ZAMÓWIENIE WYKONANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH W LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „IZOLACJA”
ZamówienieZAMÓWIENIE

wykonania badań laboratoryjnych

w Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”, Łukasiewicz-IMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowicach


  1. Nazwa i adres Zamawiającego*:

* uwaga: w przypadku badań wykonywanych w systemie 3 do celów oznakowania CE, Zamawiającym powinien być podmiot pełniący rolę producenta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)


  1. Nazwa i adres Producenta wyrobu jeśli to właściwe wraz z nazwą i adresem Zakładu produkcyjnego:


Identyfikacja linii produkcyjnej (jeśli właściwe):3. Dane do faktury:4. Nazwa wyrobu (pełna nazwa identyfikująca wyrób):5. Opis wyrobu ( w tym jeśli właściwe: typ/odmiana/rodzaj/), przeznaczenie i zakres stosowania:6. Nazwa i numer dokumentu odniesienia wyrobu (powołanie DATOWANE):

Zharmonizowana norma wyrobu nr .................................

Polska lub Europejska Norma wyrobu nr .................................

Krajowa Ocena Techniczna / Europejska Ocena Techniczna nr .................................

Brak dokumentu odniesienia


7. Badania do oznakowania CE:

tak, w celu dokonania oceny właściwości użytkowych

→ System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: .................................

nie → Cel badania (np. badania kontrolne, do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej,EOTA, inny

proszę zakreślić lub wymienić jaki): …………………………………………………………………………………………………….  1. Próbki wyrobu do badań zostaną:

pobrane przez:

dostarczone przez:

odebrane po badaniach:

Zamawiającego

Producenta

Inną jednostkę

(nazwa jednostki):

Zamawiającego

Producenta

Inną jednostkę

(nazwa jednostki):

TAK

NIE
  1. Dane dotyczące poboru próbki wyrobu:

Plan pobierania próbki wyrobu:

Procedura stosowana przez pobierającego próbkę wyrobu:

Brak danych z etapu pobierania próbki wyrobu

Dane dotyczące poboru próbki wyrobu

będą dostarczone wraz z próbką wyrobu do badań.

Uwaga:

Jeśli celem badań jest ocena właściwości użytkowych wyrobu w systemie 3, Zamawiający wraz z próbkami do badań powinien dostarczyć protokół pobrania, który musi zawierać następujące informacje: sposób, miejsce, metodę, datę i czas pobrania próbki, liczbę/wielkość pobranej próbki/wielkość partii, nazwę producenta, miejsce produkcji, zakład produkcyjny, linię produkcyjną, partię, rodzaj i odmianę wyrobu, datę produkcji, sposób oznakowania wyrobu i próbek, ewentualnie dokumentację techniczną, szkice, rysunki itp.


  1. Wnioskowany zakres badań:

Lp.

(Badana cecha / właściwość)

Metodyka badania

Grubość

wyrobu, mm

Liczba

badań

Jeśli to właściwe:

Specyficzne warunki badaniaItd.

  1. Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego upoważnionego do kontaktów odnośnie realizacji Zamówienia, sposób kontaktu (tel./fax, adres e-mail):
  1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Podanie niepewności pomiaru

Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

(metoda prostej akceptacji – tj. bez uwzględniania niepewności pomiaru, lub inna:………………………………………………)

Sprawozdanie w języku angielskim

inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............


  1. Ogólne warunki realizacji zamówienia:

  • Warunki realizacji zamówienia na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji......................................... ...................... ........................................................

Miejscowość Data Podpis/pieczęć Zamawiającego

FZ – wyd. 03 z dnia 01.07.2020 r.

Łukasiewicz-IMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowicach Strona 2 / –

Tags: badań laboratoryjnych, liczba badań, zamówienie, materiałów, badań, wykonania, laboratoryjnych, „izolacja”, laboratorium, budowlanych