ANALIZA STRUKTURE I RASPOREDA UKUPNOG PRIHODA STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA

TEORIJA I ANALIZA BILANSA FORMIRANJE BILANSA STANJA
1 SINTAXIS 1 ANALIZAR SINTÁCTICAMENTE LAS ORACIONES QUE ESTÁN
17 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE OBCE SLATINA VYPRACOVAL VHOSAS

1º BACH CLAVES PARA ANALIZAR BIEN LAS ORACIONES SIMPLES
3 AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
3 ANALIZA SWOT ANALIZA SWOT ZAWIERA OKREŚLENIE 4 GRUP

ANALIZA STRUKTURE I RASPOREDA UKUPNOG PRIHODA


Struktura ukupnog prihoda pokazuje po osnovu čega je ostvaren prihod i koliko je ostvareno prihoda, odnosno pokazuje udeo (procentualno učešće) svih vrsta prihoda u ukupnom prihodu. Sa druge strane, struktura rasporeda ukupnog prihoda pokazuje opterećenje ukupnog prihoda pojedinim vrstama rashoda i udeo ostvarenog finansijskog rezultata [bruto dobitka (gubitka) ili dobitka (gubitka) pre oporezivanja i neto dobitka (gubitka)] u ukupnom prihodu.R.br.

Pozicija

Preduzeće

Iznos u 000 dinara


Struktura po godinama (%)

Bazni indeks

(%)


Tekuća godina (TG)

Prethodna godina

(PG)

TG/UP

PG/UP

TG/PG

(%)

1

Poslovni prihodi

8389720

8499156

98.25

97.12

98.71

2

Finansijski prihodi

79574

81017

0.93

0.93

98.22

3

Ostali prihodi

53986

149722

0.63

1.71

36.06

4

Prihodi od usklađivanja

15928

21501

0.19

0.25

74.08

5

Ukupni prihodi (1 do 4)

8539208

8751396

100

100

98.00

6

Poslovni rashodi

8030900

7903056

94.05

90.31

101.62

7

Rashodi finansiranja

114838

166907

1.34

1.91

68.80

8

Ostali rashodi

136430

231153

1.6

2.64

59.02

9

Rashodi od usklađivanja

9694

34698

0.11

0.4

27.94

10

Ukupni rashodi (6 do 9)

8291862

8335814

97.10

95.25

99.47

11

Bruto dobitak (5-10)

247346

415582

2.90

4.75

59.52

12

Porezi i doprinosi iz dobitka

21140

45676

0.25

0.52

46.28

13

Neto dobitak (11-12)

226206

369906

2.65

4.23

61.15Porezi i doprinosi iz dobitka u tekućoj godini: Poreski rashod perioda (31483) – Odloženi poreski prihodi perioda (7940) – neto dobitak poslovanja (2403) = 21 140

Porezi i doprinosi iz dobitka u prethodnoj godini: Poreski rashod perioda (47382) - Odloženi poreski prihodi perioda (6468) + neto gubitak poslovanja (4762) = 45 676STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA


Poslovni prihodi su dominantna (glavna) komponenta ukupnog prihoda svakog proizvodnog preduzeća s obzirom na to da predstavljaju unovčavanje učinaka iz osnovne delatnosti preduzeća na tržištu. Kod preduzeća udeo poslovnih prihoda u ukupnom prihodu treba da bude preko 90%. Posmatrano preduzeće ima udeo poslovnih prihoda u ukupnom prihodu u obe godine veći od 90%. Udeo poslovnih prihoda u ukupnom prihodu iznosi 98.25% u tekućoj godini, a 97.12% u prethodnoj godini, što dinamički posmatrano ukazuje na povećanje udela poslovnih prihoda u ukupnim prihodima iz prethodne godine u tekuću godinu za 1.13%. Takođe, ako posmatramo poslovne prihode u apsolutnom iznosu zapaža se pad poslovnih prihoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 98.71%).


Finansijski prihodi rezultat su kratkoročnog pozajmljivanja likvidnih (novčanih) sredstava (kratkoročnih finansijskih plasmana) ili investiranja u druga preduzeća i banke (dugoročnih finansijskih plasmana). S obzirom da proizvodno preduzeće nije osnovano radi prikupljanja i plasmana novca i kapitala, što je delatnost banaka, udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu ne bi trebao da bude značajan (relativno visok). Kod preduzeća udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu treba da bude manji od 10%. Međutim, što je preduzeće finansijski snažnije, utoliko je i normalnije da ima veći udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu, jer ima mogućnost investiranja u druga preduzeća i banke. Pored navedenog razloga, relativno visok udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu može da bude uslovljen i visinom kamatne stope i visinom prinosa na uloženi kapital u druga preduzeća i banke. Posmatrano preduzeće ima udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu manji od 10% u obe godine. Udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu u tekućoj i prethodnoj godini iznosi 0.93%. Takođe, ako posmatramo finansijske prihode u apsolutnom iznosu zapaža se blagi pad finansijskih prihoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 98.22%). Veoma je bitno napomenuti da relativno visok udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu nije uvek odraz finansijske snage (moći) ili visine kamatnih stopa i visine prinosa na uloženi kapital u druga preduzeća i banke. Razlog visokog udela finansijskih prihoda u ukupnom prihodu može biti i relativno velik obim prodaje na robni kredit.


Ostali prihodi rezultat su neurednog poslovanja (npr. prihodi od viškova, ostvareni prihodi u tekućoj godini iz prethodne godine). Kod preduzeća udeo ostalih prihoda u ukupnom prihodu treba da bude manji od 1% i preduzeće se ne sme oslanjati na njih. Udeo ostalih prihoda u ukupnom prihodu iznosi 0.63% u tekućoj godini, odnosno 1.71% u prethodnoj godini, što dinamički posmatrano ukazuje na blagi pad udela ostalih prihoda u ukupnom prihodu iz prethodne u tekuću godinu (1.08%). Takođe, ako posmatramo ostale prihode u apsolutnom iznosu zapaža se pad ostalih prihoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 36.06%).


Poslednja kategorija su prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Udeo ovih prihoda u ukupnom prihodu iznosi 0.19% u tekućoj godini, odnosno 0.25% u prethodnoj godini. Prisutan je pad udela prihoda od usklađivanja u ukupnom prihodu iz prethodne u tekuću godinu (0.06%). Ako posmatramo apsolutne iznose, primetan je pad ovih prihoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 74.08%).STRUKTURA RASPOREDA UKUPNOG PRIHODA


Poslovni rashodi bi trebali najviše da opterećuju (terete) ukupne prihode posmatranog preduzeća. Dinamički posmatrano, opterećenje ukupnog prihoda poslovnim rashodima posmatranog preduzeća iznosi 94.05% u tekućoj godini, odnosno 90.31% u prethodnoj godini. Znatno opterećenje ukupnog prihoda poslovnim rashodima u tekućoj godini ukazuje na slabiju ekonomičnost preduzeća u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, ako posmatramo poslovne rashode u apsolutnom iznosu zapaža se rast poslovnih rashoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 101.62%).


Opterećenje ukupnog prihoda finansijskim rashodima uslovljeno je vlasničkom strukturom pasive (sopstveni i tuđi kapital) i visinom kamatnih stopa na sredstva koja preduzeće uzima u zajam. To opterećenje ne bi trebalo da prelazi jednocifreni procenat, i takođe je sasvim normalno da su finansijski rashodi u apsolutnom iznosu veći od finansijskih prihoda. Tuđi izvori finansiranja naročito dugoročni izvori finansiranja (krediti, obveznice) omogućavaju proizvodnom preduzeću da poslovno angažuju data sredstva koja u kombinaciji sa sopstvenim sredstvima mogu da donesu veću stopu prinosa na ukupna sredstva (uz pretpostavku da je stopa prinosa na ukupna sredstva veća od fiksne kamatne stope na tuđa sredstva). Dinamički posmatrano, opterećenje ukupnog prihoda finansijskim rashodima posmatranog preduzeća iznosi 1.34% u tekućoj godini, odnosno 1.91% u prethodnoj godini. Takođe, ako posmatramo finansijske rashode u apsolutnom iznosu zapaža se pad finansijskih rashoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu, odnosno preduzeće manje sredstava pozajmljuje u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 68.80%). S obzirom da opterećenje ukupnog prihoda finansijskim rashodima ne prelazi jednocifreni procenat zaključuje se da posmatrano preduzeće nije prezaduženo.


Ostali rashodi rezultat su neurednog poslovanja (npr. rashodi od manjkova, naknadno utvrđeni troškovi iz prethodne godine). Kod preduzeća udeo ostalih rashoda u ukupnom prihodu treba da bude manji od 1%. Međutim, posmatrano preduzeće ima udeo ostalih rashoda u ukupnom prihodu u obe godine veći od 1%. Dinamički posmatrano, opterećenje ukupnog prihoda ostalim rashodima posmatranog preduzeća iznosi 1.6% u tekućoj godini, odnosno 2.64% u prethodnoj godini. Takođe, ukoliko posmatramo ostale rashode u apsolutnom iznosu zapaža se smanjenje ostalih rashoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 59.02%), što ukazuje da posmatrano preduzeće vodi računa o kreditnom bonitetu svojih kupaca (dužnika) i da nema značajnih manjkova i naknadno utvrđenih troškova iz prethodnih perioda.


Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Udeo ovih rashoda u ukupnom prihodu iznosi 0.11% u tekućoj godini, odnosno 0.4% u prethodnoj godini. Prisutan je pad udela rashoda od usklađivanja u ukupnom prihodu iz prethodne u tekuću godinu (0.29%). Ako posmatramo apsolutne iznose, primetan je pad ovih rashoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 27.94%).


Opterećenje ukupnog prihoda ukupnim rashodima pokazuje koliko je ukupnog prihoda upotrebljeno za pokriće ukupnog rashoda. Pored toga, udeo ukupnih rashoda u ukupnom prihodu pokazuje stepen ostvarene ekonomičnosti preduzeća. Kada preduzeće ostvaruje pozitivan finansijski rezultat (dobitak), opterećenje ukupnog prihoda ukupnim rashodima biće ispod 100%, a kada ostvaruje negativan finansijski rezultat (gubitak) to opterećenje će biti iznad 100% za iznos gubitka. Dinamički posmatrano, opterećenje ukupnog prihoda ukupnim rashodima posmatranog preduzeća iznosi 97.10% u tekućoj godini, odnosno 95.25% u prethodnoj godini. Takođe, ako posmatramo ukupne rashode u apsolutnom iznosu zapaža se pad ukupnih rashoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 99.47%). Navedeno ukazuje na bolju ekonomičnost posmatranog preduzeća u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu.


Udeo finansijskog rezultata u ukupnom prihodu pokazuje koliko procenata ukupnog prihoda otpada na finansijski rezultat. U posmatranom preduzeću na bruto dobitak otpada 2.90 % ukupnog prihoda u tekućoj godini, odnosno 4.75% ukupnog prihoda u prethodnoj godini. Dinamički posmatrano, udeo bruto dobitka u ukupnom prihodu iz prethodne godine u tekuću godinu se smanjio za 1.85%. Takođe, ako se posmatra iznos bruto dobitka u apsolutnom iznosu zapaža se smanjenje bruto dobitka u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 59.52%).


Na poreze i doprinose iz dobitka otpada manje od 1% ukupnog prihoda u obe godine (0.25% u tekućoj godini i 0.52% u prethodnoj godini).


Sledstveno kretanju udela bruto dobitka u ukupnom prihodu, u posmatranom preduzeću udeo neto dobitka u ukupnom prihodu je manji u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 2.65%, odnosno 4.23%. Dinamički posmatrano, udeo bruto dobitka u ukupnom prihodu iz prethodne godine u tekuću godinu se smanjio za 1.58%. Takođe, ako se posmatra iznos neto dobitka u apsolutnom iznosu zapaža se smanjenje neto dobitka u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu (indeks 61.15%).


Zaključak: Analiza strukture i rasporeda ukupnog prihoda posmatranog preduzeća pokazala je da preduzeće u celini ostvaruje pozitivan finansijski rezultat u obe godine. Međutim, zarađivačka moć je u tekućoj godini opala, pa se može sugerisati preduzeću da povede računa o svojoj ekonomičnosti kako se negativan trend rasta poslovnih rashoda ne bi nastavljao u budućnosti.


4 ANALIZA PRIVIND MODUL DE COMASARE CLASIFICARE ŞI ACREDITARE
43 KATALOG SIMBOLIKA SLOGOVNA ANALIZA (PARALELIZMI VRSTA
53 ANALIZA POSTAVLJENIH HIPOTEZ 531 OBLIKOVANJE REPREZENTATIVNIH (GENERALNIH) SPREMENLJIVK


Tags: prihoda struktura, ukupnog prihoda, prihoda, ukupnog, analiza, struktura, strukture, rasporeda