa (boiska, korty);

 • Wypożyczalnia sprzętu wodnego (łódki, kajaki) oraz konwencjonalnych rowerów;

 • Tor saneczkowy i całoroczne lodowisko;

 • Tor dla rolkarzy;

 • Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej;

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego w urokliwym miejscu, pełnym atrakcji towarzyszących;

 • Możliwość odbywania ciekawych wypraw przyrodniczych po Powidzkim Parku Krajobrazowym ;

 • Możliwość poddawania się pasji uprawiania sportów wodnych oraz podróżowania rowerem w jednym miejscu;

 • Możliwość obcowania ze zwierzętami w gospodarstwie agroturystycznym;

 • Możliwość uprawiania sportów zimowych;

 • Dostęp do SPA;

 • Bezpieczny (ośrodek monitorowany) wypoczynek nad jeziorem z pełnym zapleczem (sklepy, gastronomia, dyskoteki – wszystko na wyciągnięcie ręki);

 • Aktywny wypoczynek o każdej porze roku;

 • Obcowanie z przyrodą Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

 • Uprawianie sportów wodnych (kajaki, łodzie, rowery wodne);

 • Uprawianie sportów zimowych;

 • Bezpieczne pływanie pod okiem ratowników i specjalnie wydzielone kąpieliska dla dzieci (niepływających).

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie pobytu w Skorzęcinie, jako sposobu na atrakcyjne pozbawione nudy, aktywne spędzanie czasu wolnego na łonie przyrody i/ lub w połączeniu z historią – podczas targów turystycznych i w Internecie;

 • Promowanie pobytu w Skorzęcinie, jako sposobu na atrakcyjne pozbawione nudy, aktywne spędzanie czasu wolnego na łonie przyrody i/ lub w połączeniu z historią – podczas akcji bilbordowych i ulotowych w największych miastach regionu: Poznań, Bydgoszcz; Toruń;

 • Promowanie Skorzęcina jako doskonałego miejsca wypadowego do zwiedzania atrakcji Szlaku Piastowskiego;

 • Studenci wyższych uczelni, uczniowie ostatnich klas szkół średnich;

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem portalu turystycznego Starostwa Powiatowego oraz witryny Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. • Turyści indywidualni lub zorganizowane grupy turystów, którzy nie wyobrażają sobie spędzania wolnego czasu wyłącznie na plaży, którzy cenią sobie kontakt ze sportem (w tym sportami wodnymi), przyrodą i/ lub są zainteresowani wyprawami turystycznymi;

 • Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, które poszukują dodatkowych atrakcji, szczególnie podczas niepogody;

 • Uczniowie szkół średnich, studenci, którzy są zainteresowani spędzeniem wolnego czasu w aktywnej formie – np. pobyty weekendowe;

 • Rodziny, które chciałyby spędzić czas wolny na łonie natury.

Uwagi

Ośrodek Wypoczynkowy, to niezwykłe miejsce, z którego turysta nie musi nigdzie się ruszać. Wszystko ma w zasięgu ręki (sklepy, gastronomię, dyskoteki, itp.). Coraz więcej turystów (wczasowiczów) nie ogranicza się do wielogodzinnego przesiadywania na plaży.

Cenią sobie oni aktywny wypoczynek z dala od zgiełku, wśród przepięknej przyrody, która jest niczym nieskażona. Inni poza plażą i aktywnym wypoczynkiem chcą poznać coś, czego jeszcze nie znają.

Przy odpowiednim doposażeniu Ośrodka i zorganizowaniu bazy informacyjnej (np. sezonowa informacja turystyczna), Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie może spełnić najskrytsze marzenia każdego turysty i wczasowicza).

Rola samorządów

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie jest zarządzany przez Jednostkę Organizacyjną Gminy Witkowo - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Daje to możliwość kontrolowania rozwoju Ośrodka.

Jest on niewątpliwie perłą turystyczną Wielkopolski (zaliczaną wraz z rejonem powidzko – skorzęcińskim do najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym w Wielkopolsce, z którego mogą korzystać mieszkańcy największych miast regionu (Poznań, Bydgoszcz, Toruń).

Samorząd (gmina Witkowa) powinna w pierwszej kolejności postawić na rewitalizację Ośrodka, a także na poszukiwanie rozwiązań, które pozwoliłyby tworzyć na jego terenie nowoczesną, całoroczną bazę noclegową i gastronomiczną, nastawioną nie tylko na turystów, ale także na uczestników, np. konferencji.

Możliwe jest np. poszukanie i przygotowanie terenów w niewielkim oddaleniu od Ośrodka Wypoczynkowego z zapewnieniem komunikacji poprzez ciągi spacerowe lub innego sposobu przemieszczania się pomiędzy miejscami noclegowo – rekreacyjnymi.

Koniecznie należy również położyć nacisk na tworzenie atrakcyjnej bazy sportowej (korty, boiska), a także bazy rekreacyjnej dla dzieci (place zabaw, zjeżdżalnie, itp.). Samorząd powinien wybudować przynajmniej jedno wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Do samorządu będzie należało pozyskanie inwestorów gotowych do zainwestowania w nowoczesną bazę noclegową, centrum SPA, tor saneczkowy, całoroczne lodowisko oraz inne atrakcje przyciągające turystów do Skorzęcina przez cały rok.

Opis rdzenia produktu

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie leży nad jednym z największym jezior w Wielkopolsce - Jeziorem Niedzięgiel (powierzchnia 550,9 ha, objętość 30089,9 tyś. m3, głębokość maksymalną 21,5 m i głębokość średnią 5,5 m). To duży zespół ośrodków rekreacyjnych i domków letniskowych na ponad 6000 miejsc noclegowych, camping oraz liczne prywatne działki rekreacyjne. Na terenie ośrodka znajdują się: pole campingowe (które należy niezwłocznie dostosować do standardów europejskich); domki w segmentach – 756; domki wolnostojące – 71;trampy – 93; domy wczasowe - 6 oraz domki w hangarach – 14.

Zdecydowana większość właścicieli domków letniskowych na terenie OW Skorzęcin to dzierżawcy prywatni (451). Wśród dzierżawców można także wyróżnić 50 firm. Podczas sezonu na terenie ośrodka działa także 49 przedsiębiorców w różnych branżach.

Na terenie Ośrodka, nad Jeziorem Białym położony jest Hotel nad Jeziorem Białym, w którym odbywają się liczne konferencje i spotkania biznesowe.

W celu ochrony środowiska przyrodniczego i zachowania krajobrazu, tereny północno - wschodnie gminy Witkowo (w tym OW w Skorzęcinie) zostały objęte (utworzonym) Powidzkim Parkiem Krajobrazowym. Jest to teren niezwykle atrakcyjny dla turystów i wczasowiczów oraz mieszkańców gminy Witkowo, którzy poszukują ciszy, spokoju i odprężenia.

Zajmuje on na terenie powiatu gnieźnieńskiego powierzchnię 4.900 ha i obejmuje Jeziora: Niedzięgiel, Białe, Czarne, Piłka i Ostrowickie, lasy, zadrzewienia, pola uprawne, łąki i pastwiska oraz tereny osadnicze we wsiach: Wiekowo, Skorzęcin, Gaj, Sokołowo i Ostrowite Prymasowskie. PPK obejmuje 26,57% powierzchni gminy Witkowo.

Powidzki Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze oraz walory krajobrazowe i został utworzony w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego wytyczono wiele tras rowerowych i szlaków pieszych.

Czystość wody w Jeziorach Niedzięgiel i Białe powoduje występowanie wielu gatunków ryb (węgorz, lin, szczupak, leszcz, płoć, ukleja, okoń, sielawa). To doskonałe miejsce dla wędkarzy.

Opis produktu

Przez 365 dni można aktywnie spędzić czas w Skorzęcinie. Turyści mają między innymi do dyspozycji dobrze oznakowane trasy rowerowe, całoroczny tor saneczkowy i lodowisko, korty do tenisa, dwa boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw dla dzieci, trasę dla rolkarzy oraz Centrum SPA. Przez cały rok każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego. Turyści mogą skorzystać z nowoczesnej bazy noclegowej oraz gastronomicznej.

Cykliści mają do dyspozycji między innymi następujące trasy rowerowe:

 • Dookoła Jeziora Niedzięgiel” – 25 km; Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin - WylatkowoPowidz - Charbin - Wiekowo - Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin; Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 55% asfalt;

 • W Wylatowie można udać się na trasę "Leśny Ring" – 16 km; Wylatkowo - Zielątkowo - "Gruby Dąb" - Smolniki Powidzkie - Hutka – Wylatkowo; Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt i w 7% asfalt;

 • W Powidzu można udać się na trasę: „Dookoła Jeziora Powidzkiego” – 35 km; Powidz - Przybrodzin - Ostrowo - Anastazewo - Skrzynka Mała - Lipnica - Kosewo - Giewartów - Kochowo - Polanowo – Powidz; Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 50% asfalt;

 • "Urokliwe Doliny" – 29 km; Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Skorzęcin - Stary Gaj - Gaj Żelaźnica - Gaj Brzozówka - Ostrowite Prymasowskie - Raszewo - Kinno - Skubarczewo - Piłka - Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin; Trasa zaliczana jest do tras o trudnym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 20% asfalt;

Rower podobnie jak rolki i specjalne sanki można wypożyczyć w jednej z wypożyczalni. Można także obcować z przyrodą wędrując jednym ze szlaków pieszych: Szlak czarny - szlak rekreacyjny: Skorzęcin - Piłka - Skorzęcin (9 km) lub Szlak zielony - Szlak Królewski: Skorzęcin - Skorzęcin Plaża - Piłka - Gaj - Krzyżówka - Jezioro Wierzbiczańskie - PKP Jankowo Dolne - Jankowo Dolne, Ośrodek Wypoczynkowy - Jankowo Dolne Wieś - Strzyżewo Kościelne - Dębówiec - Leśniczówka Brody - Jezioro Głęboczek - Mielno Dziadkowo (46,5 km na terenie powiatu). W przypadku tego szlaku koniecznie należy zapewnić sobie noclegi, najlepiej w gospodarstwach agroturystycznych. Można także wędrować wzdłuż tras rowerowych.

Kiedy wędrówki piesze i rowerowe nieco wyczerpią turystów (wczasowiczów), można wypożyczyć sprzęt pływający (rowery wodne, kajaki, łodzie). W Powidzu istnieje nawet możliwość wypożyczenia jachtu ze sternikiem i przeżycia niezapomnianej przygody pod żaglami. Do Powidza najłatwiej będzie dojechać rowerem (korzystając z trasy: Dookoła Jeziora Niedzięgiel) lub z własnego pojazdu.

Można także rozegrać mecz tenisowy, mecz piłki nożnej, siatkowej (plażowej), mecz w koszykówkę, itp. (niezbędna jest rewitalizacja istniejących boisk lub budowa nowych). Można także wziąć udział w jednym z turniejów organizowanych na terenie OW w Skorzęcinie oraz w Powidzu.

Można także na jeden lub kilka dni udać się do gospodarstw agroturystycznych. Najbliżej zlokalizowane jest gospodarstwo Pani Marii Stachowiak w Wiekowie 87 (do dyspozycji gości są 4 pomieszczenia przeznaczone dla 4-8 osób, każdy z aneksem kuchennym i łazienką).

W pobliżu znajdują się ośrodki rekreacji konnej. W gospodarstwie można łowić ryby. Można zabrać ze sobą zwierzęta domowe. Goście mają także dostęp do Internetu, możliwość skorzystania z sauny, możliwość obcowania ze zwierzętami (kozy, konie, ptactwo), a także możliwość zorganizowania pikniku, grilla, ogniska. Do gospodarstw można dojechać rowerem lub dojść pieszo (korzystając z trasy: Dookoła Jeziora Niedzięgiel).


Grupa produktowa:

Wypoczynek aktywny

Produkt turystyczny

Numer

09


Zielone szkoły w Skorzęcinie

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie wraz z infrastrukturą oraz otaczający go Powidzki Park Krajobrazowy.


Baza noclegowa i gastronomiczna zlokalizowana w gospodarstwach agroturystycznych, Szlak Piastowski wraz z zabytkami, GKW.

Uczniowie, którzy w formie „zielonej szkoły” są spragnieni wypoczynku nad brzegiem przepięknego jeziora, ceniący sobie aktywne spędzanie czasu, oczekujący uzupełnienia swojej wiedzy historycznej

Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz w Skorzęcinie, Biura Turystyczne lokalne i krajowe, LOT,

Biura Informacji Turystycznej, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania

 • Infrastruktura Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (w tym baza noclegowa i gastronomiczna);

 • Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w pobliżu Skorzęcina;

 • Jezioro Niedzięgiel oraz Jezioro Powidzkie;

 • Infrastruktura Powidzkiego Parku Krajobrazowego, wraz z wytycznymi trasami rowerowymi i szlakami pieszymi;

 • Szlak Piastowski z zabytkami materialnymi;

 • Portal turystyczny powiatu gnieźnieńskiego oraz witryna internetowa OW w Skorzęcinie

 • Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej do obsługi zorganizowanych grup turystów, działająca całorocznie;

 • Camping dostosowany do europejskich standardów, pozwalający zorganizować miasteczko namiotowe;

 • Rewitalizacja infrastruktury sportowej (boiska, korty);

 • Wypożyczalnia sprzętu wodnego (łódki, kajaki) oraz konwencjonalnych rowerów;

 • Całoroczny tor saneczkowy oraz sztuczne lodowisko;

 • Tor dla rolkarzy;

 • Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią;

 • Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej;

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość spędzenia czasu w ramach „zielonej szkoły” w urokliwym miejscu, pełnym atrakcji towarzyszących;

 • Możliwość odbywania ciekawych wypraw przyrodniczych po Powidzkim Parku Krajobrazowym ;

 • Możliwość poddawania się pasji uprawiania sportów wodnych oraz podróżowania rowerem w jednym miejscu;

 • Możliwość odbywania ciekawych wypraw historycznych wzdłuż Szlaku Piastowskiego;

 • Obcowanie ze zwierzętami w gospodarstwie agroturystycznym;

 • Dowolny termin zorganizowania „zielonej szkoły”.

 • Zielona szkoła połączona z bezpiecznym (ośrodek monitorowany) wypoczynkiem nad jeziorem z pełnym zapleczem (sklepy, gastronomia, dyskoteki – wszystko na wyciągnięcie ręki);

 • Obcowanie z przyrodą Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

 • Uprawianie sportów wodnych (kajaki, łodzie, rowery wodne);

 • Bezpieczne pływanie pod okiem ratowników;

 • Możliwość uprawiania sportów wodnych przez cały rok;

 • Możliwość zwiedzania atrakcji „Szlaku Piastowskiego”.

Działania promocyjne

Grupy docelowe

 • Promowanie „zielonych szkół” w Skorzęcinie, jako sposobu na atrakcyjne pozbawione nudy, aktywne spędzenie czasu na łonie przyrody, w połączeniu z historią – podczas targów turystycznych i w Internecie;

 • Promowanie Skorzęcina jako doskonałego miejsca do organizowania „zielonych szkół” – w szkołach.

 • Promocja w Internecie za pośrednictwem turystycznego portalu Starostwa Powiatowego oraz witryny OW w Skorzęcinie.

 • Uczniowie szkół, którzy są zainteresowani spędzeniem wolnego czasu w formie „zielonej szkoły”, nad przepięknym Jeziorem Niedzięgiel oraz wśród przyrody Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 • Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w „zielonej szkole” poświęconej lekcji historii w miejscu, gdzie miała ona miejsce.

Uwagi

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie, to niezwykłe miejsce, z którego turysta nie musi nigdzie się ruszać. Wszystko ma w zasięgu ręki (sklepy, gastronomię, dyskoteki, itp.).

Jest to nie tylko doskonałe miejsce na wakacje, pobyt weekendowy, czy jednodniowy wypad na łono natury. To także doskonałe miejsce na zorganizowanie „zielonej szkoły” uatrakcyjnionej ciekawą lekcją historii.

Przy odpowiednim doposażeniu Ośrodka, może służyć do organizowania „zielonych szkół” praktycznie przez cały rok.

Rola samorządów

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie jest zarządzany przez Jednostkę Organizacyjną Gminy Witkowo - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Daje to możliwość kontrolowania rozwoju Ośrodka.

Jest on niewątpliwie perłą turystyczną Wielkopolski (zaliczaną wraz z rejonem powidzko – skorzęcińskim do najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym w Wielkopolsce), z którego mogą korzystać uczniowie z całej Polski. Można w nim organizować między innymi tzw. „zielone szkoły”.

Samorząd (gmina Witkowa) powinna w pierwszej kolejności postawić na rewitalizację Ośrodka, a także na poszukiwanie rozwiązań, które pozwoliłyby tworzyć na jego terenie nowoczesną, całoroczną bazę noclegową i gastronomiczną, nastawioną nie tylko na turystów, ale także na uczestników, np. „zielonych szkół”.

Koniecznie należy również położyć nacisk na tworzenie atrakcyjnej bazy sportowej (korty, boiska), a także bazy rekreacyjnej dla dzieci (place zabaw, zjeżdżalnie, itp.).

Niezwykle istotne jest pozyskanie inwestorów, którzy będą gotowi:

 • rozbudować bazę noclegową i gastronomiczną do obsługi zorganizowanych grup turystów, działającą całorocznie;

 • zmodernizować camping, dostosowując go do europejskich standardów;

 • stworzyć wypożyczalnię sprzętu wodnego (łódki, kajaki) oraz konwencjonalnych rowerów;

 • wybudować całoroczny tor saneczkowy oraz sztuczne lodowisko;

 • wybudować tor dla rolkarzy;

Opis rdzenia produktu

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie leży nad jednym z największym jezior w Wielkopolsce - Jeziorem Niedzięgiel (powierzchnia 550,9 ha, objętość 30089,9 tyś. m3, głębokość maksymalną 21,5 m i głębokość średnią 5,5 m). To duży zespół ośrodków rekreacyjnych i domków letniskowych na ponad 6000 miejsc noclegowych, camping oraz liczne prywatne działki rekreacyjne. Na terenie ośrodka znajdują się: pole campingowe (które należy niezwłocznie dostosować do standardów europejskich); domki w segmentach – 756; domki wolnostojące – 71;trampy – 93; domy wczasowe - 6 oraz domki w hangarach – 14.

Zdecydowana większość właścicieli domków letniskowych na terenie OW Skorzęcin to dzierżawcy prywatni (451). Wśród dzierżawców można także wyróżnić 50 firm. Podczas sezonu na terenie ośrodka działa także 49 przedsiębiorców w różnych branżach.

Na terenie Ośrodka, nad Jeziorem Białym położony jest Hotel nad Jeziorem Białym, w którym odbywają się liczne konferencje i spotkania biznesowe.

W celu ochrony środowiska przyrodniczego i zachowania krajobrazu, tereny północno - wschodnie gminy Witkowo (w tym Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie) zostały objęte (utworzonym) Powidzkim Parkiem Krajobrazowym. Jest to teren niezwykle atrakcyjny dla turystów i wczasowiczów oraz mieszkańców gminy Witkowo, którzy poszukują ciszy, spokoju i odprężenia.

Zajmuje on na terenie powiatu gnieźnieńskiego powierzchnię 4.900 ha i obejmuje Jeziora: Niedzięgiel, Białe, Czarne, Piłka i Ostrowickie, lasy, zadrzewienia, pola uprawne, łąki i pastwiska oraz tereny osadnicze we wsiach: Wiekowo, Skorzęcin, Gaj, Sokołowo i Ostrowite Prymasowskie. PPK obejmuje 26,57% powierzchni gminy Witkowo.

Powidzki Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze oraz walory krajobrazowe i został utworzony w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego wytyczono wiele tras rowerowych i szlaków pieszych.

Czystość wody w Jeziorach Niedzięgiel i Białe powoduje występowanie wielu gatunków ryb (węgorz, lin, szczupak, leszcz, płoć, ukleja, okoń, sielawa). To doskonałe miejsce dla wędkarzy.

Opis produktu

W zależności od czasu trwania Zielonej Szkoły (3 lub 5 dni), konieczny będzie wybór najciekawszych atrakcji.

Jeden do dwóch dni można spędzić np. aktywnie na rowerze. Do dyspozycji następujące trasy:

 • Dookoła Jeziora Niedzięgiel” – 25 km; Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin - WylatkowoPowidz - Charbin - Wiekowo - Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin; Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 55% asfalt;

 • W Wylatowie można udać się na trasę "Leśny Ring" – 16 km; Wylatkowo - Zielątkowo - "Gruby Dąb" - Smolniki Powidzkie - Hutka – Wylatkowo; Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt i w 7% asfalt;

 • W Powidzu można udać się na trasę: „Dookoła Jeziora Powidzkiego” – 35 km; Powidz - Przybrodzin - Ostrowo - Anastazewo - Skrzynka Mała - Lipnica - Kosewo - Giewartów - Kochowo - Polanowo – Powidz; Trasa zaliczana jest do tras o łatwym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 50% asfalt;

 • "Urokliwe Doliny" – 29 km; Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Skorzęcin - Stary Gaj - Gaj Żelaźnica - Gaj Brzozówka - Ostrowite Prymasowskie - Raszewo - Kinno - Skubarczewo - Piłka - Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin; Trasa zaliczana jest do tras o trudnym stopniu trudności; Nawierzchnia to: grunt, szuter i w 20% asfalt;

Jeden dzień można poświęcić na zajęcia sportowe - rozegrać mecze tenisowe, mecze piłki nożnej, siatkowej (plażowej), mecze koszykówki, itp. (niezbędna jest odpowiednia rewitalizacja istniejących boisk lub wybudowanie nowych boisk wielofunkcyjnych).
Jeden dzień można spędzić w gospodarstwie agroturystycznym. Najbliżej położone jest gospodarstwo Pani Marii Stachowiak w Wiekowie 87. W gospodarstwie można łowić ryby oraz obcować ze zwierzętami (kozy, konie, ptactwo). Istnieje także możliwość zorganizowania pikniku, grilla, ogniska. Do gospodarstw można dojechać rowerem lub dojść pieszo korzystając z trasy: Dookoła Jeziora Niedzięgiel).

Jeden dzień koniecznie należy poświęcić na zwiedzanie Gniezna. Można skorzystać z oferty jednego z lokalnych przewoźników (MPK Gniezno; PKS Gniezno; inne firmy prywatne).

W Gnieźnie można zwiedzić Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę (dzwon Bogumił; Drzwi Gnieźnieńskie; kaplice boczne; trumienka z relikwiami Świętego Wojciecha; wejście na wieżę widokową, wejście do podziemi; dzwonnica katedralna; relikty fundamentów kaplicy Świętego Stanisława; kościół Świętego Jerzego) oraz Muzeum Archidiecezjalne.

Można udać się także na spacer po Gnieźnie i odwiedzić kościół Świętego Jana Chrzciciela z dawnym klasztorem Bożogrobców, kościół i klasztor o.o. Franciszkanów oraz kościół Świętej Trójcy, Rynek, ul. Tumską ze starymi kamienicami oraz Dolinę Pojednania. Szczególnie w okresie letnim można przyjemnie spędzić czas na gnieźnieńskim deptaku.

W Gnieźnie można odbyć lekcję „żywej historii” prowadzoną przez wojów w Ośrodku Kultury Słowiańskiej „Gród” (replika grodu średniowiecznej osady).

Jeśli czas trwania „zielonej szkoły” będzie dłuższy, można skorzystać z innych produktów, np. Podróż do przeszłości Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową.

Uczestnicy Zielonej Szkoły mogą także skorzystać z czynnego przez cały rok toru saneczkowego i lodowiska oraz trasy dla rolkarzy.


Grupa produktowa:

Wypoczynek aktywny

Produkt turystyczny

Numer

10


Rowerem, kolejką wąskotorową do Gniezna

Rdzeń

Otoczenie

Odbiorcy

Oferenci

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa wraz z infrastrukturą (w tym minimuzeum w Gnieźnie i miniskansen w Witkowie), Gniezno wraz z zabytkami.

Baza noclegowa i gastronomiczna, gospodarstwa agroturystyczne wzdłuż trasy GKW oraz na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego, infrastruktura Powidzkiego Parku Krajobrazowego; MPK Gniezno

Cykliści, przebywający na terenie OW w Skorzęcinie oraz w innych miejscach Powidzkiego Parku Krajobrazowego, którzy chcą połączyć aktywny wypoczynek z możliwością przeniesienia się do przeszłości (poszukujący dodatkowych atrakcji).

Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz w Skorzęcinie, Biura Turystyczne lokalne i krajowe, LOT,

Biura Informacji Turystycznej, Samorządy lokalne powiatu gnieźnieńskiego.

Posiadane zasoby

Do wykonania

 • Infrastruktura Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej;

 • Gospodarstwa agroturystyczne;

 • Zabytki GKW związane z jej ponad stuletnim funkcjonowaniem na terenie powiatu gnieźnieńskiego;

 • Infrastruktura Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

 • Zabytki miasta Gniezna,

 • Muzea,

 • Portal turystyczny powiatu gnieźnieńskiego: www.turystyka.powiat-gniezno.pl;

 • Wytyczanie lub budowa tras rowerowych, umożliwiających dotarcie do każdego interesującego zabytku miasta Gniezna, wraz z systemem parkingów rowerowych, pozwalających na bezpieczne pozostawienie roweru;

 • Uruchomienie nowego połączenia kolejowego (w okresie wiosenno – letnim (od połowy czerwca do końca września) na trasie Powidz – Gniezno - Powidz

 • Dostosowanie przynajmniej jednego wagonu do przewozu rowerów;

 • Stworzenie wypożyczalni rowerów w Skorzęcinie.

Korzyści dla turystów

Spełnione potrzeby turystów

 • Możliwość beztroskiej podróży w przeszłość z dodatkowymi atrakcjami;

 • Możliwość połączenia pasji do podróżowania rowerem z przeniesieniem się w przeszłość;

 • Możliwość poznania ciekawych dziejów jednej z nielicznych czynnych w Polsce kolei wąskotorowych;

 • Możliwość odwiedzenia najważniejszych miejsc dla tworzenia się państwowości polskiej.

 • Przemieszczanie się w zdrowym stylu – rowerem;

 • Obcowanie z zabytkami techniki i z przyrodą;

 • Aktywny wypoczynek na łonie przepięknej przyrody Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

 • Obcowanie z zabytkowymi lokomotywami, wagonami oraz pozostałą infrastrukturą kolei wąskotorowych;

 • Poznanie dawnych dziejów państwa polskiego;

 • Bezpieczne pozostawienie roweru.

Działania promocyjne

Grupy docelowe