DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (LAKOSSÁGI)

CONFIGURING USER STATE MANAGEMENT FEATURES 73 CHAPTER 7 IMPLEMENTING
IMPLEMENTING INFORMATION GOVERNANCE QGEA IMPLEMENTING INFORMATION GOVERNANCE FINAL JUNE
2 IMPLEMENTING THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL

A TORCINI – ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE
ALZHEIMER’SDEMENTIA RESOURCES FOR FAMILIES THERE ARE MANY
ARCHIVIO SELEZIONATO DOTTRINA LA REVOCA DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

közműves ivóvízellátás és/vagy szennyvízelvezetés esetén

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (LAKOSSÁGI)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Mellékszolgáltatási szerződés (lakossági)

A Duna Balparti, Duna Jobbpari és Gödöllői Üzemigazgatóságok működési területeire vonatkozóan



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Mellékvízmérővel mért elkülönített vízhasználatra

közműves ivóvízellátás és/vagy szennyvízelvezetés esetén

Készült a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend.- továbbiakban Rendelet – alapján



Partnerkód:


Fogyasztóhely száma:


Szerződés száma:



mely létrejött egyrészről a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600. Vác, Kodály Zoltán út 3.); (Bankszámla száma: BB.Nyrt. 10103898-01000945-00000003; Cégjegyzékszám: 13-10-040189; Adószáma: 10863877-2-44) mint SZOLGÁLTATÓ, másrészről


Tulajdonos, bérlő, használó:


#Telefonszám:


Születési név:


Születési hely, idő:


Anyja neve:


Lakcím város / község:


Utca, házszám, emelet / hrsz:


Levelezési cím:


#E-mail cím:


# Az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben az ügyfél kitölti, azzal önként hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket a személyes adatait is a Társaságunk kezelje és közvetlen kapcsolattartás érdekében azokat felhasználja.


mint ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ (a továbbiakban: Elkülönített vízhasználó), valamint az alábbi FIZETŐ (amennyiben nem azonos az Elkülönített vízhasználóval) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:


Ezen szerződés alapja ……….……………………….. számú fogyasztóhely bekötési vízmérőjére vonatkozó…………………………………kelt közüzemi szolgáltatási szerződés.


FIZETŐ adatai (amennyiben nem azonos az Elkülönített vízhasználóval):

Gazdálkodó szervezet esetén

Természetes személy esetén

Név:


Név:


Székhelye:


Cím:


Levelezési cím:


Levelezési cím:


Cégjegyzékszám v. törzsszám v.

egyéni váll. ig. sz:


Születési név:


Adószám:


Anyja neve:


Bankszámla száma:


Képviselő neve:


Születési hely:


címe:


telefonszáma:


idő:



#Telefonszáma:


e-mail címe:


# e-mail címe:


Partnerkód:


Partnerkód:



# Az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben az ügyfél kitölti, azzal önként hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket a személyes adatait is a Társaságunk kezelje és közvetlen kapcsolattartás érdekében azokat felhasználja.


A 7. pont szerinti kezességet vállaló Tulajdonos adatai:


Gazdálkodó szervezet esetén

Természetes személy esetén

Név:


Név:


Székhelye:


Cím:


Levelezési cím:


Levelezési cím:


Cégjegyzékszám v. törzsszám v.

egyéni váll. ig. sz:


Születési név:


Adószám:


Anyja neve:


Bankszámla száma:


Képviselő neve:


Születési hely:


címe:


telefonszáma:


idő:



Telefonszáma:#


e-mail címe:


e-mail címe:#


Partnerkód:


Partnerkód:


# Az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben az ügyfél kitölti, azzal önként hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket a személyes adatait is a Társaságunk kezelje és közvetlen kapcsolattartás érdekében azokat felhasználja.


Megjegyzés: a *-gal jelzett pontok esetében a szerződő félre, illetve e szerződésre vonatkozó megfelelő alpontot a szöveg után lévő négyzetben X-el jelöljük.



1.* A szerződés tárgya:

A VIZIKÖZMŰ TÖRZSHÁLÓZAT-ba bekötött ingatlan használói részére:

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS □ SZENNYVÍZELVEZETÉS □


Helység:


Utca; házszám; hrsz:


emelet; ajtószám;



alatt található lakás, lakrész, egyéb helyiség, ingatlanrész (továbbiakban: ingatlan) – amelynek ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ tulajdonosa (bérlője, egyéb jogcímen használója) – elkülönített vízhasználatának mérése, a víz- és csatornadíj számlázása és fizetése.


Fogyasztás jellege: ÁLLANDÓ □ IDÉNY □


2. Szerződő felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan elkülönített vízhasználatának mérése érdekében a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó, valamint a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával az ingatlan házi ivóvíz hálózatába az alábbi mellékvízmérők kerültek beépítésre:


méretű

Mérési pont száma













3. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a mellékvízmérő beépítésével az ingatlan egészének bekötési vízmérőt követő vízellátási rendszerének tulajdonjogi helyzete nem változik, szolgáltatási pontnak továbbra is az ivóvíz, illetve a szennyvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felőli végpontja tekintendő, amelyen túl a vezetékhálózat nem a Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltatót e rendszer tekintetében semmilyen kötelezettség, illetőleg felelősség nem terheli. Szolgáltató kötelezettsége a jogszabályban meghatározott minőségű ivóvíz folyamatos szolgáltatására a szolgáltatási pontig áll fenn a bekötési vízmérő szerinti fogyasztóval kötött szolgáltatási szerződésben foglalt tartalommal.


4. A mellékvízmérő az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ tulajdonát képezi, aki köteles annak állagát megóvni. A mellékvízmérő üzemeltetéséből, meghibásodásából, megrongálódásából, elvesztéséből eredő és ezekkel összefüggésben keletkező minden kárért az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ felel.


5. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a mellékvízmérő helyét hozzáférhetően tartja, és annak ellenőrzése céljából Szolgáltató bejutását az ingatlanra lehetővé teszi. Az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ a rendelkezésére bocsátott leolvasó lappal vagy telefonon (27-511-511, 06-40-88-11-88) vagy a Szolgáltató honlapján (www.dmrvzrt.hu) a vízmérők állását határidőben bejelenti. A vízmérő állásra vonatkozó adatszolgáltatás egyszeri (egy időszak) elmaradása esetében Szolgáltató ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ számláját az előző időszak fogyasztása szerint kiszámított átlagfogyasztás alapján állítja ki. Amennyiben az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ az adatszolgáltatást két egymást követő időszakban nem teljesíti, Szolgáltató jogosult a mellékszolgáltatási szerződést írásban 30 napos határidővel felmondani.

A szolgáltató által rendelkezésére bocsátott leolvasó lapot nem igénylek: igénylek:


6. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ a mellékvízmérők működését köteles rendszeresen figyelemmel kísérni és a vízmérő után észlelt meghibásodást haladéktalanul kiküszöbölni.

A mellékvízmérőkön felszerelt zárak bármelyikének megsérülését ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ köteles haladéktalanul jelenteni Szolgáltatónak. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a zárakat szándékosan rongálja meg, illetve távolítja el, Szolgáltató jogosult a mellékszolgáltatási szerződést írásban 30 napos határidővel felmondani.


7. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ vagy amennyiben jelen szerződésben FIZETŐként más személy van feltüntetve, úgy a FIZETŐ a mellékvízmérőkön mért fogyasztás alapján készült víz- és/vagy csatornadíj számlát a 8.3.1. pontban megjelölt fizetési módok egyikén, a számlán szereplő határidőn belül kiegyenlíti. Amennyiben a szolgáltatási díj megfizetésére jelen szerződés alapján a FIZETŐ vállal kötelezettséget, úgy a FIZETŐ díjfizetésének teljesítéséért az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ készfizető kezesként felel.

Amennyiben az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ személye nem azonos a fogyasztóhely tulajdonosával úgy az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ díjfizetésének teljesítéséért a TULAJDONOS készfizető kezesként felel.

Az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy az Ő vagy a FIZETŐ két hónapon túli díjtartozása esetén Szolgáltató jogosult a mellékszolgáltatási szerződést további 30 napos határidővel írásban felmondani.

7.1. Amennyiben az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ a szolgáltatási díjat fizetési határidőn belül és külön felszólítás nélkül sem egyenlíti ki, a SZOLGÁLTATÓ jogosult a jogi úton történő behajtás megindítása mellett a külön jogszabályban lehetővé tett fogyasztáskorlátozást érvényesíteni az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ-val szemben.


8./ A szolgáltatás díja, elszámolása:

8.1. Szolgáltatási díj: az elvégzett szolgáltatás mennyiségének és a mindenkor érvényes díjtételnek a szorzatából valamint – amennyiben az illetékes árhatóság előírta – fogyasztóhelyenként megállapított alapdíjból tevődik össze.

8.2. Díjtétel: 1m3 víz szolgáltatásának vagy 1 m3 szennyvíz elvezetésének az adott szolgáltatási területen illetékes árhatóság által megállapított díja, Ft-ban kifejezve.

Szennyvíz szolgáltatás igénybevétel esetén külön jogszabályok szerinti környezetterhelési díj (vízterhelési díj) is felszámításra kerül (a szennyvíz mennyiség figyelembevételével).

Szolgáltató az érvényes szolgáltatási díjtételekről és alapdíjakról hirdetmény formájában évente tájékoztatást nyújt, illetve azokat a társaság honlapján folyamatosan közzéteszi.

8.3. SZOLGÁLTATÓ a teljesített szolgáltatás ellenértékéről rendszeresen, állandó fogyasztás esetén legalább kéthavonta, idény fogyasztás esetén legalább évi három alkalommal számlát állít ki.

Késedelmes fizetés esetén a SZOLGÁLTATÓ a PTK szerinti késedelmi kamattal növelt számlaérték érvényesítésére jogosult. A kamatfizetés kezdő napja a fizetési esedékességet követő nap.


8.3.1. Fizetési mód: banki átutalás csoportos beszedési megbízás készpénzátutalási megbízás (csekk)


8.4. Amennyiben az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ a fogyasztásról az ÁFA Tv. szerinti elektronikus számlát igényel, ezt az igényét a DÍJNET Zrt. honlapján (www.dijnet.hu) jelentheti be, regisztráltathatja magát, az ott található részletes tájékoztató alapján.

Elektronikus számla igénylés esetén az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ kötelessége és felelőssége –külön értesítés nélkül- a regisztráció során megadott e-mail címe illetve a DÍJNET honlapján az e-szla kibocsátás, megtörténtének rendszeres figyelemmel kísérése és a számlák határidőben történő kiegyenlítése. Ebben az esetben papíralapú számlát a SZOLGÁLTATÓ nem küld.


      1. A 8.4. pont szerinti elektronikus számlaigénylés nélkül a SZOLGÁLTATÓ automatikusan papíralapú számlát küld postai úton az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ részére.


9. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről saját költségére köteles gondoskodni. Ha a hitelesítést – az arról való gondoskodást – az ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ elmulasztja, Szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos határidővel felmondhatja.

Mellékvízmérő hitelességi ideje jelenleg: 6 év.

10. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ a saját tulajdonában lévő és a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő esetleges rendkívüli vizsgálatát (rendkívüli hitelesítését) saját költségére kérheti.

Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató ennek teljesítését nem tagadhatja meg. Ha a rendkívüli vizsgálaton, illetőleg a rendkívüli hitelesítés során a mellékvízmérő a mérésügyi jogszabályoknak nem felel meg, a hiba kezdő időpontjának a felülvizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó leolvasást kell tekinteni.

11. Az 1. pontban megjelölt ingatlan ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓja személyében bekövetkezett változást az új, illetőleg a régi ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ 30 napon belül köteles Szolgáltatónak a változáskor leolvasott mellékvízmérő óra állással együtt bejelenteni a Szolgáltató által rendszeresített adatlapon és új mellékszolgáltatási szerződést kötni. A bejelentés elmulasztása esetén a mulasztás időszaka alatt keletkezett vízdíjtartozásért, illetőleg egyéb költségekért az új és a régi ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ egyetemlegesen felel.

12. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy az ingatlan egészének bekötési vízmérőn keresztül történő vízellátása tekintetében a Szolgáltató továbbra is a bekötési vízmérő szerinti fogyasztóval a vele létrejött szolgáltatási szerződés alapján áll jogviszonyban. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a bekötési vízmérőn mért fogyasztást a mellékvízmérőkön mért fogyasztással csökkentet mennyiségben számlázza le a bekötési vízmérő szerinti Fogyasztónak. Amennyiben az összeg nem kerül kiegyenlítésre SZOLGÁLTATÓ jogosult a bekötési vízmérőre vonatkozóan a szolgáltatást korlátozni.

13. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a bekötési vízmérőhöz kapcsolódó házi ivóvízhálózatban több ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ található, az egyes ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓk vízdíjtartozását önállóan kezeli és érvényes mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓk egymás vízdíjtartozásáért felelősséggel nem tartoznak.

14. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓt megilleti az a jog, hogy jelen mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel indokolás nélkül írásban felmondja.

ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a jelen mellékszolgáltatási szerződés általa történő felmondása, illetőleg a Szolgáltató jelen szerződésben szabályozott felmondása esetén az l1. pontban megjelölt lakás (lakrész, egyéb helyiség, ingatlanrész) teljes vízfogyasztása az ingatlan egészének bekötési vízmérőjén keresztül kerül mérésre és leszámlázásra.

15. Jelen mellékszolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre.

16. A SZERZŐDÉS-ben nem szabályozott kérdésekben az 1995. évi LVII. Tv., a PTK, a Rendelet, az illetékes helyi ÖNKORMÁNYZAT rendeletei illetve az egyéb ide vonatkozó jogszabályok az irányadók, valamint a jelen fogyasztási hely bekötési mérőjére vonatkozó szolgáltatási szerződésben foglaltak.

Jelen szerződést felek elolvasták, megértették és az abban foglaltakat jóváhagyólag aláírták.


Kelt:


hely

idő



Fogyasztás kezdete:


év

nap




DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ aláírása



FIZETŐ aláírása

TULAJDONOS aláírása

(A 7. pont szerinti kézfizető kezesként.)

Abban az esetben aláírandó, ha az

ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLÓ nem azonos

a fogyasztóhely tulajdonosával.

Záradék (Új mellékvízmérő beépítése esetén szükséges kitölteni.).


A mellékmérő beépítéséhez hozzájárulok és jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszem:

Kelt:


hely

idő




Bekötési vízmérő szerinti Fogyasztó aláírása:



SZ72006 SZERZŐDÉS

7. kiadás

2012. 04. 01.

5/5 oldal


/var/www/doc4pdf.com/temp/115726.doc)


COUNCIL ADVENTURE SUNSHINE COAST DEVELOPMENTI
OSNOVNI ELEMENTI AKCIJSKOG KAPITALA NAPISATI I OBJASNITI
0 POTREBNI DOKUMENTI ZA SKLAPANJE KRŠĆANSKE ŽENIDBE 1


Tags: (lakossági) a, mellékszolgáltatási, menti, (lakossági), szerződés, regionális, vízmű